Når du skal skrive for Veilederforum.no

Ta kontakt med redaksjonen, veilederforum@hkdir.no, om du har lyst til å skrive for oss, før du sender inn skissen din.

 • Første leveranse til oss er en skisse på 1 side, hvor hovedproblemstilling og vinkling av artikkelen formuleres. På bakgrunn av denne gir vi tilbakemeldinger for den endelige artikkelen. 
 • Artikkelen skal være på ca. 1500 ord. 
 • Det er ønskelig å benytte inntil to faktabokser: Disse består av ren fakta og kan settes som kulepunkter. 
 • Redaksjonen språkvasker teksten før publisering, og sender teksten til deg for endelig godkjenning. Redaksjonen har redigeringsrett i forhold til formuleringer og andre tilpasninger for publisering på nett, men ikke når det gjelder meningsbærende innhold. 
 • Har du referanser til andre relevante kilder om samme tema som er tilgjengelige enten på nett eller i trykket utgave, ønsker vi at du inkluderer disse. 
 • Hver tekst skal ha et hovedbilde. Vi tar gjerne imot bilder og illustrasjoner, men da må du ha opphavsrett eller godkjenning fra rettighetshaver. Dersom du ikke har et relatert hovedbilde til teksten, kjøper vi illustrasjonsbilder fra bildedatabasen Colourbox. Disse bildene kan ikke brukes andre steder enn på Veilederforum.no
 • Send oss informasjon om din tittel og arbeidssted.  
 • Publiserte artikler honoreres. Endelig avgjørelse om publisering tas etter at redaksjonen har mottatt et førsteutkast av teksten din. 
 • Vi tar svært gjerne imot tekster på nynorsk.  

Hvordan skrive for nett?  

Vi leser annerledes på nett enn på papir. Noen fellestrekk er: 

 • vi leser veldig sjelden alt 
 • vi skumleser tekstene 
 • mange leser kun overskrifter 
 • lenker gjør at leseren hopper mellom informasjonsbolker 

Artikkelen: 

Teksten bør utformes med en innledning, hoveddel og avslutning: 

 • i innledningen bør problemstillingen(e) løftes frem og tydeliggjøres.  
 • i hoveddelen drøftes/belyses problemstillingen fra ulike vinkler fra et faglig ståsted og egen erfaring fra feltet/studiet. Konkrete eksempler i teksten kan gjøre det lettere for leserne å skjønne problemstillingen(e) og fagkunnskapen du ønsker å formidle. 
 • i avslutningen bør de lange linjene trekkes og oppsummeres. 

Hvorfor skriver du denne teksten?

Leserne er oppgaveorienterte. Hvilken oppgave vil de ha løst? Finner de svaret i din tekst? Spør deg alltid: Hva vil jeg oppnå med denne teksten? 

Hvem skriver du for

Hvem leser teksten? Er teksten og ordvalget tilpasset målgruppen? 

Konsentrer deg om å formidle informasjon som leser faktisk trenger, ikke nødvendigvis den informasjonen du har lyst til å gi. Ikke bruk faguttrykk uten å forklare dem. 

Pass på at du ikke skriver med «stammespråk» og prøv å sette deg inn i situasjonen til den som leser. 

Tittel

Prøv å gjøre den kort og poengtert. Tenk at leseren lett skal forstå hva teksten handler om, og bli inspirert til å lese videre.  

Ingress

Ingressen bør vekke leserens nysgjerrighet, og være kort (maks 40 ord). Prøv å formidle én vinkling/ett budskap.  

Vi hjelper gjerne til med endelig utforming av tittel og ingress, men ønsker, om mulig, et forslag å jobbe ut ifra.  

Mellomtitler

Mellomtitler hjelper leseren å finne det han/hun er ute etter i teksten, eller å gjøre seg opp et inntrykk om hva saken totalt sett handler om. Mellomtittelen skal beskrive teksten som følger. 

Lag korte mellomtitler for hvert andre-tredje avsnitt.  

Avsnitt

En lang tekst uten oppdelinger hindrer leserens forståelse. Luftige tekster er lettere å lese. En fin regel er derfor å ha korte avsnitt, og bruke linjeskift etter 3-4 setninger. Da blir det enkelt å finne svaret i teksten.  

Bruk aktivt språk 

Det er enklere for oss å forstå aktivt språk – fordi du forstår hvem det gjelder. 

 • Passivt språk: Regningen skal betales. Lesing av tekst bør skje. Latskap kan kjennetegne mange.  
 • Aktivt språk: Jeg betaler regningen. Du leser denne teksten. Mennesker er late.  

Setninger

Tenk over om det er nødvendig å bruke lange setninger. Kan du i stedet sette punktum? 

Tegnsetting

Bruk disse tegnene for sitat/anførselstegn: «». 

Når sitat/anførselstegn brukes, skal det ikke samtidig brukes kursiv. Vær sparsom med bruk av sitat-/anførselstegn, kursiv, utropstegn osv. Tenk at du skal kunne stå for det du skriver uten å ty til anførselstegn. 

Bruk lister og punkter

Skal du ramse opp flere ting, så bruk kulepunkter. Dette øker lesbarheten og oversikten. 

Referanser

Vi benytter ikke fotnoter i teksten og så langt det er mulig heller ikke referanseparenteser i teksten, men vi ønsker at du refererer til faglitteratur og teoretikere i løpende tekst, og oppgir referanser i en liste nederst i artikkelen. 

Anonymisering

Hvis du bruker et case i teksten er det svært viktig at veisøkere er anonymisert, det vil si at personen ikke er gjenkjennbar. Hvis veisøker for eksempler er elev ved skolen/studiestedet du er veileder på, bør utdanningsprogram/studie etc ikke oppgis. 

Bilder, modeller og figurer

Har du grafer, modeller eller illustrasjoner som illustrerer teksten på en god måte, vil vi gjerne ha disse tilsendt. Du må være sikker på at det er ok å publisere disse, og om nødvendig innhente godkjenning fra rettighetshaver på bruk.  

Vi foretrekker å få bilder/figurer/modeller som lenker til publikasjoner i stedet for at de ligger i word-dokumentet vi får tilsendt. Når de ligger i word-dokumentet, må vi lage skjermdump, noe som gjør modellen utydelig og vanskelig å lese. 

Forfatterbilde

Vi vil gjerne ha et portrettbilde av deg. Portrettbilder som skal benyttes må være: 

 • Skarpt 
 • Ha breddeformat (liggende rektangel) 
 • Bakgrunnen bør være lys/nøytral, uten for mange forstyrrende elementer 
 • Ha god oppløsning  
 • Utsnittet bør være nært (omtrent som et passbilde) 

Facebook 

Publiserte artikler vil bli delt på veilederforum.no sin Facebookside. Her har vi som hovedregel at vi tagger forfatter og arbeidsplass, hvis du ønsker at du/arbeidsplassen din ikke skal tagges er det fint om du gjør oss oppmerksom på dette i forkant av publisering.