Teori

Tema lenker

En del veiledningsteori er felles for alt veiledningsarbeid, men karriereveiledningsfeltet har også over tid utviklet egen teori. Her finner du faglig refleksjon rundt ulike teorier.

Article tema
Teori

Jos Akkermans, førsteamanuensis ved Vrije Universiteit Amsterdam, har saman med forskarkolleger lansert omgrepet karrieresjokk. Han trur det blir meir og meir relevant i åra som kjem. 

Article tema
Teori

Vi kan ikke basere karrierene våre på økonomisk vekst i det uendelige. Jorden er et lukket system med en gitt mengde ressurser og begrenset evne til å håndtere avfall. Det er viktig å tenke gjennom hvordan vi kan finne en ny likevekt for bærekraftig utvikling.

Article tema
Teori

Spørsmålet om hva som påvirker enkeltmenneskers evne til å handle og opplevelse av handlekraft, er helt i kjernen av karriereutviklingsteori og -praksis. Postdoktor Sanna Toiviainen diskuterer i denne artikkelen hvordan handlingsevne (agency) kan forstås sett i lys av samhandling (co-agency).

Article tema
Teori

Hva vil det si å lære?Hvordan lærer mennesker? Og hvordan kan vi måle det vi har lært? Prinsippene som ligger til grunn for læring, vil også påvirke karrierelæring. Kan kunnskap om ulike læringssyn og læringsutbytte styrke kvaliteten i karrierelæring?

Article tema
Teori

I en serie artikler på Veilederforum.no belyses behovet for å utforske og ta i bruk nye teoretiske perspektiver i karriereveiledning. Ingela Bergmo-Prvulovic presenterer en forståelsesramme for dette behovet ved å drøfte motstridende perspektiver på karriere, hvorfor disse i økende grad kolliderer og hvorfor læring oftere er på dagsordenen.

Article tema
Teori
Flyktninger

Hva er det viktig å reflektere over i møte med veisøkere med flyktningbakgrunn? Kulturorientert veiledning (Culture-Infused Counselling, CIC) kan hjelpe karriereveiledere med å trekke inn kultur som ressurs i egen veiledningspraksis.

Article tema
Teori

Peter Plant har fremja visjonar om grøn rettleiing i meir enn 25 år. No reflekterer han rundt tidlegare utopiar innanfor karriererettleiingsfeltet og peikar på at grøn rettleiing kan vere ein del av løysinga på miljøspørsmåla i dag og gje sosial rettferd.

Article tema
Teori

Hvordan kan faktorer som påvirker den enkeltes beslutningsprosesser, som endring, tilfeldigheter og kompleksitet, bli forstått og praktisk drøftet i karriereveiledning? Dr. Anouk J. Albien presenterer hvordan «Chaos Theory of Careers» kan tjene som et teoretisk og praktisk bidrag i karriereveiledning.

Article tema
Teori

Hvordan blir læring lagt til rette for i karriereveiledningssamtalen? Og hvordan innarbeides læring i karrierevalg og beslutningsprosesser? Christer Langström inviterer oss til å reflektere over læringsvilkår og faser i karriereveiledningen med utgangspunkt i sin doktoravhandling.

Article tema
Teori

Kan det samme teoretiske rammeverket for karriereveiledning benyttes på ulike grupper av veisøkere? Bør for eksempel den samme veiledningspraksisen benyttes i møte med jenter og kvinner som med gutter og menn? Jenny Bimrose inviterer oss til å reflektere over disse spørsmålene.

Article tema
Teori

Hvordan utvikler mennesker handlekraft? Og på hvilken måte kan karriereveiledning styrke veisøker i denne utviklingen? Anna Bilon-Piórko reflekterer over disse spørsmålene og oppfordrer oss til å tenke gjennom hvilken rolle karriereveiledning kan ha.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.