Felles fagdager om karriereveiledning og bærekraft

Article tema
Felles fagdager om karriereveiledning og bærekraft

Viken og Innlandet fylkeskommuner inviterte i vår alle som jobber med karriereveiledning i de to fylkene til fagdag med utgangspunkt i det grønne skiftet. Målet var å utforske hvilken rolle karriereveiledning kan ha på veien mot et mer bærekraftig samfunn. 

- Bakgrunnen for fagdagene var at vi ønsket å bringe flere aktører sammen, for å utforske hva vi kan gjøre i fellesskap, sier Kristine Winjevoll, rådgiver i Innlandet fylkeskommune.

Hun var initiativtaker og ansvarlig for fagdagene, sammen med Geir Syvertsen, spesialrådgiver i Viken fylkeskommune. Begge har karriereveiledning som ansvarsområde. 

Foregikk på hvert sitt vitensenter

De to fagdagene fant sted i Sarpsborg og på Gjøvik, på henholdsvis Inspiria Science Center og Vitensenteret Innlandet. Målgruppen var rådgivere i skolen, veiledere i Oppfølgingstjenesten, karriereveiledere i karrieresentre og tiltaksbedrifter og andre som jobber innenfor karriereveiledning. Programmet var tilnærmet likt på de to stedene, forteller Geir Syvertsen. 

- Geir Endregard, administrerende direktør ved Inspiria Science Center, bidro med å beskrive miljømessig bærekraft, samt hans tilnærming til ferdigheter som trengs, slik som 21.st century skills. Peter Plant, professor emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge, holdt et foredrag om green guidance. Karriereveiledere fra Karriereveiledning.no sto for en praktisk tilnærming og delte sine erfaringer med å veilede veisøkere om bærekraft. 

Bilde av professor emeritus Peter Plant som holder foredrag under fagdag om bærekraft.

Professor emeritus Peter Plant er en foregangsperson innenfor green guidance, og var en av foredragsholderne under fagdagene om bærekraft. Foto: Margit Tangen, Karrieresenter Østfold.

Praktiske workshops

Workshops var en viktig del av programmet. Gjennom realistiske caser hentet fra karriereveilederes hverdag diskuterte deltakerne hva bærekraftmålene betyr i egen praksis. I Sarpsborg var det tre workshops: «Grønne utdanninger og yrker» ved Karriereveiledning.no, «Bærekraftsløype» ved Inspiria Science Center og «Karriereveiledning og bærekraft». Den sistnevnte workshopen ble ledet av Geir Syvertsen og Gitte Hovin, leder for Karrieresenter Østfold.

På Gjøvik ble fokuset lagt på næringslivets behov i det grønne skiftet med seniorrådgiver Eivind Merok og Grønt Entreprenørskap med pedagoger fra Vitensenteret Innlandet og seniorrådgiver Anzhela Ataian og rådgiver Siri Torve Normann fra Karriereveiledning.no med workshopen om grønne utdanninger og yrker. Ataian og Normann hadde altså workshops både i Sarpsborg og på Gjøvik.

- Vi viste en konkret chat, for å illustrere henvendelser vi får om valg av utdanninger og yrker i lys av det grønne skiftet. Så diskuterte deltakerne hvordan de ville ha lagt opp veiledningen og hvilke kompetansebehov de har for å gi en god veiledning om dette temaet, sier Anzhela Ataian.  

Hun forteller at Karriereveiledning.no får ulike spørsmål om det grønne skiftet. 

- Det kan for eksempel dreie seg om «grønne» utdanninger, eller om utviklingen i oljebransjen og om det er lurt å sikte seg inn mot en jobb der, sier Ataian.

Ingen skråsikre definisjoner

Men hva er egentlig «grønn utdanning», «grønne yrker» eller for den saks skyld «grønn karriereveiledning»? Både Syvertsen og Winjevoll synes dette er vanskelig å svare på. Og de ønsker egentlig ikke heller å komme med en skråsikker definisjon på hva for eksempel «grønn karriereveiledning» er. Tanken med disse fagdagene er nettopp å utforske hva dette kan være, betoner de. Men de har merket at diskusjonen fort kommer inn på en problemstilling mange karriereveiledere vil kjenne igjen. 

- Et spørsmål vi fikk under fagdagene, var «skal vi veilede folk til spesielle utvalgte yrker? Eller ikke?». For det er jo en slags ryggmargsrefleks hos karriereveiledere at det er ikke vi som skal fortelle hva veisøkerne skal gjøre, vi skal veilede dem, sier Syvertsen. 

Bilde av spesialrådgiver Geir Syvertsen i Viken fylkeskommune fra fagdag om bærekraft.

Geir Syvertsen, spesialrådgiver i Viken fylkeskommune, var en av initiativtakerne til fagdagene. Foto: Margit Tangen, Karrieresenter Østfold.

Samtidig handler jo også karriereveilederrollen om å utfordre, betoner han.  

- Hvis man får inn en person til veiledning, og bare sier ja og ha, «det er helt rett», så kan man kanskje gå glipp av noen viktige elementer. Man kan jo for eksempel spørre «er du påvirket av noen samfunnsmekanismer eller det samfunnet du lever i, som gjør at du velger sånn og sånn, og tenker sånn og sånn?» Uten å frata personen muligheten til å velge for sitt eget liv, sier Geir Syvertsen.

