En date med framtida

Article tema
En date med framtida

Frafall bekymrer mange. Elever og studenter som ikke fullfører oppgir ofte at det skyldes feilvalg og manglende motivasjon. Hvordan kan utdannings- og yrkesveiledning bidra til å redusere frafallet? Dette var tema for prosjektet "En date med framtida".

Bakgrunn for prosjektet

Tall fra myndighetene viser at frafall i videregående opplæring og i høyere utdanning er på henholdsvis ca. 30 og ca. 40 prosent. Veiledning blir ansett som et viktig verktøy for å redusere frafall.

Så langt har mye av veiledningen i ungdomsskolen og videregående skole vært knyttet til informasjon (studieorienteringsdager, åpen dag og messer), samt samtaler individuelt og i grupper. Et unntak er faget utdanningsvalg i ungdomsskolen, hvor elevene blant annet har smakebitkurs i videregående skole.

Bilde

Fra Kunnskapsdepartementets «Tilstandsrapport for høyere utdanning 2013»

Fra Statistisk sentralbyrå: Gjennomstrømning i videregående opplæring

Vi ønsket å utforske om vi kunne nyttiggjøre oss noen av de gode erfaringene fra faget utdanningsvalg. Hvordan kunne erfaringene styrke utdanning- og yrkesveiledningen i videregående skole og overgangen mellom videregående skole og høyere utdanning?

Ved å gi elevene innsikt i mulige studievalg og yrker på en ny måte, ønsket vi å øke elevenes motivasjon. Vi ville bidra til at elevene utviklet ferdigheter til å ta kunnskapsbaserte og bevisste utdanningsvalg.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Elvebakken videregående skole i Oslo har deltatt i det toårige Nordplus-prosjektet "Nordisk veiledning" (2011-2013). Prosjektet var en samarbeidsarena for representanter fra ulike utdanningsnivåer i Norden. Målet var å utvikle veiledningsmetoder for å øke rekruttering og bedre gjennomstrømming i høyere utdanning.

Ungdom med ikke-akademisk bakgrunn var vår målgruppe. Prosjektet har sammenstilt relevant forskning om veiledningens rolle i forbindelse med rekruttering, utvekslet erfaringer med hensyn til veiledningspraksis og prøvd ut nye veiledningsmetoder.

Norges bidrag var rekrutterings- og veiledningsprosjektene «Tenk deg en App som snakker med en genser» våren 2012 og «En date med framtida» våren 2013.

Karriereveiledning i et smalt perspektiv: Selve karriereveiledningssamtalen, individuelle samtaler og i grupper.

Karriereveiledning i et bredt perspektiv: Alle andre organiserte aktiviteter som sørger for at elever/studenter forbereder seg og planlegger for sin framtid. Inkluderer undervisning, arbeidslivskontakt, karriereveiledningskurs, lærer-elevsamtale, informasjon, internett, messer, arbeidslivsdager, besøk og lignende.      Les mer hos Nasjonal enhet for karriereveiledning

En date med fremtida - hvordan?

«En date med framtida» ble gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) med 30 elever fra utdanningsprogrammene Elektrofag og Design og håndverk og 6 studenter fra Bachelorstudium i ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi og Faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk. 2 høgskolelærere og 3 veiledere/rådgivere var også involvert.

Elevene ble plukket ut av lærere ved Elvebakken videregående skole og studentene ble rekruttert via søknad til faglærer ved sitt studium. Studentene samarbeidet med sine faglærere om å utarbeide prosjektet og hadde også ansvar for elevene når de kom til HiOA.

For å forberede studentene på mentorrollen, deltok de i gruppeveiledning ledet av høgskolens studie- og karriereveiledere. Dette bidro til å styrke studentenes bevissthet omkring egne utdanningsvalg og trygge dem i sin mentorrolle slik at de kunne være gode forbilder for elevene.

