Karriereveiledning med dovendyrene

Article tema
Karriereveiledning med dovendyrene

Fem gutter i faresonen for frafall kalte seg selv «dovendyrene». Hvordan gikk det etter to måneder med gruppeveiledning? Lær konkrete metoder og la deg inspirere!

Jeg valgte å la deltakelsen i gruppa være frivillig. Alle sa ja.
De valgte selv å kalle gruppa for dovendyrene, og bildet av det henslengte bekymringsløse dyret fulgte med på samlingene.
Jeg tenkte at det var viktig å unngå de mange «hvorfor» og «du bør» og «du må». Dette er utsagn som de garantert har møtt mange ganger før, både på skolen og hjemme.

Det er ikke elevene som er for svake for skolen, men skolen som er for svak for elevene. Formuleringen stammer fra Gudmund Hernes i FAFO-rapporten «Gull av gråstein» (2010). Et befriende og optimistisk elev- og menneskesyn!

Dette synet bør imidlertid nyanseres noe. Nyanseres og tillegges et kjønnsperspektiv. Når vi hevder at skolen er for svak for elevene, er det jo ofte guttene vi mener. Det er de som har lavest karaktergjennomsnitt, oftest dropper ut av skolen og som er i mindretall i høyere utdanning.

Vi kan ofte lese i mediene at dagens skole ikke er laget for gutter. Den er for teoritung og for lite praktisk. Men kanskje er det motsatt – at dagens gutter ikke er laget for skolen, slik Agnes Ravatn hevder i kommentaren «Rosa prinsesser og mannlege taparar» (Dagbladet 13.12.14).

Her redegjør hun for hvordan jenter allerede i barnehagen blir trenet i sosialisering, lydighet og selvstendighet. Samtidig får guttene hjelp til lå kle på seg før de blir sendt ut for å «rase fra seg».

Denne behandlingen resulterer i jenter som er mer veltilpassede og bedre egnet for en karriere i dagens samfunn enn gutter. «Ein svikt i dei tidlege, avgjerande åra fører til ei skeivheit som ein ikkje klarer å rette opp att seinare – og resultatet er at dagens jenter blir legar og advokatar, mens gutane, tja, begynner med pelsoppdrett.»

Spissformuleringen ovenfor er ment som en litt sleivete innledning til temaet for denne artikkelen. Hvordan kan karriereveiledning bidra til å møte de som ikke mestrer – både i og utenfor skolen? Hva slags veiledning trengs for å hindre unge i å falle ut av skolen, bestå fagene, mestre arbeidslivet og ta ansvar for egen karriere?

Statistikken til NAV viser at det er mye som står på spill.

Jeg vil bruke denne artikkelen til å dele et forsøk med veiledning av noen utvalgte gutter på yrkesfag i videregående (Vg1). Deltakerne var i risikosjiktet for frafall. De representerte en anledning for en rådgiver til å prøve noen nye grep i veiledningen for å møte utfordringen.

Dovendyrene – en presentasjon
Jeg har god erfaring med og stor tro på veiledning i grupper. Denne gangen samlet jeg fem gutter i en elektrofagklasse som tilsynelatende hadde de samme utfordringene:

•    meget høyt og økende fravær
•    mange ordensanmerkninger
•    i faresonen for å få ikke bestått eller ikke vurdering i mer enn ett fag

Veien til fagbrev var truet. Jeg valgte å la deltakelsen i gruppa være frivillig, i tråd med Vance Peavys anbefalinger. Jeg plukket ut elever i samme klasse, da dette gir fordelen at deltakerne kjenner hverandre. De ble invitert inn med utfordringen «Er du et dovendyr?» og en presentasjon av opplegget:

•    samling én gang i uka i to måneder
•    taushetsplikt
•    aktiv deltakelse fra alle som valgte å møte
•    et felles mål om å fullføre og bestå skoleåret

Alle sa ja. De valgte selv å kalle gruppa for dovendyrene, og bildet av det henslengte bekymringsløse dyret fulgte med på samlingene.

