Veiviser til ressurser for unge med funksjonsnedsettelser

Article tema
Veiviser til ressurser for unge med funksjonsnedsettelser

Her er en veiviser som skolens rådgivere, foreldre og foresatte kan benytte i sitt arbeid overfor unge med funksjonsnedsettelser.

Videregående opplæring

Alle ungdommer har rett til tre år heltids videregående opplæring etter fullført grunnskole. Her kan du lese om rettigheter og muligheter for dem med nedsatt funksjonsevne.

Tverrfaglig ressursteam på skolen

Skoler for videregående opplæring og ungdomsskoler har et TTEAM, et tverrfaglig team, der ledelsen, PPT, helsesøster og rådgiverne deltar. De samarbeider om tilrettelegging, organisering og ulike tiltak som kan hjelpe elevene. Tverrfaglig ressursteam samarbeider med skolens fagansatte og når det trengs med ulike instanser i kommunen og fylket.

Pedagogisk psykologisk tjeneste for videregående opplæring

PPT utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. De tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater og ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Minoritetsrådgivere i videregående skole

Mange skoler har minoritetsrådgivere som bistår minoritetsungdom. 

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten (OT) har ansvar for å følge opp ungdom med rett til videregående opplæring som ikke er i opplæring eller arbeid. Dette gjelder ungdom i alderen 16 til 21 år.

Fagopplæringskontorene

Fagopplæringskontorene følger opp lærlinger og lærekandidater i bedrift. De godkjenner og følger opp lærebedrifter i fylket. Det er mange muligheter innenfor fagopplæring, og fagopplæringskontorene har oversikt over alle disse. 

Voksenopplæringen

Elever som er over 25 år og ikke har fullført videregående opplæring, har rett til voksenopplæring. Målet er at de skal oppnå generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Fra og med 1. august 2017 har de som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, også rett til videregående opplæring for voksne.

Universitet og høgskole

Søknad - nedsatt funksjonsevne kan gi grunnlag for egne opptak i Samordna opptak
Rettigheter og muligheter på studiestedet
Tilrettelegging på de enkelte høgskolene og universitetene 
Rettigheter og muligheter ved studier i utlandet

Karrieresentre

De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

Barnevernet

Barnevernet samarbeider med skolene på flere måter. For eksempel om oppfølging av unge som forsømmes, ved atferdsproblemer hos unge som bor hjemme eller oppfølging av unge som bor på helgeavlastning eller har heldøgns tilbud i ungdomsboliger.

Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge (BUP)

BUP tilbyr spesialisthelsetjenester for barn og unge med psykiske lidelser.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

DPS tilbyr spesialisthelsetjenester for voksne med psykiske lidelser.

Habiliteringstjenesten

Elever med utviklingshemming eller andre alvorlige funksjonshemminger vil i en del tilfeller få tjenester fra den fylkeskommunale habiliteringstjenesten.

Likestillingssenteret

Likestillingssenteret tilbyr nettbaserte kurs om barrierefrie utdanningsvalg som skal bidra til kompetanseheving av lærere og rådgivere.

Røde Kors

Røde Kors har en rekke tilbud både for unge generelt og for flyktninger og minoritetsspråklige.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunale helse- og omsorgstjenester som fastlege, psykisk helsetjeneste i kommunen og psykolog i kommunen bidrar med helseoppfølging og har ansvar for oppfølging etter utredning eller behandling i BUP. 

Kommunene har ofte en rekke tjenester rettet mot personer med utviklingshemming og tjenester rettet mot personer som har utfordringer knyttet til psykisk helse.

Helse og omsorgssektoren bidrar med kompetanse på hvilke individuelle tilretteleggingsbehov som trengs for full eller delvis deltakelse i utdanningsløp og arbeidslivet. Det som nevnes under finnes i alle kommuner, men vil ha ulike navn.

• Koordinerende enhet for helse- og omsorgstjenester
Sosiale tjenester 
• Kommunale ACT- og FACT-team
Flyktningtjenesten

NAV

NAV-kontor
NAV hjelpemiddelsentral
NAV Arbeidslivssenter
Arbeidsmarkedstiltak
Varig tilrettelagt arbeid
Arbeidsavklaringspenger
Stønad til servicehund
Funksjonsassistanse i arbeidslivet

Arbeids- og inkluderingsbedrifter

Unge med funksjonsnedsettelser kan ha behov for forskjellige former for tilpasset arbeid. Når fagopplæring i bedrift ikke er aktuelt kan man prøve ut om eleven kan ha lønnet arbeid.

Dette kan vurderes etter at det er gjennomført en god yrkesinteressekartlegging og veiledningsprosess og utprøving på skolen i løpet av de siste årene eleven er i videregående opplæring. Bedrifter som tilbyr tilpasset arbeid kan ha forskjellige navn. Her finner du noen av dem.

Arbeids- og inkluderingsbedrifter tilknyttet NHOs bransjeorganisasjon Arbeid & Inkludering
Vekstbedrifter tilknyttet ASVL, arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter 
Arbeidssamvirketiltak (ASVO)
• Arbeids- og inkluderingssentre (i regi av kommunen).

Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektet bistår unge med å komme ut i arbeid eller skole. Etter avtale med NAV gjennomfører Pøbelprosjektet ulike kurs som omhandler arbeidslivets normer og regler. Kursene skal gi deltakerne selvtillit og tro på egne evner.

HELT MED

HELT MED hjelper personer med utviklingshemming å få jobb i det ordinære arbeidslivet.

Statped

Statped er den spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner. 

Statped kan bidra med råd og veiledning om tilrettelegging for elever med større funksjonshemminger.

Bilde
Illustrasjonsbilde til veiviser om tjenester for unge med funksjonsnedsettelser