Rapport om karriereveiledning for nyankomne innvandrere

Article tema
Rapport om karriereveiledning for nyankomne innvandrere

Tverrfaglig samarbeid bidrar til raskere og bedre karriereveiledning for nyankomne innvandrere. Det er noen av funnene fra et prøveprosjekt blant fem karrieresentre.

Tilbudet om karriereveiledning til nyankomne innvandrere er i dag begrenset. Fem karrieresentre i Troms, Nord-Trøndelag, Oppland, Aust-Agder og Vestfold har fått tilskudd fra Vox til å utvikle karriereveiledningstilbudet. Prosjektgruppene har utviklet modeller for karriereveiledning og prøvd ut ulike karriereveiledningsaktiviteter i norskopplæring, grunnskoleopplæring for voksne og/eller 50 timer samfunnskunnskap

Rapporten omhandler de ulike karriereveiledningsaktivitetene som ble utviklet og prøvd ut i prosjektene som gruppeveiledning for deltakere i norskopplæringen i Vestfold, individuell karriereveiledning for deltakere i norskopplæring i Aust- Agder og bruk av elementer fra faget utdanningsvalg i grunnskoleopplæring for voksne i Nord- Trøndelag.

En av utfordringene i alle prosjektene var knyttet til språk. De fleste deltakerne i prosjektet befant seg tidlig i norskopplæringsløpet og mange hadde følgelig et lavt ferdighetsnivå i norsk. I rapporten kan du lese om hvordan prosjektet i Troms løste denne utfordringen ved å gjennomføre karriereveiledningsaktivitetene i tett samarbeid med tolker og tospråklige lærere i 50 timer samfunnskunnskap.

En annen utfordring var samarbeidet mellom de ulike aktørene på karriereveilednings- og integreringsfeltet. I rapporten beskrives det hvordan prosjektet i Oppland jobbet med å skrifteliggjøre samarbeidsrutiner, forankre prosjektet hos hver enkelt aktør og videreføre sin karriereveiledningsmodell til hele Valdres-regionen.

Resultater fra prosjektene:

  • Flere nyankomne innvandrere har fått tilgang til karriereveiledning på et tidlig tidspunkt.
  • Karriereveiledningen har blitt tilpasset deltakernes språknivå, livssituasjon og behov for kunnskaper om norske forhold.
  • Aktørene har fått økt kunnskap gjennom kompetanseutveksling og samarbeid.
  • Tverrfaglig samarbeid og koordinering har gitt bedre sammenheng i karriereveiledningstilbudene.

Vox’ anbefalinger på grunnlag av prosjekterfaringene:

  • Deltakere i voksenopplæringen bør få karriereveiledning på et tidlig tidspunkt i opplæringsløpet.
  • Det bør gis et variert tilbud av karriereveiledningsaktiviteter.
  • Karriereveiledningen bør tilpasses deltakernes norskferdigheter.
  • Det bør i større grad ansettes rådgivere ved voksenopplæringssentrene.
  • Karrieresentrene bør tilby kompetansestøtte til voksenopplæringssentrene og andre aktører på integreringsfeltet.
  • Tverrfaglig samarbeid mellom aktørene på karriereveilednings- og integreringsfeltet bør forankres og nedfelles skriftlig.

Les rapporten her: Karriereveiledning for nyankomne innvandrere (PDF)

Bilde
En gruppe med mennesker med en i forgrunnen.