Grønn veiledning og det store vendepunktet

Article tema
Grønn veiledning og det store vendepunktet

Ved utgivelsen av den siste rapporten fra FNs klimapanel beskrev FNs generalsekretær, Antonio Guterres, rapporten som «… en oppfordring til rask iverksetting av klimatiltak i stor skala i alle land og alle sektorer, over alle tidsrammer. Vår verden trenger klimatiltak på alle fronter: alt, overalt og på én gang.»

Guterres’ oppfordring til handling er relevant for alle sektorer i samfunnet, og karriereveiledere er ikke noe unntak. Karriereveiledere har et etisk ansvar for å prioritere veisøkernes beste. De har også en viktig rolle når det gjelder å styrke menneskehetens innsats for å møte klimaendringer. Ved å informere veisøkere om hvordan ulike karrierer kan bidra til dette målet, kan karriereveiledere aktivt bidra til å løse denne kritiske globale utfordringen.

Å forstå utfordringen

Peter Plant, som forsker på grønn veiledning, sier at «veiledningen trenger en nyorientering, en ny tilnærming og et reelt paradigmeskifte». Dette er vanskelig å drive fremover med den overbevisningen det krever, fordi det tvinger oss til å utfordre vårt antroposentriske og forbruksorienterte syn på verden. Denne endringen, som Joanna Macy beskriver som «det store vendepunktet», «the Great Turning», er den «viktigste oppgaven i vår tid». Dette betyr at vi må ta et valg som handler om å legge det industrielle samfunnet bygd på vekst bak oss, og utvikle oss til en bærekraftig sivilisasjon.

Å gå i retning av det store vendepunktet, og velge å bli pådrivere for dette paradigmeskiftet, starter med å erkjenne at vår nåværende livsform ikke lenger er bærekraftig. Dette betyr å innse at enkeltpersoners og institusjoners handlinger har dyptgående konsekvenser for miljøet, og at det er på tide at vi tar ansvar for disse handlingene. Det viktige er at det store vendepunktet og grønn veiledning utfyller og forsterker hverandre. Vi må begynne å jobbe for dette paradigmet innenfra våre egne personlige og profesjonelle identiteter, for på denne måten å få sosiale, miljømessige og økonomiske endringer til å skje.

Som en forsker og pedagog som ble oppmerksom på klimaendringenes realiteter for mer enn et tiår siden, har jeg forståelse for de utfordringene som karriereveiledere står overfor i dag. Våre tradisjonelle arbeidsmåter er kanskje ikke lenger like nyttige for unge som før. Forskning har vist at unge mennesker over hele verden opplever stor bekymring når de tenker på klimaendringene, hovedsakelig fordi de føler seg usikre på fremtiden. I noen tilfeller spør de seg om de overhodet har noen fremtid. Veiledere kan dermed møte en ekstra utfordring med å motivere unge mennesker til å bry seg om egen karriere i det hele tatt.

Karriereveiledning som møter klimautfordringene

Med dette bakteppet, hva er meningsfylt og effektiv karriereveiledning i møtet med den globale klima- og miljøkrisen? Dette spørsmålet vil hver og en av oss måtte stille oss i lys av våre egne tros- og verdisystemer. Når vi reflekterer over dette, kan vi imidlertid ha nytte av veiledning som tilbys av ulike mellomstatlige, frivillige og andre grasrot- og aktivistbevegelser tilbyr i form av policyanbefalinger.

FNs bærekraftsmål er et rammeverk for individuell, kollektiv og systemisk endring mot en bærekraftig og rettferdig måte å leve på. Tidligere ble utvikling sett som en prosess som handlet om økonomisk vekst og industrialisering, med lite hensyn til hvilke konsekvenser det hadde for blant annet miljø. Som en kontrast er bærekraftsmålene, som har en holistisk tilnærming til utvikling, med en erkjennelse av at økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn er knyttet sammen, og må behandles samlet for å skape en bærekraftig fremtid for alle levende vesener.

