Karriereveiledning i kriminalomsorgen: Flere må få sjansen!

Article tema
Karriereveiledning i kriminalomsorgen: Flere må få sjansen!

Innenfor opplæring i kriminalomsorgen møter vi personer uten kompetanse fra utdanning og arbeidsliv. Mange av dem er ikke en gang kjent med hvilke muligheter og rettigheter de har. Karriereveiledning i kriminalomsorgen er viktig både for individ og samfunn.

Hovedgruppen av de vi møter innenfor kriminalomsorgen, er unge menn med lite utdanning. Høy grad av arbeidsløshet, udiagnostiserte plager og sammensatte utfordringer preger gruppen. Mange har lav selvtillit, og kjenner ikke til sine rettigheter og muligheter i systemet. Karriereveiledning innenfor kriminalomsorgen innebærer mye av det samme som utenfor kriminalomsorgen, men våre veisøkere er som oftest i en langt mer sårbar situasjon. Særegent for vårt område er samarbeidet med kriminalomsorgen, både i fengsel og friomsorg. Det må til for å lykkes med oppdraget.

Rammer og innhold i karriereveiledningen

Opplæring innenfor kriminalomsorgen i nordre del av Trøndelag (OKINT) består av en Oppfølgingsklasse ved Steinkjer videregående skole og en skoleavdeling ved Verdal fengsel, et lavsikkerhetsfengsel i region Nord. I OKINT har vi en egen modell for vårt arbeid med alle elever, «Steinkjermodellen», som bygger på et humanistisk menneskesyn med eleven i sentrum. Vi bruker også Motiverende intervju (MI), og får innføring i Relasjonskompetanse med Jan Spurkeland.

Under straffegjennomføringen er mange i en livssituasjon der de er motivert for endring. Rammebetingelsene har noe å si for hvordan vi kan jobbe. I fengselet har domfelte ikke tilgang til åpent nett og fri kommunikasjon. I min jobb møter jeg veisøkere på flere ulike arenaer. Rammebetingelsene varierer, men tilnærmingen er ofte lik.

Karriereveiledningssamtalen

Karriereveiledningen blir som regel gjennomført som samtaler mellom veisøker og veileder. Arbeidet starter ofte med en kartlegging: sjekke ut hva som er bestått av fag i grunnskole/ videregående skole, og hvilken yrkeserfaring vedkommende har. Noen ganger går vi videre, og ser på muligheter som bygger på det de har, andre ganger er det behov for en ny start med interessekartlegging med verktøy som Karriereverktøy eller Jobpics.

Siden veisøker i mange tilfeller ikke har fri tilgang til e-post og telefon, må vi innhente nødvendig dokumentasjon sammen. Vi innhenter også informasjon om ulike utdanninger, for eksempel på Utdanning.no, og får oversikt over veisøkers muligheter.

Helhetlig perspektiv på veisøker

Som veileder er det viktig å ha et helhetlig perspektiv på individet. Med utfordringer innenfor flere livsområder må vi ta hensyn til dette i videre veivalg. Enkelte må endre karrierevei på grunn av dommen de har, og mange er opptatt av hva som vil komme fram i en politiattest. Vi jobber også med bevisstgjøring av hva som er viktig for den enkelte for å gjøre et valg.

Etter å ha jobbet med karriereveiledning innenfor Kriminalomsorgen i mange år, ser jeg at mange ikke har tilstrekkelig informasjon om hvilke rettigheter og muligheter de har til kompetanseheving og formalisering av kompetanse.

Betydningen av å nå ut med informasjon

Hvorfor er det så viktig å nå ut med informasjon om utdanningsmuligheter?Svaret kan gis både med et samfunnsperspektiv og et individperspektiv. Norge mangler arbeidskraft, og vil ha stor gevinst av å få flere ut i arbeid. Å komme ut i utdanning eller arbeid vil redusere risikoen for ny kriminalitet, noe som igjen sparer samfunnet for utgifter til straffegjennomføring. Om den tidligere straffedømte blir skattebetaler i stedet, har vi en vinn-vinn-situasjon.

Alle innbyggere i landet har nytte av å kjenne til sine rettigheter og plikter som statsborger, inkludert sine muligheter i utdanningssystemet. Kjennskap til egne muligheter kan utløse håp og glede: Toget har ikke gått. Arbeid er for de fleste den viktigste kilden til inntekt, men også sosial kontakt, identitet og selvfølelse. Å vite at man har rett til veiledning og hjelp føles godt selv om man ikke benytter seg av tilbudene med en gang.

