Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

Article tema
Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

I Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning. Plakatene, som er et resultat av kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom flere nordiske land, kan brukes av både ansatte og innsatte.

Høsten 2018 oppnevnte Nätverk för utbildning i fängelse en arbeidsgruppe med oppdrag om å kartlegge status og foreslå konkrete tiltak til forbedring, og bidra til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling om karriereveiledningstilbudet i fengsler. Fra hvert av de nordiske landene hadde arbeidsgruppa to deltakere som representerte både praksisfelt og administrasjon.  Oppdragsgiver mottok sluttproduktet første halvår 2020. Denne artikkelen beskriver resultatet av arbeidet, og forteller også noe av det som har skjedd i etterkant.

Resultat og sluttprodukt

Arbeidsgruppen stod fritt til å velge formen som sluttproduktet skulle ha, og det vokste gradvis fram en beslutning om å levere to plakater. Den ene av disse to plakatene, kalt Karriereveiledningsplakaten, retter seg mot de som jobber i fengsler: karriereveiledere, ledere, ansatte i kriminalomsorgen og andre ansatte. Plakaten inneholder en definisjon av karriereveiledning, og under overskriftene Tilgjengelighet, Innhold, Sammenheng og Kvalitet angir den hva helhetlig karriereveiledning i fengsler bør inneholde.

Karriereveiledningsplakaten
Plakat for ansatte og ledere som sier hva karriereveiledning skal inneholde.

Den andre plakaten henvender seg til innsatte, gir informasjon om karriereveiledningstjenesten, og beskriver i konsentrert form hva tjenesten kan bistå den enkelte med. Begge plakatene ble utarbeidet i utgaver med dansk, islandsk, svensk, finsk og norsk tekst. Våren 2021 ble plakaten som retter seg mot innsatte oversatt til engelsk for at innholdet kan nå ut til flest mulig. Plakatene ble laget i elektroniske utgaver og kunne derfor enkelt bli distribuert, bli skrevet ut og eventuelt også vist på TV-skjerm i fengslene.

Karriereveiledningsplakaten
Plakat for innsatte som skal informere om karriereveiledning og om hva den kan bidra med for den enkelte

I tillegg til de to plakatene utarbeidet arbeidsgruppa en matrise som gir oversikt over hvordan karriereveiledningen er oppbygd og organisert i de nordiske landene. Det ble også levert en rapport, samt et eget evalueringsskjema som beskrev erfaringene fra selve arbeidet i gruppa. Etablering av arbeidsgrupper som jobber med særskilte fag- og temaområder, er en relativt ny arbeidsmetode for Nätverk för utbildning i fängelse, og oppdragsgiver ville gjerne vite hvordan arbeidet fungerte for å kunne dra nytte av erfaringene i organisering av arbeidet framover. 

Om arbeidet og sluttproduktet

Det ble gjennomført fire samlinger hvorav to i København, én i Halmstad i Sverige, og en i Oslo. Det var presentasjoner fra de ulike landene, diskusjoner og drøftinger, og studiebesøk i fengsler. I Norge var samlingen lagt til Tilbakeføringssenteret G26 den første dagen, og til Kompetanse Norges lokaler på dag to, med innlagt omvisning og informasjon, blant annet om karriereveiledningen i Norge.

Både opplæring og karriereveiledning i kriminalomsorgen er ulikt organisert i de nordiske landene, og dermed var utgangspunktet for å komme fram til forslag til å styrke karriereveiledning forskjellig for medlemmene i arbeidsgruppa. Ingen av medlemmene kjente hverandre fra før, og det var også noen språklige utfordringer. Det måtte jobbes med forståelse av selve oppdraget, hvordan arbeidet skulle foregå, og med å legge opp framdriften. Dette tok tid i oppstartsfasen. Det var viktig å finne et sluttprodukt som ville gi mening for alle, og som alle kunne stille seg bak.

To plakater

Sluttproduktet ble som tidligere beskrevet to plakater, og retter seg dels mot potensielle veisøkere, og dels mot de som jobber i fengsler. Plakaten som retter seg mot de innsatte er informativ, mens plakaten som retter seg mot ansatte er normativ. Sistnevnte plakat sier hva arbeidsgruppen mener karriereveiledning i kriminalomsorgen bør inneholde, beskriver et helthetlig tilbud om karriereveiledning i kriminalomsorgen inklusive sammenheng og kvalitet i tjenesten.

