Tre nye rapporter om karriereveiledning i skolen

Article tema
Tre nye rapporter om karriereveiledning i skolen

På oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er det nylig publisert tre nye rapporter om karriereveiledning i skolen.

Bakgrunnen for de tre rapportene er at HK-dir har overtatt det faglige ansvaret for karriereveiledning i skolen fra Utdanningsdirektoratet. HK-dir er derfor opptatt av å bygge et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet, forteller Ingjerd Espolin Gaarder, avdelingsleder i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

-Vi har to oppdrag fra stortingsmeldingen Fullføringsreformen, som vi trenger innsikt og oversikt for å løse. Vi skal utvikle forslag til kompetansestandarder for karriereveiledning i skolen, og vi skal utrede hvordan utdanningstilbudet kan bli bedre. Derfor har vi fått kartlagt utdanningstilbudet og innhentet internasjonale eksempler, sier Espolin Gaarder.

Tegner framtidsbilde

Målet med rapporten Nye ambisjoner for karriereveiledning i skolen Et utviklingsarbeid i samarbeid med praksis (hkdir.no) er å tegne et framtidsbilde av hvordan man ønsker at karriereveiledningen i skolen skal være.

Framtidsbildet, eller ambisjonene, er basert på innspill fra dem som har erfaring med, innsikt i eller ansvar for karriereveiledning i skolen. Elever, unge voksne, foreldre, karriereveiledere, ledere og andre aktører ble invitert til å delta i «framtidsverksteder» der de kunne lufte sine tanker om hvordan fremtidens karriereveiledning bør se ut.

De samlede ambisjonene inkluderer blant annet at:

  • hver enkelt skole setter tydelige mål for sin karriereveiledning, med utgangspunkt i en felles forståelse av karriereveiledning
  • karriereveiledning får en sentral posisjon som en del av skolens kjernevirksomhet
  • de ansatte har høy kompetanse knyttet til sin rolle i karriereveiledningen

Prosjektet er gjennomført av forskere fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN), NORCE Research og NTNU Samfunnsforskning. Det bygger på et tidligere, bredt anlagt prosjekt, Kvalitet i karriereveiledning i skolen – En undersøkelse av kvalitet og kvalitetsutvikling i karriereveiledning i skolen (2022).

Gir utdanningsoversikt

Rapporten Profesjonell karriereveiledning i skolen – undersøkelse av utdanningstilbudet innen karriereveiledning (2022) gir blant annet:

  • en oversikt over utdannings- og videreutdanningstilbud innen karriereveiledning, inkludert tilbud spesielt rettet mot dem som jobber med karriereveiledning i skolen
  • innsikt i hvilke behov de som tar utdanningen har, og hvordan de opplever utdanningen
  • kunnskap om rammebetingelser som er avgjørende for at karriereveiledere og lærere i faget utdanningsvalg kan ta utdanning og videreutdanning og for at arbeidsgivere (skoleeier og skoleledelse) kan legge til rette for videreutdanning for sine ansatte

Rapporten anbefaler flere tiltak for å nå målet om en mer profesjonell karriereveiledningstjeneste i skolen. Blant annet at krav om formell kompetanse for karriereveiledere i skole og lærer i utdanningsvalg bør forskriftsfestes.

Det er forskere ved Høgskolen i Innlandet som er ansvarlig for rapporten.

Blikk på utlandet

Den tredje rapporten er Exploring the roles, qualifications and skills of career of career guidance professionals in schools (2022).

Rapporten undersøker hvordan fem land som det er naturlig for Norge å sammenlikne seg med, har organisert og kvalitetssikret karriereveiledning i skolen. Disse landene er England, Island, New Brunswick (Canada), Irland og Sverige.  

Ut fra funnene i undersøkelsen, anbefaler rapporten blant annet at det stilles tydelige krav til skolene når det gjelder karriereveiledning, og kompetansekrav til dem som står for karriereveiledningen.

Bak rapporten står Tristram Hooley, professor ved Høgskolen i Innlandet og University of Derby.

-De tre rapportene gir tre ulike perspektiver på karriereveiledning i skolen her i Norge. For å møte utfordringene knyttet til kvalitet og tilgjengelighet, må vi både jobbe med å støtte utviklingen av tjenesten inne i skolene, og styrke karriereveiledernes kompetanse og tilgangen til utdanning og videreutdanning. Dette må vi jobbe med parallelt, og vi er mange som må trekke sammen for å nå målet, både skoleeiere, rektorer, karriereveiledere, utdanningstilbydere og statlige myndigheter, sier Ingjerd Espolin Gaarder.

Bilde
Kvinnelig veileder i samtale med ung kvinnelig veisøker.