Jeg tenkte at veiledning rettet mot interesser, ferdigheter og yrke ikke ville treffe denne gruppa. Det kunne fort bli for prestasjonsorientert. Jeg ble derfor mer og mer opptatt av å finne veiledningsmetoder som kanskje kunne vekke selvrespekten og ansvaret hos guttene. Hva skulle til for å «få på strømmen»?

Jeg lagde derfor øvelser som gikk på mening, mestring og motivasjon. Jeg tenkte at det var viktig å unngå de mange «hvorfor» og «du bør» og «du må».

Dette er utsagn som de garantert har møtt mange ganger før, både på skolen og hjemme. Slike utsagn gjør at vi raskt kommer i forsvarsposisjon og at vi føler skam. Mestring for alle var viktigst da jeg forberedte meg til samlingene.


Jakten på mening, mestring og motivasjon
Inspirasjon til de praktiske øvelsene fant jeg i mange ulike kilder. Målet var å nærme meg denne gruppen veisøkere uten moralisering. Jeg ville finne en form som kunne stimulere til selvinnsikt, selvstendighet og inngi håp. Tilnærmingen som finnes i konstruktivistisk/sosialkonstruktivistisk veiledning og LØFT (løsningsfokusert tilnærming) var grunnleggende.

Jeg ble blant annet inspirert av to personer i mine forberedelser:  Victor Frankl og Ingrid Betancourt. Å lese Frankls tekster og intervjuer med Betancourt fikk meg til å reflektere over det å finne mening. Også Vance Peavy viser til Frankl når det gjelder å klare seg gjennom trøstesløse forhold og beholde håpet.

Jeg undret meg over om det var mulig å lære noe av mennesker som har vært underlagt ekstreme begrensninger i sin frihet. Mange unge mennesker i dag opplever mangel på begrensninger, og de blir fortalt at de har frihet til å gjøre hva de vil.

Kan Frankls svar på hva som kan gi mening i en meningsløs konsentrasjonsleir, eller Betancourts overlevelsesteknikker som gissel, overføres til elever i dag som ikke finner mening og retning i et hav av muligheter?

En forenklet versjon av svarene deres er at meningen må finnes i handling. Noe av svaret på hva som skal gi mening og motivasjon skal derfor ligge i konkrete, små handlinger, inspirert av forbilder, betydningsfulle andre, verdier og tidligere erfaringer.

Motivasjon er vanskelig å observere. I tilfellet med dovendyrene er det snarere snakk om amotivasjon i form av likegyldighet og lært hjelpeløshet. Målene er fraværende eller uklare, handlingene destruktive.

Miller og Rollnick (2008) opererer med en streng definisjon av motivasjon. Det holder ikke å si at «jeg vil», hevder de. Når målene er uttalt, må motivasjon vises gjennom adferd. Motivasjon er ikke noe man har, men noe man gjør.

For å finne et snev av motivasjon å bygge videre på i min gruppe, måtte jeg lete andre steder enn i uttalelser om å «ta seg sammen» for å møte forventninger fra foreldre og skole. Da blir det faktum at veisøkerne faktisk møter opp til veiledning et meget viktig utgangspunkt. Da blir også tidligere adferd av stor betydning.

I veiledning som skal lete fram motivasjon for adferdsendring var metoden MI (motiverende intervju) inspirerende. Målet med metoden er blant annet å få veisøkere til å se at adferden deres er til hinder for at de skal nå sine mål.

Ved å utforske hindringene uten moralisering, vil det oppstå en kognitiv dissonans.  Eleven vil se at han ikke kan fortsette å gjøre som han gjør, hvis han skal komme dit han vil.

Elevene mine skulle bestå skoleåret. Dette var en høyst konkret og målbar størrelse. Etter at målet var satt, kunne elevene utforske hindringene med positiv nysgjerrighet. Som en del av dette kunne deltakerne også bli utfordret til å finne mål som lå enda lenger framme enn dette skoleåret. De kunne redusere målene til små, konkrete handlinger i umiddelbar framtid.

Å fokusere på tidligere mestring kan inspirere til tro på at man også kan oppnå mål i framtiden. Veiledningen skal konsentrere seg om hva deltakerne gjorde for å oppnå mestring tidligere, hente fram den gode følelsen ved mestringen og forsøke å overføre den til nye mål.