Elevene fra Elvebakken videregående skole var to dager på HiOA for studieskygging og praktiske prosjektaktiviteter:

Dag 1: Skyggedag

Dag 2: Workshop

Studieskyggedagen startet med en kort innledning ved høgskolens studie- og karriereveiledere før elevene fikk gå sammen med studentene og besøke campus, kantine, undervisningslokaler og laboratorier og verksteder.

Elevene fikk møte studenter og lærere og prøve ut noen praktiske oppgaver knyttet til utdanningene. Felles lunsj med mulighet til å stille spørsmål om studier og studiehverdag var en viktig del av skyggedagen.

I workshopen deltok elevene i rullerende grupper sammen med studentene slik at de fikk arbeide med ulike deler av et produkt. Studentene hadde i forkant laget en prototyp av en skulptur hvor de tok i bruk kunnskap fra elektronikk og design og håndverk – smarte tekstiler.

Elevene bidro ved å lage elementer som skulle knyttes til den ferdige skulpturen. Det endelige konkrete resultatet fra workshopen ble installasjonen Scylla, som ble stilt ut under Åpen dag ved HiOA.

Besøket ble avsluttet med en oppsummering ved høgskolens studenter og informasjon fra studie- og karriereveiledere om studiene og mulige karrierevalg og betydningen av det å ta kunnskapsbaserte og bevisste valg.

En date med fremtida - hvorfor?

Det er i dag stor oppmerksomhet rundt frafall i videregående opplæring og i høyere utdanning. Noen av årsakene til frafallet handler om lav motivasjon og feilvalg.

Karriereveiledere skal bistå ungdommene med å utvikle evnen til å treffe gode kunnskapsbaserte studie- og karrierevalg. Et virkemiddel i denne sammenheng er å bruke karriereveiledningsmetoder som tar i bruk flere læringsstrategier:

Lære å se, lytte, berøre, bevege og handle

Gjennom kombinasjonen av studieskygging og workshop får elevene mulighet til å ta i bruk flere læringsstrategier samtidig:

 • Visuell læringsstil – lære ved å se
 • Auditiv læringsstil – lære ved å lytte
 • Taktil/ kinestetisk læringsstil – lære gjennom bevegelse, berøring og handling

Elevene får i prosjektet brukt alle disse læringsstilene gjennom å

 • lytte til informasjon om studier og mulige karriereveier, om å være student og om jobbmuligheter etter endt utdanning
 • se og oppleve studentenes studiehverdag, deres verksteder og laboratorier
 • arbeide praktisk med konkrete prosjektaktiviteter som gir dem egne faglige erfaringer og opplevelser.

I etterkant kan elevene reflektere over og evaluere det de har erfart. De tverrfaglige aktivitetene gir både elever og studenter nye perspektiver på egne fagområder. Opplegget åpner opp for mulighetstenkning rundt fremtidige faglige anvendelser og karrieremuligheter.

Kompetansehevingen og bevisstgjøringen av både elever og studenter viser at slike karriereveiledningsprosjekter er vinn-vinn tiltak.

Utvidet læring

Læring skjer i et samspill mellom tankemessige (kognitive) og følelsesmessige (psykodynamiske) prosesser i en sosial eller samfunnsmessig sammenheng. For at eleven skal være motivert for læring, må læringen være knyttet til elevens egen virkelighet og erfaring

Ødegård, Inger Karin Røe (2003), «Læreprosesser i pedagogisk entreprenørskap - Å lære i dilemma og kaos», s. 32-39, Kristiansand, Høyskoleforlaget

Varierte undervisnings- og veiledningsmetoder som i ulik grad vektlegger de ulike læringsstiler bidrar til godt læringsutbytte både for jenter og gutter. Gutter presterer markant dårligere enn jentene i videregående skole. De har høyere fravær, svakere resultater og viser en lavere motivasjon enn jenter.

35 prosent av guttene fullfører ikke videregående opplæring. I høyere utdanning der inngangsbilletten er fullført videregående skole utgjør gutter bare 40 prosent av studentene. Erfaringsbasert læring er bra for alle, men spesielt verdifullt for gutter og unge med ikke-akademisk bakgrunn.

