Ekspertutvalg anbefaler e-veiledning

Article tema
Ekspertutvalg anbefaler e-veiledning

Et godt nettbasert veiledningstilbud vil styrke det helhetlige karriereveiledningstilbudet. - Dette er viktig i en tid med store omstillinger, sier kunnskapsministeren.

Det regjeringsutnevnte ekspertutvalget som skal utrede et helhetlig system for karriereveiledning har nå kommet med en delrapport hvor de har fått i oppdrag å se på det nåværende karriereveiledningstilbudet. Oppdraget var også å foreslå løsninger for et nettbasert karriereveiledningstilbud, og hvordan dette kan være en inte­grert del av et helhetlig tilbud.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sa ved overrekkelsen av rapporten at norsk økonomi er inne i en krevende fase, og store omstillinger er allerede i gang.

- Karriereveiledning kan bidra til at folk håndterer disse endringene bedre. At enkeltmennesker gjør reflekterte valg knyttet til arbeid og utdanning, og at koblingen mellom disse valgene og arbeidslivets behov blir bedre, er avgjørende, sier Isaksen.                 

Utvalgets anbefalinger for et helhetlig karriereveiledningstilbud  

Utvalget mener at etablering av et nettsted med informasjon, selvhjelpsressurser og en e-veiledningstjeneste vil øke kapasiteten og kvaliteten på karriereveiledning i Norge.

- Ved etablering av disse tjenestene vil det kunne frigjøre kapasitet for fysiske veiledningsmøter for personer med mer komplekse spørsmål, skriver de i rapporten.

Videre anbefaler utvalget at nettstedet bør være finansiert og driftet av det offentlige. Nett­stedet må inneholde informasjon av høy kvali­tet og ha gode selvhjelpsressurser rettet mot befolknin­gen som helhet. Gjennomgangen av det private informasjonstilbudet på nett viser at tilbudet er av varier­ende kvalitet, og det kan være vanskelig å vite om informasjonen er nøytral eller sponset, og om den er oppdatert og korrekt.

Nettbasert veiledning når ut til flere

For å sikre best mulig og mest helhetlig karriereveiledningssystem mener utvalget at nettbasert karriereveiledning gir informasjonssøkende flere valg når det kommer til valg av rådgivningsmetoder.

Et av forslagene for å få et mer helhetlig system er at det tilbys e-veiledningstjeneste som gir enkel tilgang til en profesjonell veileder. utvalget understreker også viktigheten av at e-veilederne samlet sett har erfaring fra hele landet og alle rele­vante sektorer.

- E-veiledning bør også være åpen på kveldstid og i helger. 

Bakgrunn for arbeidet

Utvalget ble nedsatt blant annet som en oppfølging av OECD Skills Strategy Action Report. Denne rapporten påpekte at Norge må ta kompetansen bedre i bruk for å sikre konkurransekraften og velferden i fremtiden.

Utvalget leverer sin hovedinnstilling om det helhetlige karriereveiledningstilbudet i Norge i april 2016.

Les hele rapporten her (PDF)

Bilde
Skjermbilde av rapporten Karriereveiledning i en digital verden