Utredninger om frafall

Article tema
Utredninger om frafall

Tiltak for å forhindre frafall i skolen er et satsningsområde både i Norge og ellers i Europa. Kunnskapsdepartementet har forsøkt å kartlegge dette komplekse feltet gjennom å bestille ulike rapporter.

Stemmer det at 1 av 3 faller fra videregående opplæring?

Det er blitt en vanlig overskrift at hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. Det er en sannhet med modifikasjoner.Det stemmer at omtrent 30 prosent ikke har fullført med yrkes- eller studiekompetanse innen fem år, som er det offisielle målet på gjennomføring. Men det betyr ikke at de aldri gjennomfører.

Nettstedet Tall & forskning har sett på det totale antallet som oppnår yrkes- eller studiekompetanse. I artikkelen har de også sett hvordan fullføringsstatistikken endrer seg dersom tidsmålingene flyttes fra fem år til ti år. Da ser vi at det er kun 1 av 5 som ikke oppnår yrkes- eller studiekompetanse. I artikkelen trekkes det også frem at de som av forskjellige grunner vil kun ha grunnkompetanse, blir registrert som at de ikke har «fullført og bestått» siden de ikke har bestått alle kompetansemålene i læreplanen. 

Les mer om hvordan tallene endrer seg når man ser hva som er grunnlaget for utregningene

Konsekvenser av frafall for unge voksne

Rapporten «Frafall fra videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for unge voksne» viser at elever som ikke fullførte videregående opplæring generelt klarer seg dårligere i arbeidsmarkedet enn dem som fullførte. Frafallselevene har større sannsynlighet for å være arbeidsledige, uføretrygdede, fengslede eller motta sosialhjelp enn medelevene som fullførte videregående. Rapporten er laget av Senter for økonomisk forskning på oppdrag for Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet.

Les rapporten om konsekvenser av frafall for arbeidsmarkedstilknytning

Ny GIV

Ny GIV er regjeringens satsning for å få flere elever til å fullføre videregående skole. Satsningen evalueres i tre rapporter publisert på Kunnskapsdepartementets nettsider. Rapportene tar for seg ulike sider av satsningen, og konkluderer i hovedsak med at ordningen synes å fungere godt.

Et av de mest omfattende tiltakene i Ny GIV er intensivopplæring i lesing, skriving og regning for de faglig svakeste elevene på tiende trinn. Rapportene viser at de fleste skolelederne syntes tiltakene i Ny GIV fungerte godt på deres skole. Også elevene var fornøyde med undervisningen, og opplevde å få mer tillit enn i den ordinære undervisningen.

Les evalueringen av Ny GIV-prosjektet

Forskningsinstiuttet NOVA har også kartlagt tilbudet om intensivopplæring i skriving, lesing og regning. Også her konkluderes det med at Ny GIV ble godt mottatt, men det påpekes at tiltaket kommer for sent i skoleløpet. NOVAs rapport ser på karakterstatistikken før og etter prosjektet. Den viser at Ny GIV kan ha svekket karakternivået i de fagene som ikke var med i intensivopplæringen.

Les NOVAs rapport om Ny GIV-prosjektet

I forbindelse med Ny GIV har Utdanningsdirektoratet samlet inn statistikk som viser gjennomføring og frafall i videregående skole, sett i forhold til målene i satsingen. «Gjennomføringsbarometeret» inneholder flere målinger, du finner dem på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Finn tall for gjennomføring og frafall i Gjennomføringsbarometeret

Kostnader ved frafall

Frafall har i tillegg til en menneskelig kostnad også en betydelig økonomisk kostnad - for både eleven og samfunnet. En rapport Senter for økonomisk forskning har skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet viser at dersom andelen som fullfører videregående opplæring øker fra 70 til 80 prosent, kan den samfunnsøkonomiske gevinsten bli på 5,4 milliarder kroner per årskull elever.

Les rapporten om økonomiske konsekvenser av frafall

Psykisk sykdom som årsak til frafall

Mange ungdommer slutter på videregående på grunn av psykiske eller psykososiale problemer. Andelen er 20-25 prosent, og dette gjør psykisk sykdom til den største enkeltgrunnen til frafall, dersom man ser bort fra forhold på skolen. Den relativt sterke koblingen mellom psykisk sykdom og frafall er et forholdsvis nytt funn i forskningen, og kan tyde på at frafall er et resultat av akkumulerte problemer over tid.

Les NIFUs rapport om årsaker til frafall

Frafall i yrkesfagutdanningen

Frafall innenfor yrkesfag knyttes til utdanningsprogrammenes svake kobling til arbeidslivet. Sterkere relasjoner til arbeidslivet antas å kunne bidra til at flere elever fullfører den videregående opplæringen. Det viser en rapport fra forskningsinstituttet NIFU.

Les NIFUs rapport om frafall i yrkesfagutdanningen

Forebygging av frafall i ungdomsskolen

Kampen mot frafall starter allerede i grunnskolen. Kunnskapsdepartementet har lagt en strategi for ungdomstrinnet. Ved å gjøre opplæringen på ungdomstrinnet mer praktisk og variert, skal elevene oppleve mer mestring og bli mer motiverte.

Les om satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» på Utdanningsdirektoratets nettsider

Bilde
Illustrasjon - ungdom