Plakaten inneholder ellers ikke noe helt nytt eller ukjent for karriereveiledningsfeltet, og enkeltdeler er gjenkjennbare fra ulike sammenhenger. For eksempel foreslo The European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) i sin tid blant annet tilgjengelighet, samarbeid, og kvalitetssikring som temaer å jobbe med på systemnivå, mange steder i landet jobbes det nå med Gatsbys kriterier for god karriereveiledning, og Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning er i disse dager under utrulling i Norge.

Selv om plakatene ikke introduserer nye eller ukjente enkeltdeler, gir de en beskrivelse av helhetlig karriereveiledning i kriminalomsorgen. Dersom innholdet i den normative plakaten blir innført i fengslene, vil det føre til at tilbudet om karriereveiledningen i kriminalomsorgen vil bli betydelig utvidet og systematisert. I arbeidet med karriereveiledning i kriminalomsorgen må man i midlertidig være bevisst at denne tilbys i en særskilt kontekst som det må tas hensyn til når tjenesten utvikles. Det innebærer at ikke alt som er mulig å gjennomføre utenfor fengsler automatisk kan gjøres innenfor de rammer som finnes i fengsler, det må finnes alternative løsninger tilpasset sammenhengen.  

Hva som har skjedd siden og veien videre 

Etter at sluttproduktet var levert ble arbeidsgruppa oppløst, men det har allikevel vært noe kontakt og dialog mellom medlemmene i etterkant, blant annet i forbindelse med å oversette den ene plakaten til engelsk. I Norge har de to plakatene og informasjon om gruppas arbeid blitt spredt via fagnettverket for Rådgivere i kriminalomsorgen, og har også blitt lagt ut på aktuelle nettsteder. 

I april 2021 ble resultatet også spredt på de såkalte Oppikrim-dagene. Oppikrim-dagene er et årlig arrangement for alle som jobber med opplæring i kriminalomsorgen, Statsforvalteren i Vestland er arrangør. I et eget møte for fagnettverket for Rådgivere presenterte Geir Syvertsen resultatet fra arbeidsgruppa, og Gry Helgerud ledet en påfølgende gruppediskusjon.

Fra oppdragsgiver var det fra starten av et ønske om at resultatet skulle føre til noe konkret, og de to norske representantene i arbeidsgruppa har fortsatt arbeidet etter at arbeidsgruppa var oppløst. I februar 2021 ledet dette til oppstart på et prosjekt for å innføre Karriereveiledningsplakaten ved Ringerike fengsel. Det er Hønefoss videregående skole som har ansvar for veiledningen i dette fengselet, og skolen er prosjektdeltaker sammen med Seksjon Voksenopplæring og karriereveilevning i Viken fylkeskommune. Formålet med prosjektet er å utvikle og ta i bruk et program for karriereveiledning som oppfyller innholdet i Karriereveiledningsplakaten i Ringerike fengsel.  Det ferdige programmet skal gjøres tilgjengelig for andre som tilbyr karriereveiledning i kriminalomsorgen, og det dermed skal det kunne være mulig for andre videregående skoler og fengsler å kunne ta i bruk programmet hos seg. Siden oppstarten i februar har Halden fengsel og Halden videregående skole blitt med i prosjektet slik at det nå er to skoler og to fengsler som deltar.    

Erfaringer fra arbeidsgruppa 

I all hovedsak gikk arbeidet i gruppa fint. Arbeidet ga innblikk i de øvrige landenes virksomheter gjennom samtaler, studiebesøk og forelesninger, og ga mulighet for å treffe nye kollegaer. Arbeidet ga nye perspektiver på veiledningsoppgaven og bidro til utvikling av profesjonen. På samlingen i Oslo under besøket hos Kompetanse Norge ble karriereveiledning i kriminalomsorgen og i Norge presentert. I evalueringen ble det framhevet at dette var nyttig og hadde stor faglig verdi. 

