Fagutvikling i praksis

Article tema
Fagutvikling i praksis

I Vestre Viken jobber fire videregående skoler med å videreutvikle karriereveiledningstilbudene til elevene sine. Skolene har fått prosjektmidler fra partnerskap for karriereveiledning i fylkeskommunen. Anne Holm-Nordhagen, som er representant i partnerskapet, forteller fra utviklingsprosjektene og reflekterer over erfaringene så langt.

Karriereveiledningsfagfeltet er i god bevegelse om dagen. Karriereveiledning har politisk medvind, og viktige rammer er satt for fagutøvelsen. Med Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning kom et økt fokus på kvalitet og profesjonalisering av karriereveiledningen, både på nasjonalt, regionalt og den enkelte skoles nivå. Mange aktører i feltet har spennende utviklingsprosjekter på gang. Fire av disse utviklingsprosjektene finner vi hvis vi leter i Vestre Viken (tidligere Buskerud). Der jobbes det nemlig med utvikling av kvalitet i karriereveiledningen i skolen. I denne artikkelen skal du få kjennskap til hvordan fire videregående skoler i Vestre Viken jobber med å videreutvikle karriereveiledningstilbudene til sine elever.

Prosjektmidler fra partnerskapet

Våren 2022 lyste Partnerskap for karriereveiledning i Vestre Viken ut midler til prosjekter som skulle ha til hensikt å utvikle karriereveiledningstjenester i de videregående skolene i Buskerud/Viken. Dette er tredje gangen dette partnerskapet lyser ut midler på denne måten, første gangen var for skoleåret 2018/19. Partnerskapet ønsker å finansiere prosjekter som setter søkelys på helhet, sammenheng og kreativitet i rådgivningstilbudet i skolen. Det åpnes både for ulike typer prosjekter som har fokus på innhold og organisering. Prosjekter som legger vekt på videreføring fra prosjekt til ordinær drift, blir prioritert.  

For skoleåret 2022/23 var det Hønefoss videregående skole, St.Hallvard videregående skole, Kongsberg videregående skole og Åssiden videregående skole som fikk tildelt midler. Hver skole fikk, etter søknad, tildelt 200.000 kr til prosjekter som strekker seg over skoleåret 2022/2023. De ulike skolene har ulike fokus for sine prosjekter.

Integrert karriereveiledning

På Hønefoss videregående skole har rådgiverne Lise Rørholt Sørnskog og Silje S. Lafton satt i gang et prosjekt som skal bidra til en mer helhetlig karriereveiledningstjeneste slik at elevene skal oppleve sammenheng og relevans mellom karriereveiledning og øvrige fag. Et hovedfokus i prosjektet har hittil vært en egenprodusert Podkast. I podkasten inviterer Sørnskog og Lafton sine lærerkollegaer til en prat. Lærerne blir utfordret til å dele sine karrierehistorier, og drøfte disse sammen med rådgiverne. Podkastene blir deretter spilt av i klasserommet, og brukt aktivt som utgangspunkt for refleksjon sammen med elevene.

Sørnskog og Lafton høster positive og nyttige erfaringer når de nå er omtrent halvveis i prosjektperioden. Relasjonsbygging mellom rådgiver, lærer og elev ser ut til å være noe av det som kan peke seg ut som gevinster i utviklingsprosjektet. Tiltaket bidrar til å etablere en dialog mellom rådgivere og lærere om karriere og karriereveilending. Dette er et viktig skritt i retning av visjonen om karriereveiledning som hele skolens oppgave.

Bilde av tre personer som deltar i en podkast
Rådgiverne ved Hønefoss videregående skole inviterer lærerkollegaer til en prat i podkasten. Foto: privat

Fagdag i bedrift for elever på studieforberedende

På Kongsberg videregående skole har rådgiver Hege Didriksen igangsatt et omfattende prosjekt som handler om å tilby elever ved studiespesialisering en fagdag i bedrift. Dette skal gi elevene mulighet til å få verdifull input når det forsøker å orientere seg i hvilke muligheter som finnes «der ute». Muligheten til å teste ut yrker gjennom utplassering i bedrift har for det meste vært forbeholdt elever på yrkesfag, og da spesielt gjennom faget yrkesfaglig fordypning (YFF). Didriksen, og mange med henne, mener at elever ved studiespesialiserende utdanningsprogram har vel så stort utbytte av dette, og har høsten 2022 derfor jobbet iherdig for å skaffe 48 elever en ønsket plass i arbeidslivet for en dag.

Innsatsen til Didriksen har handlet mye om å etablere relasjon med bedrifter og organisasjoner som har mulighet til å ta imot elever for en dag. Spennet i type arbeidsplass har vært stort. Elevene har fått følge arkitekter og piloter og fått innsikt i hverdagen til sykepleiere og ingeniører, og alle elevene har fått besøke arbeidsplasser som er relevante og aktuelle i forhold til egne ønsker og behov for utforskning. Selv om prosjektet ikke er ferdig ennå, får Hege tydelige signaler på at elevene har satt pris på denne muligheten. Målet er å tilby dette til flere elever, også etter at prosjektperioden er ferdig.

Kunst og kreativitet som innfallsvinkel

Det finnes mange veier til refleksjon over karriere og karrierevalg. En av dem er kunst. Karriereveilederne Kristin Nash og Sabine Berg på St. Halvard videregående skole velger kreative innfallsvinkler når de sammen med elevene skal jobbe med karrierekompetanser. I sitt utviklingsprosjekt gjør de nye og spennende koblinger mellom ulike kunst- og uttrykksformer og karriereveiledning. I tillegg til å være karriereveiledere er de begge faglærere. Nash er danselærer, og Berg er tysklærer. Gjennom kombinasjonen koreografi og tysk ser Nash og Berg ut til å ha funnet en ypperlig arena for å la elevene utforske nye sider ved seg selv og utfordre egne grenser.