Praktiske øvelser
Å bruke grupper i veiledningen gir gevinster man ikke nødvendigvis oppnår i veiledning alene med veisøker. I dette tilfellet var jeg opptatt av at deltakerne skulle erfare at de ikke var alene om sine utfordringer.

Dessuten at det skulle oppstå en form for normalitet rundt det som skilte dem fra andre elever, nemlig fravær, adferd og manglende skolearbeid. Videre har jeg erfart at arbeid i grupper skaper empati og at deltakerne oppmuntrer, støtter og veileder hverandre. I tillegg er det en fordel at mål som vi formulerer i påhør av flere kan oppleves som mer forpliktende.

Samlingene besto av mange praktiske aktiviteter. Positiv anerkjennelse, humor og håp var viktig ingredienser for å åpne opp og kunne tenke framover. Hver samling varte i en time.

Deltakernes notater fra hver samling ble samlet inn og delt ut for hver gang. Hver øvelse er kort beskrevet til sist i artikkelen. En mer omfattende beskrivelse av noen av øvelsene er å finne i mitt hefte «Gruppeveiledning – karriereveiledning i skolen» (2013).

Hvordan gikk det?
Deltakerne i gruppa synes det var uvant, utfordrende og spennende å jobbe så mye med seg selv.  To trakk seg etter fire samlinger, mens resten fortsatte. Alle elevene besto skoleåret og kom videre til Vg2.

Jeg opplevde arbeidsformen som nyttig og interessant, og er i gang med en ny gruppe. Det blir en del prøving og feiling underveis. Samtidig er jeg overbevist om at deltakerne får innsikt, nyttige refleksjoner og blir litt styrket i sin livsmestring.


SELVINNSIKT – hvem er jeg?

 • Dyr: Deltakerne vises bilder av ulike dyr. De velger ett de identifiserer seg med og finner beskrivelser av dyrets egenskaper. De andre deltakerne skal bidra til flere beskrivelser.
   
 • Slik jeg tror andre ser meg: Hver deltaker skriver ned hvordan de tror andre vil beskrive en selv. Positive og negative ting. Deler med de andre.
   
 • Slik andre ser meg: Papptallerken festes på ryggen. Deltakerne går rundt i rommet og skriver på hverandres tallerken positive ord/egenskaper personen har.
   
 • Forbilder: Deltakerne tenker på person(er) de beundrer. Skriv ned og finn hvilke egenskaper ved denne personen de beundrer. Dele rundt bordet.

MENING – hva betyr noe for meg?

 • Far: Du skal kanskje bli far en gang. Tenk på din egen far. Skriv ned tre ting han er eller gjør som du vil prøve å være/gjøre overfor ditt barn. Skriv ned tre ting du ikke vil være/gjøre som din far er eller gjør. De positive tingene deles med de andre.
   
 • Dilemmaer: Veileder presenterer ulike dilemmaer. Gruppa skal diskutere hva de ville gjort i situasjonene og gjerne utfordre hverandre. Eksempler på dilemmaer kan være:
   
  • Du har vunnet 1 million i Lotto – hva gjør du?
  • En kamerat forteller deg at han blir slått hjemme. Hva gjør du?
  • Du går forbi en tigger hver dag til skolen. Han er på din alder. Hva gjør du?
  • Du skal alene til en øde øy et år. Du har lov til å ta med tre ting og én person. Tenk selv først, del deretter med de andre. Diskuter.
    
 • Verdier: Deltakerne får en liste over verdier knyttet til framtidsvalg av yrke/utdanning. De skal hver for seg stryke ut de som ikke er viktige i det hele tatt, så plukke ut de fem viktigste som skal rangeres. Deles med de andre.


MOTIVASJON – hva driver meg?

 • Skalering: På en skal fra 1 til 10, hvor motivert er du for å nå målet for dette skoleåret? Hva gjør at tallet ikke er lavere? Hvordan vil du og andre merke at det er gått opp ett tall på skalaen? Hvor på skalaen må du være for at du skal nå målet vi har satt i gruppa? Først alene, så deles med de andre.
   
