Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

På Karrieresenter Hedmark jobbar tre rettleiarar for Karriereveiledning.no, ein nasjonal digital karriererettleiingsteneste. Med chat og telefon rettleier dei vegsøkarar over heile Noreg, frå ungdomsskuleelevar til pensjonistar. Veilederforum tok ein prat med ein av rettleiarane, Magnar Sætre.

Article tema
Metode og verktøy

Hvordan kan spill- og simuleringsbasert karrierelæring brukes i arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming? For å lykkes med dette må man tørre å tenke nytt, involvere brukergruppen og ha en god plan for implementering. Målet er å gjøre læring gøy og engasjerende.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kirsten Marie Dalene har nyleg fullført doktorgraden om Life-design rettleiing (career construction counseling). Ho håper forskinga kan inspirere karriererettleiarar, men og påverke aktørar på systemnivå. – Eg siktar både høgt og lavt for kven forskinga kan vere nyttig for, seier Dalene.

Article tema
Praksis

Veilederforum.no setter fokus på de fem karriereknappene fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. I denne teksten utforsker karriereveileder Vivienne Lumayag ordparet endring og stabilitet, og ser på hvordan begrepene er relevant i møte med stipendiater og postdoktorer.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

Det er ein grå, regntung dag på Innlandet, men inne på karrieresenteret spirer det nye tankar. Karriererettleiar Therese Liheim held tankeviruskurs for interesserte vegsøkarar.

Article tema
Teori

I en serie artikler på Veilederforum.no belyses behovet for å utforske og ta i bruk nye teoretiske perspektiver i karriereveiledning. Ingela Bergmo-Prvulovic presenterer en forståelsesramme for dette behovet ved å drøfte motstridende perspektiver på karriere, hvorfor disse i økende grad kolliderer og hvorfor læring oftere er på dagsordenen.

Article tema
Nyheter og omtaler

Forskingsrapporten presenterer ny kunnskap om korleis både rådgjevarar, lærarar, leiinga i skulen og skuleeigar jobbar med karriererettleiing og karrierelæring, og kva dei gjer for å sikre og utvikle nødvendig kvalitet. Forskarane gir 13 anbefalingar for vidare arbeid.

Article tema
Teori
Flyktninger

Hva er det viktig å reflektere over i møte med veisøkere med flyktningbakgrunn? Kulturorientert veiledning (Culture-Infused Counselling, CIC) kan hjelpe karriereveiledere med å trekke inn kultur som ressurs i egen veiledningspraksis.

Article tema
Teori

Peter Plant har fremja visjonar om grøn rettleiing i meir enn 25 år. No reflekterer han rundt tidlegare utopiar innanfor karriererettleiingsfeltet og peikar på at grøn rettleiing kan vere ein del av løysinga på miljøspørsmåla i dag og gje sosial rettferd.

Article tema
Metode og verktøy

I Bergen samarbeider ungdomsskoler, arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner om å arrangere Fagdag i bedrift for elever i faget utdanningsvalg. Aase Bergmann er fagrådgiver for ordningen og har utviklet en modell for samarbeidet. Nå deler hun av sine erfaringer.