Denne tanken om at alle systemer og levende vesener er sammenknyttet, har dyptgående implikasjoner for hvordan vi oppfatter karrierer og den rollen de spiller, i det store bildet. Her kan grønn veiledning bidra. Med prinsipper og praksis rettet mot utvikling av en mer bærekraftig verden løfter grønn veiledning frem karrieremuligheter innenfor områder som bidrar til redusering av og tilpasning til klimaendringer. I tillegg fremmer grønn veiledning et skifte i hvordan vi tenker på karriere som sådan. Grønn veiledning viser veisøkerne hvordan ulike karrierevalg henger sammen med bærekraft, og hvilken rolle disse valgene spiller i enten å forbedre eller forverre klimaendringene.

Karriereveiledere kan se til retningslinjene som er gitt i det norske kvalitetsrammeverket for karriereveiledning, som understreker viktigheten av ulike kvalifikasjonsnivåer og læringsutbytter, slik at enkeltpersoner kan identifisere mulige karriereveier og forstå kravene til fremgang innenfor sitt valgte område. Ettersom så godt som alle karrierevalg har implikasjoner både for egen og planetens velferd, bør grønn veiledning ikke bare forstås snevert som en tilnærming til karriereveiledning som bare er relevant for jobber som åpenbart handler om miljøutfordringer, som for eksempel ingeniør eller miljøvitenskap. Dette er spesielt viktig når du arbeider med veisøkere med engasjement for miljø, men som har karriereambisjoner som kanskje ikke oppfattes som relevante for klimaendringer, for eksempel karrierer innen kunst og underholdning eller helse- og sosialsektoren. Ved å informere disse veisøkerne om hvordan deres karriereinteresser kan ha direkte eller indirekte betydning for klimaendringer, vil de kunne bli motivert til å engasjere seg mer aktivt med klimaendringer gjennom utviklingen av sin karriere.

Ti ting vi kan gjøre

Hva kan karriereveiledere gjøre for å bistå unge veisøkere gjennom våre omskiftelige tider, og øke deres bevissthet rundt hvordan karrierevalg kan bidra til løsning av virkelige problemer, slik som klimaendringer?

  1. Forstå ungdommens perspektiver: Unge mennesker står ofte i første rekke i klimakampen, og er lidenskapelig opptatt av å skape en bærekraftig fremtid. Det er vesentlig å forstå deres perspektiver, bekymringer og håp knyttet til klimaendringer.
  2. Fremme tverrfaglighet: Klimaendringer er et komplekst fenomen som krever en tverrfaglig tilnærming. Oppfordre de unge til å utforske ulike områder, slik som vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk, samfunnsfag, filologi og humaniora. Bidra til å gi dem forståelse av at alle karrierer er relevante i arbeidet med bærekraft og klimaendringer.
  3. Fremheve betydningen av bærekraft: Bærekraft står stadig mer sentralt i alle sektorer, og det er viktig å fremheve overfor de unge hvilken betydning dette har. Oppfordre dem til å søke etter karrierer som bidrar til å skape en mer bærekraftig fremtid, og utforske karrieremuligheter utover jobber som åpenbart arbeider med miljøutfordringer.
  4. Ta til orde for inkludering: Inkludering og mangfold er sentralt for å skape bærekraftige løsninger. Oppfordre veisøkere til å tenke gjennom hvordan deres karrierevalg kan bidra til å rette opp systemisk ulikhet og fremme sosial rettferdighet relatert til klimaendringer. Inkludering, mangfold og oppmerksomhet på forhold forbundet med sosial rettferdighet er kjernekompetanser uttrykt i det norske kvalitetsrammeverket, som tar til orde for etisk bevissthet.
  5. Fremheve viktigheten av livslang læring: Kunnskap om klimaendringer utvikler seg raskt, og det er avgjørende å holde seg løpende informert om den siste utviklingen. I samsvar med nasjonalt kvalitetsrammeverk bør veiledere oppfordre veisøkere til å gjøre bruk av muligheter for livslang læring, slik som å delta på konferanser og nettverksaktiviteter eller å ta nettbaserte kurs.
  6. Kartlegge muligheter for unge menneskers deltakelse: Mange organisasjoner arbeider med saker knyttet til klimaendringer, og de har ofte egne programmer for ungdom. Oppfordre de unge til å utforske disse mulighetene til å skaffe seg verdifulle erfaringer og gi meningsfulle bidrag.
  7. Bidra til utvikling av overførbare ferdigheter: Kartlegge overførbare ferdigheter, slik som lederskap, teamarbeid, problemløsing og kreativitet, blant veisøkere, og bistå dem med å anvende disse i karrierer relatert til klimaendringer.
  8. Oppmuntre til innovasjon: Å løse klimaendringene krever innovative løsninger, og unge mennesker er ofte gode til å tenke innovativt. Oppfordre dem til å utforske nye ideer og utvikle kreative løsninger som kan bekjempe klimaendringer og fremme bærekraft.
  9. Fremme lokalt engasjement: Lokalt engasjement er avgjørende for å bekjempe klimaendringer. Oppfordre veisøkere til å engasjere seg i sine lokalsamfunn og arbeide for å skape bærekraftige løsninger lokalt.
  10. Støtt opp om positive tankesett: Klimaendringer er et utfordrende tema, og kan ofte føles emosjonelt overveldende. Du kan bistå veisøkere i å tilnærme seg klimaendringer samtidig som de tar vare på seg selv, og ved å betrakte utfordringene som muligheter for vekst og endring til det bedre.

