Arkiv

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Hege Winnem har skrevet en bok for de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, og som nå er klar for å søke jobb. Boka kan også være nyttig for karriereveiledere, med inspirasjon til praktiske oppgaver og konkrete verktøy i veiledningen.   

Article tema
Nyheter og omtaler

I NRK sin nye podkast-serie får du eit unikt innblikk i korleis Nav fungerer og ikkje fungerer.

Article tema
Praksis

– Mange av mine ukentlige samtaler dreier seg om å speile og bekrefte veisøker, skriver Adine Dørum. Hun ønsker å løfte fram betydningen av relasjonskompetanse og psykolog Carl Rogers betingelser for å skape tillit i relasjonen med veisøker.

Article tema
Teori

Hvordan blir læring lagt til rette for i karriereveiledningssamtalen? Og hvordan innarbeides læring i karrierevalg og beslutningsprosesser? Christer Langström inviterer oss til å reflektere over læringsvilkår og faser i karriereveiledningen med utgangspunkt i sin doktoravhandling.

Article tema
Serier
Min kompetansereise

Bli kjend med mangfaldet av karriererettleiarar i Noreg og deira kompetanse i Mi kompetansereise. Møt Tone Vassbotn ved Karrieresenter Vestfold og Telemark.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Hvordan erfarer karriereveiledere å evaluere sin kompetanse? Mette Omnes undersøker i sin masteroppgave hvilke tanker og erfaringer karriereveiledere i to ulike karriereveiledningstjenester har etter å ha tatt i bruk selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det er framleis store forskjellar i utdanning- og yrkesvalet til kvinner og menn. Denne likestillingsutfordringa vil Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ta tak i. Dei har derfor lansert ein nettressurs for å inspirere ungdomsskular. 

Article tema
Nyheter og omtaler

Det nye verktøyet Din karrierelæring er eit inspirasjonsverktøy for alle som er interesserte i å lære meir om korleis legge til rette for karrierelæring. I verktøyet får du både idear og praktiske eksempel.

Article tema
Nyheter og omtaler

OECD har nyleg lansert ein analyse som peiker på elleve indikatorar for ungdom og karrieremodnad. I rapporten kjem det fram at karriererettleiing som omfattar utforsking, erfaring og tankar om framtida, kan føre til betre sysselsettingsresultat for unge.

Article tema
Praksis

I karriereveiledning legger formelle spørreteknikker og verktøy til rette for kommunikasjon med åpne spørsmål og fordomsfrie pauser. Samtidig slår vår personlige intuisjon ofte inn og preger spørsmålsstillingen. Er intuitiv tenkning et legitimt verktøy i karriereveiledning på linje med andre teknikker?

Article tema
Serier
Studentstemmer

Like mye som språk er bygget opp av grammatikk, er språket bygget opp av maktstrukturer. Hvilke ord og uttrykk vi bruker er ikke tilfeldig, men bærer i seg ulike ideologier og oppfatninger av virkeligheten. Hvilke diskurser dominerer i dagens karriereveiledningsfelt?

Article tema
Teori

Kan det samme teoretiske rammeverket for karriereveiledning benyttes på ulike grupper av veisøkere? Bør for eksempel den samme veiledningspraksisen benyttes i møte med jenter og kvinner som med gutter og menn? Jenny Bimrose inviterer oss til å reflektere over disse spørsmålene.