Karriereveiledning inn i norskopplæringen

Article tema
Karriereveiledning inn i norskopplæringen

Integrering av karriereveiledning i norskopplæringen kan være et effektivt tiltak for å sikre at innvandrere får veiledning. Det viste et prosjekt i Bærum.

Bærum kommunale voksenopplæring gjennomførte et prosjekt om karriereveiledning for innvandrere våren 2012. 

Bakgrunnen for prosjektet var de utfordringene en del innvandrere møter i det norske arbeidsmarkedet, der krav til høyere utdanning og norskkunnskaper står sentralt.

Flere stortingsmeldinger har pekt på karriereveiledning som et viktig virkemiddel for å nå politiske målsettinger på utdannings­- og sysselsettingsområdet, og prosjektet fra Bærum viser at dette i høyeste grad også gjelder innvandrere.

Voksne innvandrere har begrenset tilgang til karriereveiledning den første tiden etter bosetting. Introduksjonsloven regulerer norskopplæringen for voksne innvandrere, men gir ingen rett til karriereveiledning som en del av denne.

 Mangelfulle norskkunnskaper hindrer nyankomne innvandrere i å dra nytte av eksisterende karriereveiledningstilbud, og det finnes få tilpassede tilbud.

Tidlig start

Prosjektet konkluderer med at et av hovedprinsippene i utdanningspolitikken er tidlig innsats. Dette prinsippet bør også gjelde karriereveiledning for innvandrere. Slik kan innvandreres kompetanse og ressurser brukes raskt og best mulig.

Ved å kombinere karriereveiledning med norskopplæring, kom deltakerne gjennom prosjektet sannsynligvis tidligere i gang med å planlegge utdanning og karriere enn det de ellers ville ha gjort.

Evalueringen peker også på noen utfordringer. Prosjektet klarte ikke å fange opp alle deltakerne som hadde behov for veiledning. Svak forankring hos lærerne kan føre til at de ser på karriereveiledning som en tidstyv, ikke som et positivt bidrag inn i norskopplæringen.

Bruk kompetansen

Manglende utnyttelse av innvandreres kompetanse innebærer store kostnader både for den enkelte innvandrer og for samfunnet. Det er ikke samfunnsøkonomisk bærekraftig at en stor del av innvandrerne står utenfor arbeidslivet, og for den enkelte innvandrer er arbeid nøkkelen til økonomisk selvstendighet, trygghet og mulighet til å bidra til fellesskapet.

Karriereveiledning i en tidlig fase vil kunne bidra til at den enkelte innvandrer tar mer informerte valg. Slik blir veien til arbeid og vellykket integrering i samfunnet kortere.

Bærum kommunale voksenopplærings erfaringer fra prosjektet er samlet i en rapport.

Les rapporten Karriereveiledning for innvandrere (pdf)

Bilde
Veileder som forklarer noe for fremmedspråklige veisøkere.
Bildetekst
Monkey Business Images (Thinkstock)