Kjenn dine muligheter

Det er mange måter å komme til formell kompetanse på. Hvis du tenker at den tradisjonelle «skolebenken» er den eneste veien, kan det få rullegardina til å gå ned for mange. God informasjon om et bredt spekter av muligheter fører til at flere når sine mål gjennom en mer praktisk tilnærming.

Realkompetansevurdering er et eksempel på en ordning som gir en god oversikt over gapet mellom gjennomført skolegang og arbeidspraksis, og hva som må til for å nå et spesifikt mål. Når du oppdager at du kan bygge på det du har fra før, kan dette gi ny motivasjon og «et spark bak». Vi har flere ordninger som er tilpasset voksne, men som ikke er så godt kjent.

Praktiske veier til kompetanse:

 • Praksiskandidatordningen er en dokumentasjonsordning for det man har lært i arbeidslivet. Det kan oppleves veldig motiverende å høre at man kanskje bare er en eksamen unna å kunne gå opp til fagprøve. Vi tilbyr faglig støtte for å ta tverrfaglig teoretisk eksamen.
 • Voksenlærling er en ordning der voksne kan være lærling på samme måte som ungdommer. De får opplæring i bedrift i samarbeid med et opplæringskontor, og tar fagprøve etter endt læretid.
 • Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Voksne får mulighet til å ta fag- eller svennebrev på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og opplæring, kombinert med veiledet praksis i vanlig arbeid. Målgruppen er voksne med fullført grunnskole og 1–4 års relevant praksis sett opp mot læreplanen i faget.
 • Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) er en fleksibel ordning med stor vekt på praktisk opplæring i bedrift fram til fag- eller svennebrev. Modulstrukturerte læreplaner blir sannsynligvis normalordningen for voksenopplæringen i årene som kommer.  MFY gir nærmest en «garanti» for å komme i arbeid, men den enkelte må gjennom nåløyet i NAV for å bli tatt opp i ordningen.
 • Trøndelagsmodellen er en ny strategi for å redusere utenforskapet blant ungdom i Trøndelag. Nav Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune tilbyr et skreddersydd utdanningsløp innenfor blå næring, restaurant- og matfag, industri og teknologi og bygg og anlegg, der ungdom over 19 år kan få tilbud om praksis og mulig læreplass, og får mulighet til å ta en yrkesopplæring.Ungdommene i denne målgruppa vil ha rett til ytelser gjennom NAV underveis i løpet. Informasjon finnes på hjemmesidene til NAV eller Trøndelag fylkeskommune.

Hvordan nå ut med informasjon?

For å nå ut til flest mulig i målgruppa er det en fordel å ha en bred kontaktflate. Vi har ulike tilbud til både innsatte i fengsel, de som soner i friomsorgen og elever i oppfølgingsklasser. I tillegg samarbeider vi med andre tilbydere som jobber med vår målgruppe på ulike arenaer. Hovedmålet vårt er å snakke med den enkelte om retten de har til veiledning og utdanning.

Karriereveiledning i fengsel

Verdal fengseler et lavsikkerhetsfengsel med cirka 60 innsatte. Dommene varierer fra få måneder til flere år. Noen soner hele dommen på Verdal, mens andre soner siste del av dommen på lavsikkerhet. Alle innsatte på Verdal fengsel er menn. De har aktivitetsplikt, noe som betyr at de må være på jobb eller skole på dagtid.

Informasjon om skoletilbud og karriereveiledning er tilgjengelig for de innsatte gjennom oppslag og brosjyre som deles ut til alle når de kommer. Våre samarbeidspartnere i kriminalomsorgen informerer også om hva skolen kan by på. Innsatte får kontakt med oss på flere måter: en lapp i postkassen vår, videreformidling via verksmester, løslatelseskoordinator eller andre elever. I inntakssamtalen kartlegger vi behov for blant annet karriereveiledning. Alle innsatte under 24 år får en obligatorisk samtale med skolen med informasjon om muligheter, uavhengig av om de ber om det. I samarbeid med Karrieresenteret på Verdal holder vi åpne informasjonsmøter med fokus på voksenretten og ulike mulighetene for praktisk opplæring. 