Gjennom ulike kreative uttrykksformer som poetryslam, lydbilder, plakater og koreografi/dans mener karriereveilederne å se at elevene bygger viktige karrierekompetanser som kreativitet, valgkompetanse og sosial kompetanse, samtidig som de bygger identitet og åpner nye muligheter for hva de kan tenke om sin vei videre i livet. Alt dette gjør de gjennom å prøve nye ting og utfordre egne grenser. Elevene utforsker, skaper og reflekterer både individuelt og i samarbeid, også på tvers av fag og trinn.

Arbeidslivsfaget for 9. klassinger

Arbeidslivsfaget er et fag på ungdomsskolen som blant annet har til hensikt å bidra til at ungdom får praktisk erfaring i å løse arbeidsoppgaver i et arbeidsfellesskap. Åssiden videregående skole har siden 2018 tilbudt 10. klasse-elever fra utvalgte ungdomsskoler å gjennomføre dette faget i sin helhet hos dem. Elevene som gjennomfører arbeidslivsfaget på ungdomsskolen, får en innføring i ulike yrkesfag, og får prøve seg på praktiske oppgaver knyttet til de ulike yrkesfagene. Dette er en del av det arbeidet som blir gjort for å bidra til å lette overgangen mellom ungdomsskolen og videregående skole. Ordningen har fått strålende evalueringer.

Gjennom utviklingsprosjektet dette skoleåret ønsker Åssiden å høste erfaringer fra et forsøk på å tilby denne løsningen også for elever på 9. trinn. En håndplukket gjeng på i underkant av 10 elever blir invitert til Åssiden videregående skole for å gjennomføre arbeidslivsfaget. Marte Van Der Meer er rådgiver på Åssiden, og brenner for at så mange elever som mulig skal få gleden av ordningen med arbeidslivsfaget, som skolen flere år på rad har gjort seg gode erfaringer med.

Utviklingsprosjektet som blir finansiert av Partnerskapet, bidrar også til å opprettholde et samarbeid med forsker Geir Moshuus fra Universitetet i Sørøst-Norge, som i lengre tid har vært knyttet til prosjektet. Moshuus sier: «Arbeidslivsfaget gir muligheten til å styrke undervisning i arbeidsrelevant praktisk kunnskap på grunnskolenivå. Vi gjør oss spennende erfaringer når vi møter de unge 9. klassingene i dette faget, både på individ-nivå, og på strukturelt nivå.»

Utfordringer i kvalitetsarbeid

Når kvalitet i karriereveiledning i skolen står på agendaen, og det jobbes lokalt med å utvikle profesjonelle karriereveiledningstjenester, er det stort sett engasjerte rådgivere som er ildsjelene bak initiativene (Mordal et al., 2022). Sånn er det ved de fire prosjektskolene i Vestre Viken også. De fire skolene har spennende prosjekter på gang, og rådgiverne er både pådrivere, organisatorer og ildsjeler. De er motiverte for å legge inn det lille ekstra for å utfordre dagens praksis, og de viser pågangsmot i det arbeidet som skal til for å utvikle kvaliteten på de karriereveiledningstjenestene som skolene tilbyr.

Det er allikevel ikke til å komme unna at utviklingsprosjekter kan by på utfordringer underveis. Det har årets prosjektskoler også kjent på. En av utfordringene som er felles for dem alle, er at prosjektenes fremdrift er avhengig av samarbeid med andre instanser og personer. Det gjør at betydelige ressurser går med til å motivere, engasjere og mase på andre. Det har Didriksen kjent på i relasjon til arbeidslivet på Kongsberg, og det har Sørnskog og Lafton kjent på i arbeidet med sine podkaster.

I utviklingsprosjektene er det selvfølgelig viktig at prosjektene ikke stopper opp underveis, for man støter på utfordringer som kan gjøre det vanskelig å holde fremdriften oppe. Partnerskapet for karriereveiledning følger opp skolene underveis. Det blir lagt til rette for at de fire prosjektene får følge hverandre gjennom skoleåret, og gjennom fysiske og digitale samlinger utveksles det erfaringer skolene imellom. I en kollektiv form gis det råd og inspirasjon til videre arbeid, og det er helt tydelig at pågangsmot og engasjement smitter!

Er du nysgjerrig på hva som kommer ut av prosjektene? Kanskje akkurat DU har lyst til å la deg inspirere til å gjøre nye spennende tiltak på egen skole? Når prosjektene er ferdige, vil det bli utarbeidet rapporter som vil gjøre skolenes erfaringer tilgjengelige for andre. Og hvem vet, kanskje finnes det noe her som vil passe fint der hvor du er?

Bilde
Bilde av to elever sett ovenfra som sitter og tegner ved et bord
Bildetekst
Karriereveilederne ved St. Halvard videregående skole velger kreative innfallsvinkler når de skal jobbe med karrierekompetanser sammen med elevene. Foto: Privat

Partnerskap for karriereveiledning

I Vestre Viken, tidligere Buskerud, utgjør fylkeskommunen, NAV og Universitetet i Sørøst-Norge partnerskapet for karriereveiledning. Partnerskapet blir ledet av fylkeskommunen, og pengene som bevilges, blir styrt herfra. Midlene som blir tildelt partnerskapene, blir brukt til ulike tiltak som skal bidra til utvikling av kunnskap og kvalitet innenfor karriereveiledning. Ett av tiltakene som partnerskap for karriereveiledning i Buskerud/Vestre Viken bevilger midler til, er forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til karriereveiledning i de videregående skolene.