Et meningsfylt bidrag

Karriereveiledere er i en privilegert stilling til å bidra på en meningsfylt måte til det paradigmeskiftet som Plant og Macy tar til orde for. Guterres’ oppfordring til handling «på alle fronter» minner oss om at endring må finne sted på alle nivåer i samfunnet, inkludert institusjons-, policy- og ledelsesnivå. Som karriereveiledere er vårt bidrag å endre ting vi har kontroll over, for eksempel hvordan vi tilnærmer oss yrkesutøvelsen vår og prinsippene vi veiledes av. En del av denne endringen kan kreve at vi endrer hvordan vi tenker på karrierer som muligheter for å fremme veisøkernes beste, samtidig som vi bidrar til å løse klima- og miljøkrisen, med andre ord at vi tilpasser vår praksis til prinsippene for grønn veiledning. Bærekraftsmålene og Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning gir retningslinjer som kan styre praksis og tilnærmingen til grønn veiledning. Grønn veiledning er den ønskede tilnærmingen til veiledning i tråd med det store vendepunktet fordi den innebærer kraftfulle verktøy som kan bistå veisøkere i å finne mening i sine karrierer, samtidig som de bidrar til en mulig løsning på klimakrisen.

Gjesteredaktør Professor Pete Robertson, Edinburgh Napier University i Skottland, bearbeider og redigerer tekstene. 

Les originalartikkelen på engelsk.

Referanser

Plant, P. (2020). Paradigms under Pressure: Green Guidance. Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance, 1(1), 1–9. https://doi.org/10.16993/njtcg.25

Macy, J, & Johnston C. (2022). Active hope: How to face the mess we're in without going crazy (new edition). New World Library: Novato, California.

Bilde
Bilde av ungdom med plakat med teksten "We need a change"
Bildetekst
Foto: Colourbox. Forskning har vist at unge mennesker over hele verden opplever stor bekymring når de tenker på klimaendringene, hovedsakelig fordi de føler seg usikre på fremtiden. I noen tilfeller spør de seg om de overhodet har noen fremtid. Veiledere kan dermed møte en ekstra utfordring med å motivere unge mennesker til å bry seg om egen karriere i det hele tatt.

Nasjonal karriereveilednings-konferanse 2023

6.–7. november Scandic Oslo Airport

Hvilken rolle kan karriereveiledningstjenestene spille i det globale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål? Har målene noe å tilføre utviklingen av karriereveiledningstjenestene? Og hvilke dilemmaer oppstår hvis karriereveiledning skal bidra i å nå bærekraftsmålene, samtidig som veilederne ikke skal styre veisøkere mot et spesifikt utdanningsvalg?  

På konferansen vil disse spørsmålene løftes gjennom faglige foredrag, erfaringsdeling, samtaler på scenen samt aktiviteter og diskusjoner med andre deltakere, enten du sitter rundt bordene i salen eller deltar på konferansen digitalt.

Konferansen er en faglig møteplass for alle som jobber med og er interessert i karriereveiledning, enten du er praktiker, leder eller har ansvar for karriereveiledningstjenester på andre måter. 

Les mer og meld deg på konferansen på konferansenettsiden.