Gammel, jeg? Langt ifra!

Article tema
Gammel, jeg? Langt ifra!

Å veilede seniorer innebærer å løfte frem fortrinnene og kompetansen som ligger i det å være en «eldre» arbeidstaker.

«Eldre arbeidstakere kan være den nye oljen!» Sitatet er hentet fra Høyres sentralstyremøte i 2017, der statsminister Erna Solberg også erklærte at det er viktigere at folk jobber lenger enn at vi åpner nye oljefelt.

En inspirasjon til oss som er godt over 50, en kraftfull oppfordring til arbeidsgiverne, og litt av en utfordring for oss som er karriereveiledere og skal bidra til at flere arbeidssøkende seniorer får jobb.

Hvilke grep kan gjøres i veiledningen av erfarne og kompetente voksne? Hvordan kan alder og modenhet brukes som et fortrinn i jobbsøkerprosessen? Og hva skal til for å holde motet oppe hos en senior som kanskje er arbeidsledig for første gang?

I denne artikkelen vil jeg forsøke å svare på noe av dette, og dele gode erfaringer fra veiledningen av seniorer ved Veiledningssenteret Asker og Bærum. For vi har bestemt oss for at dette vil vi bli gode til.

Harde fakta

Aftenposten skriver i en notis at det i dag er dobbelt så mange dansker som fortsetter å jobbe etter pensjonsalder, som det var for ti år siden.

En undesøkelse gjort i Norge viser samme tendens ved at 28% kunne tenke seg å jobbe til de er 70 år eller eldre. «Snart er hver fjerde innbygger i Norge mellom 55 og 75, og det er et uttalt mål at vi skal stå lenger i jobb.» Uttalelsen kommer fra Kari Østerud, som er direktør i Senter for seniorpolitikk.

Andelen sysselsatte har gått ned de siste årene. Særlig gjelder dette sysselsettingen blant unge. For aldersgruppa 55-61 år har sysselsettingsandelen derimot økt, og den har økt særlig mye for aldersgruppa 62-66 år.

Dette kan skyldes mange forhold, men bedre helse og økt levealder er de mest nærliggende. I tillegg kommer pensjonsreformen fra 2011, som gjør det mer lønnsomt å stå i arbeid lenger.

Det er ikke bare disse tallene som viser at eldre arbeidstakere ønsker å jobbe. Det gjør også ledighetstallene: Det var i 2018 omtrent like mange arbeidsledige fra 50 til over 60 år, som i gruppen mellom 20 og 24 år: ca. 15.000.

Total arbeidsledighet for 2018 er på ca. 70 000, så seniorene utgjør en betydelig andel. I tillegg må vi regne med en del skjult ledighet blant eldre arbeidstakere. Det kan være at eldre føler seg presset til å godta sluttpakker i nedbemanningssituasjoner, eller at de velger å gå av med AFP.

Er jeg en «eldre» arbeidstaker?

Politiske signaler sammen med pensjonsreformen fra 2011 skal gjøre det lønnsomt å stå i arbeid lengre. Men hvordan oppnå dette når ledigheten øker blant seniorene, og næringslivet ikke ser ut til å verdsette eldre arbeidstakere?

Dette harmonerer dårlig med det faktum at fire av ti yrkesaktive over 60 år ikke anser seg som eldre i arbeidslivet. Mange godt voksne kan og vil jobbe, og de har mye å bidra med.

Mangel på arbeidskraft vil være en av samfunnets største utfordringer de neste tiårene. En god seniorpolitikk bidrar til at flere seniorer både kan og vil fortsette lenger i arbeid.

God karriereveiledning kan være et slikt bidrag ifølge Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021: «Karriereveiledning kan bidra til at seniorer møter krav til omstilling på en bedre måte. Det vil fremme deres mobilitet, slik at de forblir lenger i arbeidslivet (s. 16).»

Ett av delmålene lyder: «Sørge for tilgang til karriereveiledning og et helhetlig system for karriereveiledning(...) Styrke kompetansen til karriereveiledere og rådgivere, inkludert kunnskap om arbeidsliv, arbeidsmarkedets behov for kompetanse, seniorperspektivet(...)» Men hva betyr et «seniorperspektiv» på veiledning i praksis?

Hvordan kan de 15 neste bli de 15 beste?

Som eldre arbeidssøker må du selv imøtegå fordommene arbeidstaker kan ha overfor din alder.

Eldre er mye syke – hva kan arbeidsgiver forvente av deg når det gjelder sykefravær? Eldre arbeidstakere lærer saktere – kan du imøtegå dette og vise til nylig oppdatert kunnskap? Eldre arbeidstakere krever høyere lønn i forhold til yngre – gjelder dette deg?

Kanskje du skal være villig til å gå ned i lønn for å få denne stillingen? Eldre er dårligere på teknologi. Kan du motbevise dette ved å vise til tidligere jobber eller aktiviteter som viser at du er oppdatert?

Du kan jo minne arbeidsgiver om at vi som er over 50 ofte har jobbet med å lære nye ting innen teknologi i 30-40 år, og derfor er eksperter på å lære, og at selv de «digitale innfødte» må lære hele tiden og holde seg oppdatert.

Andelen seniorer øker

I 2017 og 2016 var 7 prosent av veisøkerne hos de offentlige karrieresentrene i aldersgruppen 50 eller eldre, ifølge Kompetanse Norge. Ved veiledningssenteret i Asker og Bærum har andelen derimot økt jevnt og betraktelig: Fra 2,5 prosent i 2016, 3,5 prosent i 2017, 5,6 prosent i 2018 til 8,5 prosent hittil i 2019.

Antallet veisøkere over 50 har blitt mer enn tredoblet på tre år. Selv om antallet i seg selv ikke er så stort, merker vi denne økningen godt.

Mange av de som kommer til oss opplever å være arbeidsledig for første gang, og er svært usikre på hvordan de skal gå løs på jobbsøkerprosessen. Andre har søkt jobber over lengre tid, og opplever at det er vanskelig å lykkes. Å være arbeidssøker oppleves som ensomt, noen føler skam og mange begynner å tvile på egen kompetanse.

Framhev fortrinnene

«Tenker du på alderen din, at du er 57 år?» «Ikke mye… Jeg tenker vel først og fremst at det kan være et fortrinn. Når jeg får ny jobb, blir jeg en stabil arbeidstaker.» Sitatet er hentet fra et intervju med Signy Fardal, tidligere redaktør i magasinet ELLE, nå uten jobb. Fardal er tydelig optimist og ser alderen og erfaringen som et fortrinn.

Å framheve fortrinnene ved alder og modenhet kan være et effektivt grep i søknadsbrev og intervju. Å være en stabil arbeidstaker er ett av dem. Et annet fortrinn ved alder er erfaring. En arbeidstaker med mye erfaring vil lettere kunne se helheten i virksomheten, ha god dømmekraft, tenke strategisk og helhetlig.

Trygghet og selvtillit kan gjøre at man møter utfordringer med større ro enn en yngre arbeidstaker med mindre erfaring. Eldre arbeidstakere kan ha en faglig trygghet og vurderingsevne som en arbeidsplass kan ha god nytte av. En slik nytte kan for eksempel arte seg i form av at de eldre bidrar til kompetanseheving av de yngre.

Et slikt eksempel kan være en mentorordning der eldre arbeidstakere veileder og lærer opp yngre, slik de har gjort i Trondheim kommune: «Man føler seg tryggere rett og slett», sier Andrea Stiles. Hun er en av fire deltakere i prosjektet ”Senior-junior” og er svært fornøyd med mentorordningen.

Eldre arbeidstakere vil dessuten i mindre grad være opptatt av å fremme egen karriere enn yngre, men kan være desto mer opptatt av å «yte framfor å nyte». Alt dette er argumenter en arbeidssøker kan bruke overfor en potensiell arbeidsgiver.

Få fram all kompetansen

En vanlig utfordring blant voksne arbeidssøkere er å få fram kompetanse de har. Dette er avgjørende å få til både overfor seg selv og overfor en potensiell arbeidsgiver. Veileder bør gå gjennom CVen med veisøker og løfte fram all kompetansen som ligger i den ulike erfaringen de har.

Mange synes dette er vanskelig, men ved å løfte fram den generelle kompetansen de har fra sin spesifikke erfaring, kan mange se seg selv på en ny måte. Dette kan danne grunnlaget for å vurdere jobber i bransjer de ellers ikke ville vurdert.

For eksempel har en som har jobbet i barnehage i 20 år kompetanse innen relasjonsbygging, konflikthåndtering og kommunikasjon. En som har jobbet som ingeniør innen oljebransjen har kompetanse på prosjektledelse, strategisk planlegging og formidling.

Generelt er det viktig å ikke fokusere for mye på fortiden og hva du har gjort, men heller fortelle hva du kan bidra med framover for den aktuelle virksomheten.

Veileder bør derfor tørre å stille utfordrende spørsmål: Er du villig til å gå ned i lønn for å få en jobb? Er du virkelig overkvalifisert for en jobb? Hva gjør du for å holde deg oppdatert innen det du ønsker å jobbe med?

Hva tenker du om å jobbe på at lavere nivå enn det du er vant til? Er denne situasjonen en anledning til å realisere andre ønsker og interesser? Har du vurdert å begynne for deg selv? Bør CVen krympes og tones ned for ikke å skremme en potensiell arbeidsgiver?

Gruppeveiledning for 50+

Veiledningssenteret i Asker og Bærum deltar på «Stillingsbørsen» som arrangeres av NAV Bærum hvert år. Her står veiledningssenteret på stand sammen med representanter fra næringslivet, rekrutteringsbransjen og organisasjonen Gammel Nok og møter voksne arbeidssøkere. Mange med solid kompetanse kommer og mange av dem er fra 40 og oppover.

Stor pågang i kjølvannet av dette arrangementet gjorde at vi benyttet anledningen i fjor til å gjennomføre gruppeveiledning. Deltakerne var alle over 40, flere godt over 50, og alle hadde høyere utdanning.

Erfaringene med denne gruppeveiledningen var så gode at vi på veiledningssenteret nå har dette som en fast del av vårt tilbud. Deltakere rekrutteres via NAV eller blant de som henvender seg til oss direkte for karriereveiledning. Målgruppen har vi beskrevet som arbeidssøker over 40 med høyere utdanning. Gruppene består av 6-8 deltakere.

Gruppeveiledningen går over tre halve dager med temaer som CV, søknadsbrev, intervju og Linkedin. Gruppemetodikken består av å løfte fram og anerkjenne situasjonen deltakerne er i, deres erfaringer og sammen jobbe med gode grep for å komme videre i prosessen. Deltakerne deler og veileder hverandre slik at dette gir mye større utbytte enn et jobbsøkerkurs.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært svært positiv. De legger vekt på at det var svært godt og nyttig å møte andre i samme situasjon, få nye innspill og inspirasjon til å ikke gi opp.

Oppsummert betyr det å veilede seniorer ofte å veilede inn mot en ny livsfase der overgangen kan være å forberede seg til et mindre yrkesaktivt liv. En karrierekompetanse er jo å mestre overganger, så den grad karriereveiledning også er livsveiledning er kanskje neste skritt karriereveiledning også for pensjonister? Hva med å ta den utfordringen?

Referanser:

Dagbladet 23.4.19: «Dette må til for å jobbe lenger»

Dagens Næringsliv (Magasinet) 27.4.19. Artikkelen heter «De bare sa opp».

Dagsavisen.no, 21.11.17, lederen: «Vi må jobbe lenger»

Seniorpolikk.no, Seniorpolitisk baromenter 2018

Eide, Ida Krogh og Seville, Clare: Karrierelæring for voksne. Pedlex 2019

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/G1l3wB/Erna-Solberg-Viktigere-at-folk-jobber-lenger-enn-at-vi-apner-nye-oljefelt

https://www.idebanken.org/inspirasjon/artikler/unge-far-seniorer-til-a-sta-lenger-i-jobb

Kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Bilde
Illustrasjonsbilde, senior arbeidstaker

Nyttige nettsteder for veiledere og veisøkere i et seniorperspektiv:

seniorpolitikk.no: Senter for seniorpolitikk gir mange gode råd til eldre arbeidssøkere: Det er blant annet å ha realistisk innsikt i egen kompetanse, ikke anse seg som overkvalifisert til noe slags arbeid, være aktiv på sosiale medier, tørre å ta utfordringer og pleie nettverket sitt.

Her finnes mange gode artikler og relevant statistikk, blant annet Norsk seniorpolitisk barometer som lages årlig.

nyjobb50pluss.no: Drevet av Senter for Seniorpolitikk. Skal gi praktisk råd til eldre arbeidssøkere.

gammelnok.no: Gammel Nok er en sosial entreprenør som leverer bemanningsløsninger til virksomheter og private.

De formidler personer over 50. Arbeidssøkere kan registrere seg her.

• Rapporten Seniorer – kompetanse og muligheter på arbeidsmarkedet