Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kirsten Marie Dalene har nyleg fullført doktorgraden om Life-design rettleiing (career construction counseling). Ho håper forskinga kan inspirere karriererettleiarar, men og påverke aktørar på systemnivå. – Eg siktar både høgt og lavt for kven forskinga kan vere nyttig for, seier Dalene.

Article tema
Nyheter og omtaler

Forskingsrapporten presenterer ny kunnskap om korleis både rådgjevarar, lærarar, leiinga i skulen og skuleeigar jobbar med karriererettleiing og karrierelæring, og kva dei gjer for å sikre og utvikle nødvendig kvalitet. Forskarane gir 13 anbefalingar for vidare arbeid.

Article tema
Nyheter og omtaler

For første gang kan ferdig utdanna lærarar søka opptak til emnet utdanningsval. – Lærarar treng å oppdage kva dette faget kan vere og kva tyding det kan ha i livet til unge menneske,  seier faglærar Petra Røise ved Universitetet i Søraust-Noreg.

Article tema
Nyheter og omtaler

Ein ny ressurs i karrierekompetanse for rettleiarar i introduksjonsprogrammet er lansert. Ei arbeidsgruppe med deltakarar frå fleire kommunar og fylkesvise karrieresenter har utvikla ressursen så dei som rettleier deltakarane i karrierekompetanse er godt rusta til det.

Article tema
Nyheter og omtaler

Tirsdag 15. februar åpnet karrieresenteret UiB Ferd, et nytt karrieresenter for yngre forskere ved Universitetet i Bergen (UiB).

Article tema
Nyheter og omtaler

40 prosent angrar på studievalet, og unge synest det er vanskeleg å velje riktig utdanning. Det skriv Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse, som har kartlagt haldningar til utdanning og yrkesval hos vaksne og unge.

Article tema
Nyheter og omtaler

I NRK sin nye podkast-serie får du eit unikt innblikk i korleis Nav fungerer og ikkje fungerer.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det er framleis store forskjellar i utdanning- og yrkesvalet til kvinner og menn. Denne likestillingsutfordringa vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ta tak i. Dei har derfor lansert ein nettressurs for å inspirere ungdomsskular. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Det nye verktøyet Din karrierelæring er eit inspirasjonsverktøy for alle som er interesserte i å lære meir om korleis legge til rette for karrierelæring. I verktøyet får du både idear og praktiske eksempel.

Article tema
Nyheter og omtaler

OECD har nyleg lansert ein analyse som peiker på elleve indikatorar for ungdom og karrieremodnad. I rapporten kjem det fram at karriererettleiing som omfattar utforsking, erfaring og tankar om framtida, kan føre til betre sysselsettingsresultat for unge.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.