Mange disse har en taktil læringsstrategi og aktiviteter som inkluderer praktiske oppgaver vil gi særlig positive erfaringer og opplevelser for dem. En blanding av teori og praksis kan derfor bidra til å øke deres evne til å ta gode, bevisste studievalg og dermed øke deres motivasjon til å fullføre videregående opplæring.

Lære å fly

Bilde

I henhold til opplæringslova §9.2 har alle elever i Norge rett til nødvendig rådgivning. I forskriften til opplæringslova kapittel 22, § 22-3 står det at «Utdannings- og yrkesrådgivinga har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv».

Som tidligere nevnt har mye av utdannings- og yrkesveiledningen i videregående skole vært fokusert på informasjonsoverføring og i mindre grad på å utvikle evnen til å ta gode bevisste valg.

For at de unge skal kunne gjøre gode, kunnskapsbaserte og bevisste valg, må de unge kjenne seg selv. Refleksjon og bevisstgjøring rundt egne personlige egenskaper, interesser, talenter, verdier og holdninger bør begynne så tidlig som mulig.

Faget utdanningsvalg i ungdomsskolen er et viktig bidrag i denne prosessen og hjelper de unge til å mestre overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring på en best mulig måte.

Det er viktig at videregående opplæring og høyere utdanning nå følger opp og utvikler gode karriereveiledningstjenester slik at ungdommen blir godt forberedt til overgangen mellom videregående opplæring og høyere utdanning og får tilstrekkelig ferdigheter til å mestre overganger senere i voksenlivet og utvikle egen karriere.

Career management skills (CMS) - karriereferdigheter

 • Selvinnsikt
 • Mulighetsoppmerksomhet
 • Overgangsferdigheter
 • Valgkompetanse

Målet med brobyggingsprosjektet «En date med framtida» var å bidra til å utvikle disse ferdighetene. I prosjektet deltok elever fra yrkesfaglige utdanningsprogram som kunne ta tid fra «Prosjekt til fordypning».

Framover kan det være aktuelt å utvikle et tilbud for elever fra studiespesialiserende programmer. Utfordringen vil være å få aksept fra ledelse og faglærere for at elevene bruker skoletiden til å utvikle disse ferdighetene.  

Ungdom som lærer å håndtere egen karriere blir selvstendige og flygedyktige. De blir i stand til livslang læring.

Lære å bidra

Karriereveiledning skal bidra til et godt læringsutbytte gjennom hele utdanningsløpet og gi de unge et livslangt perspektiv på læring og personlig utvikling.  

Tilhørighet er et grunnleggende behov hos oss mennesker og vi har alle et ønske om å kunne bidra til fellesskapet og være til nytte for medmennesker og samfunnet. Karriereveiledning er et viktig virkemiddel for å skape gode, meningsfulle liv for det enkelte mennesket og for å skape et mangfoldig og bærekraftig arbeidsliv og samfunn.

Livslangt perspektiv på karriereveiledning

Det er behov for gode karriereveiledningstjenester gjennom hele livsløpet, for å gjøre den enkelte bedre i stand til å utvikle sin egen karriere og håndtere overgangene mellom og innenfor utdanning og arbeid.

The European Council (fritt oversatt fra «Lifelong Guidance Policies: Work in Progress. A report on the work of ELGPN»)

La oss gi elever og studenter muligheter:

 • til ny viten om egne ønsker og behov
 • til ny viten om hva arbeidslivet trenger
 • til ny praksis for mestring av egen karriereutvikling

Kjære skoleledere, kjære utdannings- og yrkesrådgivere i grunnskole og videregående skole, kjære studie- og karriereveiledere i høyere utdanning: Bidra til god match!

Gi ungdommen en date med framtida!

Bilde
Skjermdump fra film, ungdom som jobber praktisk
Bildetekst
Skjermdump fra film

Om forfatterne:

Bodil Innset er seniorrådgiver og karriereveileder ved HiOA, Hanne Heiervang er studie- og karriereveileder ved HiOA og Grete Høibye er rådgiver ved Elvebakken videregående skole i Oslo.