Verktøy i veiledning for innvandrere

Article tema
Verktøy i veiledning for innvandrere

Håndbøker, nettressurser og kunnskapsbaser.

Karriereveiledning for nyankomne innvandrere og flyktninger kan by på flere utfordringer, som at veilederen ikke kjenner landet veisøkeren kommer fra, og at veisøkeren mangler kjennskap til det norske språket og samfunnet. Her er noen verktøy som kan være nyttige.

For veilederen

Landinfo er en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen som publiserer egenproduserte rapporter om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter.

Både på Landinfos nettsider og på sidene som er listet opp i deres kildearkiv finnes informasjon som kan være bakgrunnsstoff for veiledere som vil forberede seg til samtaler med nyankomne innvandrere, og som kan gjøre det lettere å se åpenbare ulikheter mellom arbeidsmarkedet i deltakerens hjemland og Norge.

IMDis nettbaserte kunnskapsbase har mye stoff om introduksjonsordningen, erfaringer og tiltak som har fungert etter hensikten. Inspirasjon til individuelt tilpassede tiltak kan hentes herfra.

For veisøkeren

Nettressursen www.samfunnskunnskap.no, som er tilrettelagt for fremmedspråklige med oversettelser på flere ulike språk, gir et godt utgangspunkt for å få oversikt over det norske samfunnet. Emnet arbeidsliv inneholder imidlertid lite informasjon om ulike yrker og jobbsøkerprosessen, og bare stikkordsmessige eksempler på CV og jobbsøknad.

For å utdype emnet kan derfor profilene som Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk har utarbeidet være nyttige. Vox' profiler for basisferdigheter på jobben gir oversikt over hva ulike typer yrker krever av lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og digitale ferdigheter.

Også yrkesheftene i læremiddelserien «Jobb i sikte» kan være gode læremidler. Les mer om læremiddelserien «Jobb i sikte» på Cappelen Damms nettsider.

Karrierekurs for fremmedspråklige

Med begrensede norskferdigheter og uten den allmennkunnskapen som norske ungdommer får gjennom sin oppvekst, blir mye av informasjonen rettet mot jobbsøkere som finnes på nettet vanskelig tilgjengelig.

Annonsene som ligger på norske stillingsdatabaser og eksempler på CV og jobbsøknad som kommer frem i søkemotorer er ofte ordrike, og kan være vanskelige å forstå.

Til karrierekurs for fremmedspråklige kan jobbsøkerboken «Hvordan få jobb», som UngInfo i Oslo har laget, fungere som et utdypende supplement. Boken er tilrettelagt for ungdom, og har et forholdsvis enkelt språk og gode eksempler.
Bla i håndboken «Hvordan få jobb som ung i Oslo»

Språkpraksis med veiledning

Språkpraksis i arbeidslivet, som er et pedagogisk virkemiddel for å fremme språklæring i introduksjonsprogrammet, kan være en god innfallsvinkel til å gi deltakeren grunnleggende kunnskap om norsk arbeidsliv ut fra det man kaller en «place and train»-metodikk.

Dette er lettere å få til dersom det er mulig å finne en språkpraksisplass som har sammenheng med deltakerens kompetanse- eller karrieremål. Les mer om språkpraksis på Imdis nettsider.

Parallelt med språkpraksis i arbeidslivet bør veiledning eller klasseromsundervisning brukes til å få deltakeren til å reflektere over egen kompetanse og karrieremål, eller trene praktiske ferdigheter som CV- og søknadsutforming. Arbeidsheftet «Jobb i sikte. På praksisplassen» kan være en nyttig ressurs til dette formålet.

Bilde
Veiledning av flyktninger
Bildetekst
FS Stock /Colourbox