 • Indre og ytre motivasjon: Diskutere og finne eksempler. Hva er den viktigste motivasjonen for at dere sitter her i dag?

MESTRING – hva kan jeg?

 • Mestring: Individuelt først – tenk på en gang/ganger du opplevde mestring/at du fikk til noe bra og prøv å beskrive følelsen du hadde. Dele rundt bordet. Skriv så ned hva du gjorde for å komme dit. Dele rundt bordet, mens veileder noterer dette på tavle/flippover, så alle kan se en samlet oversikt over hva som kan lede til mestring.
   
 • Erfaring: Med tanke på de utfordringene som gjør at du er her i dag, kan du huske en situasjon da dette problemet var mindre? Hva gjorde du da? De dagene/gangene problemet er mindre nå – hva gjør du da? Dele rundt bordet.

MULIGHETER – hvor skal jeg?

 • Forbilder: Bruk forbildet du tenkte på i øvelsen tidligere. Hva ville denne personen gjort i din situasjon i dag? Hva ville han/hun ha sagt til deg nå?
   
 • Framtidsreise: Veileder drar deltakerne gjennom en framtidsreise der de skal forestille seg en perfekt hverdag fem år (for eksempel) fram i tid. De skal beskrive hvor de er, hva de gjør, hvor de skal, hva de ser rundt seg, hvordan det kjennes, hvor de bor etc.

  Dette deles med de andre i gruppa. Veileder leder deltakerne deretter bakover i tidsreisen steg for steg for å se hvilke valg som må tas for at de skal komme dit de ønsker i «drømmen». Skrives ned. Siste del dreier seg om hva de må gjøre nå.
   
 • Hindringer: Hver for seg skal deltakerne skrive opp hvilke hindringer som står i veien for at de skal komme dit de ønsker. Hver lager liste. Deretter skal de skille mellom de hindringene de kan gjøre noe med og de ikke kan gjøre noe med. De plukker ut noen hindringer de kan gjøre noe med og legger fram for de andre.
   
 • Pro-contra (MI): Veileder viser med et eksempel på en hindring (f.eks. komme for sent) og en firefeltstabell hvordan hindringen kan utforskes: Deltakerne bidrar sammen med veileder i gjennomgangen:
  • 1. Hva er fordelen med å gjøre dette?
  • 2. Hva er ulempen ved å gjøre dette?
  • 3. Hva er fordelene ved å endre (komme tidsnok)?
  • 4. Hva er ulempene ved å endre?

Deltakerne gjør så det samme med «sin» valgte hindring, men det gjøres i gruppen der alle bidrar etter som man går gjennom hver enkelt sin etter tur. Dette gir mange flere innspill til hver enkelt.


MÅL – hvordan komme dit?

 • Løsninger: En valgt hindring skrives øverst på et ark med navn på. Arkene sendes rundt bordet der hver deltaker skal skrive ned forslag til hva som konkret kan gjøres for å møte denne hindringen.

  Hver deltaker vil til slutt sitte med en rekke forslag fra likesinnede som han skal lese, og deretter plukke ut det/de beste forslagene som deles med de andre. Her kan man også be deltakerne tidfeste når de skal gjøre dette.
   
 • Smart-mål: Hver deltaker formulerer sine SMART-mål for en bestemt tidsperiode (fram til neste samling) og deler med de andre.


Litteratur


Hernes, Gudmund (2010): Gull av gråstein. Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring. FAFO 2010
Frankl, Victor (1966): Kjempende livstro. Oslo: Gyldendal norsk forlag
Frankl, Victor (1983): Livet har en mening. 2 utg. Oslo: Tanum-Nordli
Peavy, Vance (1998): Konstruktivistisk veiledning. Teori og metode. Danmark, Fredensborg: RUE skriftserie, Studie og Erhverv forlag
Rollnick, S., Miller, W.R. and Butler, C.C. (2008): Motivational Interviewing in health care. USA, New York: Guilford Press
Seville, Clare (2013): Gruppeveiledning – Karriereveiledning I skolen. Pedlex