Her går det også an å trekke inn perspektiver som sosial rettferdighet (social justice) og sosial mobilitet, mener han.  

- Hvis du kun tester folk og spør hva de er interessert i, og så følger det opp uten å tilføre noe, da vil du jo heller ikke kunne endre noe. Så det er et ganske stort spørsmål, og et interessant spørsmål, og det er faktisk ikke noe veldig kort svar på det, heller.  

Solid forankret

Syvertsen understreker at det å arbeide med bærekraftmålene er forankret globalt, nasjonalt og regionalt. Blant annet har både Viken og Innlandet fylkeskommuner bestemt at hele virksomheten skal knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. 

Årets fagdager var ikke det første samarbeidet mellom de to fylkeskommunene om denne tematikken. Det startet med en artikkel Winjevoll og Syvertsen skrev for Veilederforum.no. I fjor vår arrangerte de et webinar for ansatte i karrieresentrene, der de hentet inn britiske Thomas Staunton fra Universitetet i Derby som faglig støttespiller og en av foredragsholderne.  

- Med de to fagdagene i år ønsket vi å komme enda tettere på praksisfeltet. Vi ville utfordre et enda bredere fagmiljø, hvor vi også fikk med rådgiverne i skolen og andre som har karriereveilederroller i andre sektorer og på andre nivå. Vi valgte å ha to fagdager (en for hvert fylke), med lik organisering, lik rigg, men noe tilpasning når det gjaldt innholdet på workshopene, sier Kristine Winjevoll.  

Geir Syvertsen legger til at fylkene legger stor vekt på kompetanseheving og lenge har arrangert fagdager om ulike tema innenfor karriereveiledning.  

- Vi har jo en lang tradisjon for å samarbeide på kryss og tvers av fylker, det har vi gjort i alle år. 

Nettverkene en god læringsarena

- Hvordan kan karriereveiledere skaffe seg den kompetansen som gjør at de kan gi god veiledning om bærekraft og det grønne skiftet?  

- Etter tilbakemeldinger fra deltakerne på fagdagene, der vi har spurt om hvilken kunnskap de trenger, tror vi veiledernettverkene kan være en fin arena å følge opp dette temaet, hvor det kan gis plass til erfaringsdeling, undring og refleksjon. Så jeg tror mye av nøkkelen ligger der. Den nasjonale karriereveiledningskonferansen til høsten vil jo også handle om bærekraft (se faktaboks), så dette vil bli tatt opp på flere nivå framover, sier Winjevoll. 

Syvertsen påpeker at det også har kommet litteratur på området, for eksempel «Karrierevejledning og bæredyktighed» av Rita Buhl og Peter Plant som ble utgitt i fjor. 

- Det finnes også studier innen bærekraft man kan ta ved universiteter og høyskoler. Og ikke minst anser jeg det som veldig viktig å ha kontakt med bedrifter, for å høre hvilke vurderinger de gjør, sier Geir Syvertsen. 

Viktigste erfaring er samarbeid

Winjevoll og Syvertsen oppsummerer med at den viktigste erfaringen de sitter igjen med fra fagdagene, er verdien av samarbeid. De har allerede begynt å snakke om nye fagdager, der et mulig tema er FNs sosiale bærekraftsmål, som handler om blant annet bekjempelse av fattigdom. 

Geir Syvertsen erkjenner at vi alle er i en tidlig fase når det gjelder å se hva det å gjennomføre bærekraftsmålene kan innebære for karriereveiledningsfeltet. 

- Dette er et utviklingsarbeid, avslutter han. 

Bilde
Bilde av noen av de som var med og arrangerte fagdag om karriereveiledning og bærekraft: Geir Endregard, Peter Plant, Elisabeth Erlimo (Vitensenteret Innlandet), Geir Syvertsen og Kristine Winjevoll.
Bildetekst
Sentrale personer bak fagdagene. Fra venstre: Geir Endregard, Peter Plant, Elisabeth Erlimo (Vitensenteret Innlandet), Geir Syvertsen og Kristine Winjevoll. Foto: Torgeir Strand Osmo.

FNs bærekraftsmål

Karriereveiledning kan blant annet ses i sammenheng med disse målene: 

Mål 1: Utrydde fattigdom 

Mål 3: God helse og livskvalitet 

Mål 4: God utdanning 

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene 

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Mål 10: Mindre ulikhet 

I tillegg la Viken og Innlandet fylkeskommuner vekt på et siste mål i forbindelse med fagdagen: 

Mål 17: Samarbeid for å nå målene 

Les den fullstendige listen over FNs bærekraftsmål her 

Nasjonal karriereveiledningskonferanse – i år om bærekraft

Tema for Nasjonal karriereveiledningskonferanse 2023 er bærekraft. Hvilken rolle kan karriereveiledningstjenestene spille i det globale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål? Har målene noe å tilføre utviklingen av karriereveiledningstjenestene? Og hvilke dilemmaer oppstår hvis karriereveiledning skal bidra til å nå bærekraftsmålene, samtidig som veilederne ikke skal styre veisøkerne mot et spesifikt utdanningsvalg?

Nasjonal karriereveiledningskonferanse bringer både praktikere, ledere og andre som jobber på feltet, sammen, og gir påfyll til arbeidet med å videreutvikle tjenestene. 

Les mer om konferansen og meld deg på