NOU om karriereveiledning lansert

Article tema
NOU om karriereveiledning lansert

- For å sikre helhet og sammenheng i tjenestene når det gjelder kvalitet, bør det etableres et kvalitetsrammeverk basert på en forståelse av at alle har ulike roller i et helhetlig system for karriereveiledning, skriver ekspertutvalget i rapporten om karriereveiledning.

Rapporten ble overlevert kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 25. april.

Ekspertutvalget mener kvalitetsrammeverket blant annet bør inneholde kompetansestandarder for flere typer karriereveiledere, et fleksibelt utdanningstilbud i tråd med standardene, felles etiske retningslinjer og en nasjonal rammeplan for karrierekompetanse.

Ekspertutvalget har hatt i oppdrag av regjeringen å utrede et helhetlig system for karriereveiledning.  

Utvalgets anbefalinger

Bilde
Presentasjon av NOU: Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn

- Det som i dag kalles utdannings- og yrkesrådgivning endre navn til karriereveiledning. Karriereveiledere i skolen bør defineres som egen stillingskategori, uavhengig av undervisningsstillingenes avtaleverk. Utvalget mener stillingene i prinsippet bør være hele stillinger, men med rom for lokal fleksibilitet. 

- For å heve kvaliteten både på karriereveiledningen i skolen og på undervisningen i karriereveiledningsfagene, foreslår utvalget at det innføres kompetansekrav for karriereveiledere i grunnopplæringen. Det må også satses spesielt på videreutdanning for lærere som skal undervise i faget utdanningsvalg. 

- Det bør også utvikles et karriereveiledningsfag for elever på studieforberedende program i videregående opplæring. Utvalget mener videre at lærlinger bør få rett til karriere- veiledning på linje med ordinære elever. 

- Det bør etableres et karriereveiledningstilbud på nett bestående av et nettsted med informasjon og selvhjelpsressurser og en e-veiledningstjeneste. Et slikt nettsted vil bidra til å styrke befolkningens tilgang til nøytral og kvalitetssikret informasjon og øke tilgangen til profesjonell karriereveiledning.

- For å styrke den voksne befolkningens tilgang til profesjonell karriereveiledning, mener utvalget det bør etableres karrieresentre med tilstrekkelig kapasitet i alle fylker. Utvalget mener en lovfesting er nødvendig og foreslår at fylkeskommunen får en lovpålagt plikt til å sørge for et tilstrekkelig tilbud om karriereveiledning til alle over 19 år. 

- Utvalget mener samarbeid og koordinering på karriereveiledningsfeltet er avgjørende for å få best mulig nytte av ressursene i karrieresentrene. Partnerskap for karriereveiledning bør derfor videreføres i ny drakt og finansieres gjennom en statlig tilskuddsordning. 

- Bevissthet rundt viktigheten av karriereveiledning i høyere utdanning må økes, og Kunnskapsdepartementet bør ta et større ansvar for det. Utvalget anbefaler at alle læresteder må ha karrieretjenester. 

Utvalget anbefaler derfor at det etableres et kompetansepolitisk partnerskap på nasjonalt nivå, som en oppfølging av arbeidet med nasjonal strategi for kompetansepolitikk. 

Les hele rapporten her.

Bilde
Roger Kjærgård til venstre overleverer rapporten om karriereveiledning til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
Bildetekst
Roger Kjærgård til venstre overleverer rapporten om karriereveiledning til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen