Foreldrekurs i veiledning

Article tema
Foreldrekurs i veiledning

Foreldre er de viktigste ved valg av utdanning og yrke. Med et eget kurs blir foreldrene bedre rustet til å veilede de unge til rett skolevalg.

Forskning viser at foreldre er de viktigste diskusjonspartnerne i de unges valg av utdanning og yrke. Og ungdom selv sier at familien er den faktoren som har størst innvirkning på deres valg av videregående opplæring.
Målet med foreldrekurset er å gi ungdomsskoleforeldre verktøyene de trenger for å støtte barna sine i å gjøre bevisste og selvstendige valg av utdanning og yrke.
Foreldre vil gjerne støtte barna sine når de skal velge videregående opplæring, men mange foreldre har et for dårlig kunnskapsgrunnlag til å kunne hjelpe på en god måte.

Papirbredden Karrieresenter inviterer hvert år foreldre og foresatte til elever i 10. klasse til informasjonskurs om videregående opplæring. Det er karriereveilederne i ungdomsskolen i Drammen kommune som gjennomfører kurset.

Det er viktig at foreldrene møter profesjonelle karriereveiledere. De kan informere foreldrene om at det er viktigere å være gode veiledere for barna sine, enn bare å gi dem råd.

Forskning viser at foreldre er de viktigste diskusjonspartnerne for unge som skal velge utdanning og yrke. Og ungdom selv sier at familien er den faktoren som har størst innvirkning på deres valg av videregående opplæring.

For noen har eldre søsken og venner mye å si, men for de fleste vil nok hovedtyngden av påvirkningen komme fra foreldrene. Det er grunn til å tro at mye av denne påvirkningen skjer ubevisst.

Kanskje kommer påvirkningen gjennom foreldrenes ønsker om at barna skal lykkes, og kanskje gjennom litt ubetenksomme kommentarer og oppfordringer. Dette kan komme skjevt ut med tanke på hva slags opplæringsløp og yrke barna faktisk passer til, og hva de interesser seg for. For å unngå dette er det viktig at foreldre

 • innehar oppdatert kunnskap om de forskjellige strukturene og mulighetene i videregående opplæring
 • har verktøy til å stille gode spørsmål og veilede barna sine til å ta selvstendige valg

Med denne innfallsvinkelen håper vi at foreldrekurs kan hjelpe foreldre til å bli bevisste hvilken påvirkningskraft de har overfor barna, og til å bli gode veiledere og samtalepartnere i viktige valgsituasjoner.

Bakgrunn

Foreldrekurset ble først tatt i bruk i forbindelse med Kunnskapsløftet i 2006. Ideen til foreldrekurset kommer opprinnelig fra Anton Bjerrum, som er rådgiverkonsulent i Odense i Danmark. Han ville gjerne gi foreldre mer kunnskap om hvordan de kan støtte barna sine i å velge videregående opplæring.

Han ville også gjøre dem mer bevisste på hvordan de kommuniserer med barna om dette temaet. I tillegg ville han bevisstgjøre både karriereveiledere, foreldre og ungdom om kjønnsrollemønster i valg av videregående opplæring. Han ønsker å unngå at ungdom tar valg basert på fordommer eller gamle vaner.

I tillegg ønsker Bjerrum å vise at valg av videregående opplæring er resultatet av en prosess. Han mener at denne prosessen bør starte tidlig. På den måten kan ungdommene få tid til å ta ordentlig stilling til hva de ønsker, og i mindre grad la seg påvirke av tilfeldigheter og reklame.

Kursets oppbygning

Målet med foreldrekurset er å gi ungdomsskoleforeldre verktøyene de trenger for å støtte barna sine i å gjøre bevisste og selvstendige valg av utdanning og yrke.

I løpet av 9. trinn har de fleste foreldre vært på foreldremøte eller lignende og fått en kort innføring i hva videregående opplæring er. Kurset begynner med en kort repetisjon av dette. Kurset er bygd opp med en kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver og uhøytidelige konkurranser.

På kurset vil foreldrene bli kjent med hva som finnes av informasjonsmateriell og aktuelle nettsteder. På noen nettsteder finnes det informasjon kun om videregående opplæring, mens andre nettsteder også tilbyr informasjon om høyere utdanning og arbeidsliv.

Der kan man også se etter hvilke muligheter ungdommene har etter forskjellige typer løp gjennom den videregående opplæringen.

Temaet «Hvordan unge foretar valg» blir tatt opp, og vi snakker for eksempel om hva som er viktig for dem i valg av skole. Kursholderne snakker om interesser, egenskaper og verdier.

Videre skal deltakerne diskutere ulike valgsituasjoner der foreldre skal veilede ungdom. Forskjellene mellom yrkesfag og studieforberedende skolegang er også tema, og man får oppgaver knyttet til hva som kan passe for forskjellige ungdommer.

Kurset legger særlig vekt på fagopplæring i videregående opplæring. Vi er opptatt av å vise dem valgmuligheter. Etter at eleven har bestått fagprøven, kan han eller hun utdanne seg videre innen for eksempel økonomi, markedsføring eller ledelse.

Kurset ser også nærmere på arbeidslivets behov og hvordan mange bedrifter prioriterer søkere som har fagbrev eller en praktisk utdanning som basiskompetanse. Videre belyser vi utfordringene for dem som velger studiespesialisering uten at de er særlig interessert i teorifag.

Karrierelæring

Career management skills, CMS, er et teoretisk rammeverk som ofte brukes i sammenheng med karriereveiledning. Begrepet refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter som

 • å samle informasjon om utdanning og arbeid
 • å analysere informasjon om utdanning og arbeid
 • å anvende informasjon om utdanning og arbeid
 • mulighetsoppmerksomhet
 • bevisstgjøring av egne ferdigheter og verdier
 • bevisstgjøring av styrker og svakheter
 • selvinnsikt
 • ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet
 • ferdigheter i å ta valg

CMS er ikke et sett med riktige svar. De er tvert imot en rekke strategier som du kan bruke i aktuelle og framtidige valgsituasjoner. Les mer om CMS i artikkelen om karrierelæringsteori under «Relaterte artikler».

Noen foreldre synes kanskje det er vanskelig å komme i gang med gode samtaler med barna sine om utdannings- og yrkesvalg. Kanskje spesielt hvis barna er skoletrøtte eller lei av mas.

I Drammen har vi vært opptatt av å utvikle elevenes mestring og muligheter. Det har vi gjort ved å tilby kurs i «Klart jeg kan!». Det har vært felles for hele kommunen, og er også kjent for foreldrene. Den handler om å klare å snu samtalen ved å møte ungdommen på en uventet positiv måte, eller med spørsmål de aldri har tenkt på før.

En av teknikkene er å spørre ungdommen hvor han eller hun ser seg selv om fem år. Dette gir grunnlag for å utforske håp og drømmer, og snur en samtale fra lukket og treg til utforskende og positiv. Målet er å finne ut

 • hva elevene kan og er gode på
 • hva de drømmer om å få til
 • hvordan de kan bruke det de har av ressurser for å komme dit

Dette er kanskje spesielt viktig for dem som sliter på skolen og trenger positive innspill.

I sammenheng med foreldrekurset brukes faget utdanningsvalg til å la elevene jobbe med «Klart jeg kan!» på skolen. Hvis foreldrene deltar på foreldrekurset i samme tidsrom som elevene jobber med dette på skolen, kan det oppstå gode diskusjoner i hjemmet.

Det kan også bidra til at foreldre og barn kommer i gang med prosessen med å planlegge barnets utdanningsvalg på et tidlig tidspunkt.

Hvorfor er foreldrekurs viktig?

Det er mange elever som faller fra underveis i den videregående opplæringen, og det er et nasjonalt mål at gjennomføringsprosenten i videregående opplæring i Norge blir høyere.

I tillegg til at mange dropper ut, er det mange som angrer på hva slags videregående opplæring de har valgt. I den forbindelse kan det ha mye å si at ungdomsskoleelever blir veiledet til å komme tidlig i gang med en god valgprosess.

Foreldre vil gjerne støtte barna sine når de skal velge videregående opplæring, men mange foreldre har et for dårlig kunnskapsgrunnlag til å kunne hjelpe på en god måte.

I tillegg trenger mange å bli mer bevisste på hvordan de kan være en god veileder for sine barn, og å bli klar over den påvirkningskraften de har. Forholdet mellom foreldre og ungdom kan være konfliktfylt i denne perioden, noe som gjør at det er enda viktigere for foreldrene å være bevisste på hvordan de kommuniserer med barna.

Svært mange ungdommer velger videregående opplæring ut fra et tradisjonelt kjønnsrollemønster. Dette gjelder særlig i yrkesopplæring. For mange er det i praksis uaktuelt å velge blant alle de tolv utdanningsløpene som er tilgjengelig.

Det er viktig at ungdom får nok kunnskap om opplæringsløp som i utgangspunktet blir sett på som utradisjonelle for deres kjønn. På den måten blir de hjulpet til å tenke utenfor etablerte mønstre og kjønnsbaserte fordommer.

I denne prosessen har karriereveilederen på skolen en viktig rolle, for eksempel når det gjelder å presentere helsefag for gutter eller byggfag for jenter.

Oppsummering

På foreldrekurset blir foreldrene oppfordret til å utforske systemer og muligheter sammen med barna og bli kjent med hvilke muligheter som finnes. De kan hjelpe barna til å bli kjent med seg selv, og lære dem noe om å ta valg på et solid grunnlag.

På denne måten tror vi at foreldre kan bli gode veiledere for barna sine. Med utgangspunkt i at barn bruker foreldrene sine som støttespillere i så stor grad som de gjør, er dette veldig viktig!

Veien videre

Det er viktig for Papirbredden Karrieresenter at vi stadig utvikler oss i tråd med både internasjonale og nasjonale trender og føringer innen karrierefeltet. Karriereveiledning er et ungt og umodent fag i Norge.

Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen på Lillehammer startet høsten 2014 opp det første mastergradsstudiet i karriereveiledning.

Jeg er sikker på at studiet vil styrke og utvikle fagfeltet, og jeg håper at Papirbredden Karrieresenter kan bidra med erfaring fra praksisfeltet.