Veisøkerne får individuell veiledning. Vi utfører bakgrunnskartlegging og interessekartlegging, gir informasjon, utforsker den enkeltes muligheter og jobber med bevissthet omkring gode valg for den enkelte. En utfordring som vi fortsatt må jobbe mer med, er å nå ut til minoritetsspråklige innsatte.

Karriereveiledning i friomsorgen

60 prosent av straffegjennomføringen foregår i regi av Friomsorgskontorene. Gjennom kartleggingsverktøyet BRIK (Behovs- og Ressurskartlegging i Kriminalomsorgen) avdekkes den domfeltes behov knyttet til bolig, utdannelse, arbeid, helsehjelp, hjelp til å ordne sin økonomi og andre tiltak som har betydning for domfeltes tilbakeføring til samfunnet. Jeg er til stede på ukentlige teammøter på friomsorgskontoret, og samarbeider tett med saksbehandlerne. Tilgjengelighet og tilstedeværelse har ført til stor økning av antall karriereveiledninger og elever til skolen.

Karriereveiledning i oppfølgingsklasse

Oppfølgingsklassen tar imot elever som har hatt befatning med kriminalomsorgen (fengsel eller friomsorg). Vi tilbyr hovedsakelig fag innenfor videregående opplæring, men også grunnskole og høyskole/universitet. Opplæringen er individuelt tilpasset, og inntak av elever foregår gjennom hele skoleåret. Karriereveiledningen er en viktig del av den individuelle tilpasningen, og stort sett alle elever vi har, gjennomgår kartlegging og får informasjon om alternative løp og muligheter. Gjennom dette tenker vi at frafallet blir mindre, og eleven har større sjanse for å lykkes.

Karriereveiledning til mennesker med rusavhengighet

Crux Jarlegårdenpå Steinkjer er en tett samarbeidspartner for oss. Det er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring for å oppnå et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. De har fokus på aktivitet og turer, samt individuell oppfølging i et rusfritt miljø. Gjennom månedlige møter med ansatte samarbeider vi om å tilby informasjon, kartlegging og karriereveiledning til de brukerne som ønsker det. Mange trenger litt tid før de våger å ta imot tilbud om på oppfølgings-klassen, men alle er hjertelig velkomne!

Vi som jobber med opplæring innenfor kriminalomsorgen, må synliggjøre mulighetene, så vil det alltids være noen som vet å gripe dem!

Litteraturliste:

Nav Trøndelag (2023). Trøndelagsmodellen - Skreddersydd veg til sikker jobb

Rasmussen, I. & Simson, K.v. (2014). Effekter og verdier. Rapport 2014/09. Vista Analyse

Revold, M.K. (2015). Innsattes levekår 2014. Før, under og etter soning. SSB

Bilde
Bilde av en ung mann som sitter med ryggen til. Han sitter på en benk og ser utover en by
Bildetekst
Hovedgruppen av de vi møter innenfor kriminalomsorgen, er unge menn med lite utdanning. Foto: Colourbox

Tall fra Statistisk sentralbyrå, hentet fra en undersøkelse om innsattes levekår, 2014:

 • Utdanningsnivå og yrkesaktivitet er klart lavere i fangebefolkningen enn blant andre det er naturlig å sammenlikne dem med.
 • 95 prosent av de innsatte er menn, nesten halvparten er mellom 25 og 39 år, 17 prosent er mellom 18 og 25 år.
 • To av tre av de innsatte (66 prosent) har ungdomsskole eller lavere som høyeste fullførte utdanning, og kun hver tredje person (36 prosent) var i arbeid ved innsettelse.
 • Over halvparten har økonomiske problemer (55 prosent).
 • Levekårsproblemer er mest utbredt blant de yngste innsatte. 96 prosent under 40 år har minst ett av seks levekårsproblem (arbeidsledighet, lav utdanning, boligproblemer, økonomiske problemer, helseproblemer, mangel på sosial kontakt), og 53 prosent har tre eller flere.

Tall fra Vista Analyse, hentet fra Rapport 2014/09

 • En samfunnsøkonomisk analyse viser at samfunnet sparer 15 millioner kroner i løpet av 20 år på at en person med et livsløp bestående av rus og kriminalitet kommer seg ut av denne sirkelen.
 • Tilsvarende besparelse kommer opp i minst 15–21 millioner kroner dersom vedkommende i tillegg får seg en (nøktern) skattbar inntekt.