Økt gjennomføring i skolen

Article tema
Økt gjennomføring i skolen

Flere elever fullfører utdanningen ved Bardufoss Høgtun videregående skole. På bare tre år økte andelen fra 75 til 88 prosent. Hvordan fikk skolen dette til?

Forbedringen har skjedd selv om elevenes inntakspoeng er de samme. Det er ikke forsket på skolens resultater, men det kan være interessant å se på hva vi har gjort i denne perioden.

Bardufoss Høgtuns utviklingsarbeid har dreid seg om å etablere og utvikle tverrfaglige team rundt elevene. Gjennom mer og bedre praksis- og yrkesretting av fag oppnår vi at elevene ser sammenheng mellom fagene og opplever at undervisningen gir mening.

Ett av eksemplene som kan nevnes er at en del av de tradisjonelle heldagsprøvene er byttet ut til fordel for tverrfaglige og sammensatte læringsoppdrag over en hel dag. I disse læringsoppdragene foregår veiledning underveis, og vi har fokus på prosessen som fremmer læring i stedet for den tradisjonelle innleveringen og retting.

Et annet eksempel er noe vi kaller «sluttspurten». Den dreier seg om å samle elevens fokus og innsats der det er størst behov. Forutsetningen for å delta i sluttspurten er elevens vilje og motivasjon. I denne perioden settes ofte timeplanen på vent, og en utnytter de ressursene som er tilgjengelig for å hjelpe den aktuelle eleven.

Dette var bare to små eksempler på hva vi har gjort på Bardufoss Høgtun, men vi har jobbet svært systematisk med å samordne alle krefter rundt elevene for å skape mening og sammenheng sett fra elevenes perspektiv. Alle skolens ansatte har bidratt konstruktivt, og når man jobber sammen med samme hensikt så virker det.

Utvikling av tilpasset opplæring er en naturlig del av dette arbeidet, og vi ser en klar tendens til at tradisjonell spesialundervisning viker for tilpasset opplæring. Her har vi fortsatt en vei å gå om vi skal øke gjennomføringsgraden ytterligere. Skolens største forbedringspotensiale ligger nettopp innen videreutvikling av tilpasset opplæring.

Tydelige resultater

Resultatene isolert for  skoleåret 2012/2013 viser en klar positiv endring både i antall stryk til eksamen og standpunkt, og innenfor antall ikke vurdert i standpunkt.

 • Antall elever med ikke vurdert gikk ned fra 52 til 8 elever i løpet av skoleåret.
 • Antall strykkarakterer gikk ned fra 60 til 35.
 • Andelen elever som sluttet i løpet av skoleåret gikk ned fra 4,4 % til 2,95 %.
 • Antall fraværsdager har fortsatt å minke, og er nå nede i 9 dager i gjennomsnitt.
 • Andelen som fullfører og består er 88 %. Det er en klar forbedring fra året før.

Tverrfaglig teamorganisering og tettere individuell oppfølging av enkelteleven, har gitt lærernes gode undervisning større effekt og bedre resultater. Elevundersøkelsen viser også en forbedring innen elevenes motivasjon for læring, som vi mener også dette har sammenheng med den tverrfaglige teamsammensetningen og yrkes- og praksisrettingen.

Noen ganger blir 1 + 1 ikke bare 2, men 3!

Vi er en skole som tror at deling av kunnskap, informasjon og erfaring er den nye makten. Dette innebærer at samhandling og interaksjoner mellom mennesker har høy status og vektlegges.

Dette gjelder både mellom ansatte og mellom elever. Det oppstår effekter i elevenes læringsarbeid som ikke ville vist seg uten dette perspektivet. Elevenes sterke sider har klart bedre forutsetninger i et slikt læringsmiljø, og dette bidrar til å skape et bedre mestringsklima.