Arbeidet bød også på noen utfordringer. I startfasen ble det ble brukt relativ mye tid til å tolke og forstå oppdraget. Utskifting av noen av representantene i arbeidsgruppa, kommunikasjon på ulike språk og samt en flat struktur var noe som gruppa brukte tid på å finne ut av. Godt samarbeid og vilje til å finne løsninger bidro til framdrift. At medlemmene i gruppa kom både fra praksisfelt og fra administrasjon ble ansett som en fordel fordi en kunne dra nytte av medlemmenes ulike kompetanser. Karriereveiledningen i kriminalomsorgen i de nordiske landene er til dels svært ulikt oppbygd og organisert, men på tross av dette gikk det altså fint an å samarbeide og komme fram til et forent resultat.

I Norge har altså arbeidsgruppas sluttprodukt fått en oppfølger gjennom prosjektet med å innføre Karriereveiledningsplakaten på Ringerike og i Halden. Dersom noen ønsker å få vite mer om prosjektet, eventuelt bli med, ta gjerne kontakt.

Gry Helgerud gryhel@viken.no

Geir Syvertsen geirsy@viken.no

Kilder

Blindheim, Anne Karine, veilederforum.no (25.04.2019). https://veilederforum.no/artikler/ulike-malgrupper/utvikler-karriereveiledning-i-nordiske-fengsler

Eurpoen Lifelong Gidance Policy NetworkLifelong Guidance Policies: Work in Progress, A REPORT ON THE WORK OF THE EUROPENA LIFELONG GUIDANCE POLICY NETWORK 2008-10, Jyväskylä 2010

The Gatsby Charitable Foundaion. God career guidance. Hentet fra: http://www.gatsby.org.uk/education/focus-areas/good-career-guidance

Kompetanse Norge. Kvalitet i karriereveiledning. Hentet fra https://www.kompetansenorge.no/kvalititet-i-karriere

Nordisk netværk for voksnes læring. Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04.-05.desember 2018. Hentet fra https://nvl.org/content/nordisk-arbeidsgruppe -for-karriereveiledning-foerste-moet-i-koebenhavn-04-05-desember-2018

Nordisk netværk for voksnes læring. Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen. Hentet fra:   https://nvl.org/content/plakater-om-karriereveiledning-i-kriminalomsorgen

Oppikrim. Nordisk arbeidsgruppe har publisert plakatar om karriererettleiing (30.06.2020). Hentet fra https://www.oppikrim.no/nb/nyhende/2020/06/nordisk-arbeidsgruppe-har-publisert-plakatar-om-karriererettleiing/

Bilde
illustrasjon - piggtrå

Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel

  • Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning i fengsel ble oppnevnt av Nätverk för utbildning i fängelse og fungerte i perioden desember 2018 til våren 2020.
  • Arbeidsgruppen hadde to medlemmer fra hvert land.
  • Fra Norge deltok: Gry Helgerud, veileder ved Hønefoss videregående skole (ansvarlig for undervisningen i Ringerike fengsel og koordinator for fagnettverket for rådgivning i kriminalomsorgen). Samt Geir Syvertsens, spesialrådgiver i Viken fylkeskommune (koordinator for karriereveiledningen i Viken og tidligere fagansvarlig for opplæring for kriminalomsorgen i Østfold).
  • Arbeidsgruppen skal bidra til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling når det gjelder karriereveiledning i fengsel.
  • Forventet effekt er at arbeidet vil lede til konkrete resultat til bruk på et operativt nivå og i tillegg bidra til argumenter for videre nasjonal utvikling i nordiske land.

Nätverk för utbildning i fängelse

  • Nätverk för utbildning i fängelse er ett av flere nettverk under Nordisk nettverk for Voksne Læring (NVL) og skal medvirke til kunnskapsutvikling som støtter rehabiliteringsprosessen.
  • NVL har som mål å fremme livslang læring i Norden. Ambisjonen er at kunnskap om dette skal formidles videre til aktører på feltet.
  • Terje Røstvær, seniorrådgiver ved Statsforvalter i Vestland, representer Norge og Sverige (ved Lena Broo) er koordinator for nettverket i 2021.