Utviklar nytt framsynsverktøy

Article tema
Utviklar nytt framsynsverktøy

Teknologirådet skal i samarbeid med eit polsk universitet og forskingsnettverk lage eit digitalt verktøy for å utforske arbeidsmarknaden i framtida og framtidig karriereløp. Sjølv om me ikkje kan føreseia framtida, kan me utforske ho, skriv Remigiusz Mazur på Epales blogg.

Med eit digitalt verktøy ønskjer prosjektgruppa å gjere det mogleg å bruke framsynsmetodar på arbeidsmarknaden og dermed skape alternative scenario for karriereutvikling. Målgruppa er blant anna karriererettleiarar og utdanningssektoren, men og andre som er interesserte i karriere og personleg utvikling. Det skrivRemigiusz Mazur på Epales blogg.

Frå Noregs side er det Teknologirådet som jobbar med prosjektet, og dei samarbeider med partnarar i Polen.

Ifølgje Marianne Barland, prosjektleiar frå Teknologirådet, ser dei no ei aukande interesse for framsynsmetodar, men ho påpeikar at metodane kan vere vanskelege å ta i bruk viss ein ikkje har erfaring med dette.

– Derfor håpar me at eit digitalt verktøy kan bidra til å senke terskelen. Arbeidslivet i framtida, kompetanse og rettleiing er tema me har arbeidd med tidlegare, og dette er område me trur det vil vere nyttig å bruka framsynsmetodikk for å kunne diskutera meir langsiktige idear og tiltak, seier Barland.

Ho meiner det kan vere ressurskrevjande å gjennomføre framsynsprosessar.

– Det tek tid å setje seg inn i metodane, og det kan vere utfordrande å samle eit breitt spekter av deltakarar som kan bidra med ulike perspektiv og faglege tilnærmingar i diskusjonane.

Derfor meiner Teknologirådet at eit digitalt verktøy for framsyn er ein god idé. Og da dei noverande polske partnarane tok kontakt med dei, var dei klare på at dei ønsket å samarbeide.

– Eit digitalt verktøy gjer det mogleg å snakke med folk utan å måtte møtast fysisk. I tillegg gir det høve til å rettleia brukarane gjennom metoden, steg for steg.

Prosjektet er ein fortsetjing av eit tidlegare prosjekt Horizons of the Future og det skal etter planen vere ferdig i februar 2024. Hausten 2023 vil dei teste ein pilot i relevante miljø.

Bilde
Veiskilt som peker mot fremtiden mot blå himmel.
Bildetekst
Ifølgje Marianne Barland, prosjektleiar frå Teknologirådet, ser dei no ei aukande interesse for framsynsmetodar.

Prosjektet Digitalt framsynsverktøy for karriererettleiing og høgare utdanning (FORhesIT):