Hensikt og mål med tverrfaglige team

Hensikt og målsettinger er viktige for å holde relevans og fokus. Slik skaper vi også motivasjon og vitalitet i teamet. På Bardufoss Høgtun har vi følgende mål for våre team:

 • Elevene skal oppleve sammenheng mellom fagene sine. Her ønsker vi stor grad av frihet til å prøve ut både nye og gamle metoder.
 • Praksis- og yrkesretting av fellesfag i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, slik at elevene opplever at utdanningen gir mening.
 • Fagene på studieforberedende og idrett skal forberede elevene på fremtidig utdanning og arbeidsliv. Dermed gis elevene en opplevelse av at det de lærer på skolen er relevant for deres fremtid.
Bilde

Kartet viser hvordan de tverrfaglige teamene er satt sammen på tvers av fagene.

Hvordan blir utvikling til varige endringer?

 • Vi bruker refleksjon og evaluering som metode for å styrke organisasjonen og enkeltmenneskenes bevissthet om hva som endres og hvordan det fungerer.  
 • Rikelig med motivering og involvering av personalet er en viktig faktor. Skoleledere tar gjerne for lett på denne oppgaven siden den er tidkrevende, men dette er en lønnsom investering man som leder ikke bør overse.  
 • Gjennomføringskraft underveis i utviklingsarbeid er en annen avgjørende faktor. Selv ikke de gode utviklingsprosjektene har bare oppturer. Når det er som mest krevende, og deltagerne begynner å tvile på retningen, er det gjennomføringskraften som avgjør om en kommer videre og frem til målet.  
 • I de gamle seilskutenes tid, var det ofte at en gjorde roret fast etter en kursendring for å kunne holde seg stabil og på rett vei. Nye rutiner basert på utviklingsarbeidet gjør egentlig det samme. Skal godt utviklingsarbeid få varig og stabil virkning må det institusjonaliseres for eksempel gjennom nye retningslinjer eller mandater.

Ingen er bare det du ser

Vår virksomhetsplattform fremhever verdier som bidrar til et mestringsklima basert på selvrespekt og verdighet. Dette vises gjennom:

 • oppfordring til samarbeid
 • stor utveksling av tanker og ideer
 • læring og utvikling (prosess) er i fokus.
 • oppmuntring til utprøving av nye ting og nye løsninger (kreativitet)
 • fokus på prosessen fremfor resultat
 • målfokus kun på felles mål

Vi tilstreber oss å se forbi det ytre og umiddelbare. Flere av skolens ansatte leser for eksempel bevisst ikke elevers sakkyndige utredninger før de har møtt og blitt kjent med eleven selv. Det gjør vi fordi vi ønsker å se eleven med friske øyne, og se etter mestringsmuligheter og styrker som kan gi elevene fart og motivasjon i læringsprosessen.

Søren Kierkegaard skrev at hemmeligheten bak all hjelpekunst er å finne den som skal hjelpes, og starte der. Det er egentlig det vi gjør på Bardufoss Høgtun.

Bardufoss Høgtuns metode:

Vi har lykkes svært godt med vår satsing og prioritering. Vår virksomhetsplattform og verdigrunnlag ser ut for å virke godt når vi er trofast mot den og gjør naturlige prioriteringer basert på den. Dette gjør at elevene opplever sammenheng mellom fagene sine, og det gir mer opplevd mening i læringsarbeidet. Hovedfaktorene i vår arbeid har vært:

 • etablering av tverrfaglige team rundt elevene
 • yrkesretting og praksisretting
 • tilpasset opplæring basert på skolens verdigrunnlag
 • alle ansatte og alle ressurser brukes i samme retning

Det er ikke penger og økonomi som er avgjørende, og vi har ikke hatt noen spesielle midler til denne satsingen. Det beste i livet er fortsatt gratis! Vi kommer i tiden fremover til å satse på elevmedvirkning, egenveiledning og vurdering for læring i 13/14. Dette for å være i en stadig utviklingsprosess, og skape enda bedre forutsetninger for elevenes læring.

Bilde
Illustrasjon - graf