Hvordan møte og håndtere emosjonelle krav?

Article tema
Hvordan møte og håndtere emosjonelle krav?

Å jobbe med mennesker kan være krevende. De verktøyene som finnes i Arbeidsmiljøportalen, kan være et nyttig verktøy for deg som jobber som karriereveileder, til å ta bevisste valg og håndtere emosjonelle krav på en god måte.

Det kan være utfordrende å møte mennesker som står i vanskelige valg og livssituasjoner. Med kunnskap og riktige verktøy kan veiledere ta bevisste valg slik at det å forholde seg til veisøkers følelser ikke går ut over veiledernes egen psykiske og fysiske helse. Som karriereveileder kan du bruke Arbeidsmiljøportalen både som et verktøy i egen arbeidshverdag i ditt arbeidsmiljø og i møtet med veisøker.

Ved å gjøre veisøker oppmerksom på Arbeidsmiljøportalen og «fakta om bransjen» setter du veisøker i stand til å ta et bevisst valg i planlegging og valg av jobb. Her kan veisøker gjøre seg kjent med hvilke arbeidsmiljøforhold som rår i ulike bransjer. Arbeidsmiljøportalen byr per i dag på arbeidsmiljøfakta i 17 bransjer, men flere bransjer kommer.

Emosjonelle krav

Som karriereveileder møter du mennesker i vanskelige livssituasjoner som står i valgsituasjoner som kan påvirke deres liv. Emosjonelle krav er de følelsesmessige kravene som blir stilt til en arbeidstaker i møtet med andre mennesker. Det handler om å forholde seg til andres følelser – både negative og positive – som en del av jobben. Som karriereveileder kan du bli utsatt for emosjonelle krav i jobben.

Det at jobben du gjør, har betydning for andres livssituasjoner, kan også gjøre den menings- og verdifull. Men det å håndtere andres følelser og sorger, og å undertrykke egne følelser og reaksjoner, kan føre til belastning over tid. Siden veiledere må regne med å møte disse kravene i arbeidet, og de ikke kan fjernes helt, må den ansatte gjøres i stand til å håndtere dem.

Vektorbilde av fire mennesker som jobber ved PC.
Ill.: Arbeidstilsynet

Forskning viser klart hva utfallet av belastning over tid kan bli: økt risiko for psykiske helseplager, som over tid kan føre til arbeidsrelatert sykefravær. Når arbeidsrelatert sykefravær oppstår på bakgrunn av emosjonelle krav, skal det løses med ergonomiske eller trivielle tiltak som vafler på fredag eller hev/senk-pult? Lar arbeidsgiver den ansatte, ut ifra egne forutsetninger, håndtere og mestre disse kravene?

God planlegging og organisering av arbeidet har avgjørende betydning for arbeidsmiljøet, ettersom arbeidsmiljøet handler om selve arbeidet, hvordan arbeidet planlegges, organiseres og gjennomføres. Det å sikre at de ansatte har innflytelse over arbeidsdagen og reell mulighet til å medvirke egen arbeidssituasjon, er faktorer som har betydning for opplevelsen av belastende emosjonelle krav.

Kunnskap og verktøy

Arbeidsmiljøportalen er utarbeidet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Arbeidstilsynet, Nav og Petroleumstilsynet. Portalen er utviklet som et resultat av IA-avtalen fordi partene og forskningen vektlegger arbeidsmiljø som en mulig årsak for sykefravær. Nettressursen har som hensikt å synliggjøre særlige arbeidsmiljøutfordringer som de ulike virksomhetene må jobbe med for å forebygge arbeidsrelatert sykefravær. Målet er med andre ord at virksomhetene skal jobbe behovs- og kunnskapsbasert med de arbeidsmiljøutfordringene som kan forårsake arbeidsrelatert sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

I portalen finnes det to kunnskapsbaserte verktøy som du som veileder kan ta i bruk, både relatert til din egen arbeidshverdag og i møtet med veisøkere som opplever krevende arbeidsmiljø: «En bra dag på jobb», utarbeidet av STAMI, og «Arbeidsmiljøhjelpen», som er utarbeidet av Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøhjelpen er et verktøy for utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøhjelpen baserer seg på forskning fra STAMI og erfaringer fra Arbeidstilsynets inspektører. Gjennom diskusjons- og refleksjonsoppgaver leder verktøyet deg gjennom arbeidet med å finne ut hva som er bra i arbeidsmiljøet, og hva som bør forbedres. Ved hjelp av verktøyet får du laget en handlingsplan som du kan bruke for utvikling av arbeidsmiljøet på din arbeidsplass. Forskning viser at godt arbeidsmiljø forebygger sykefravær. Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. I gode arbeidsmiljø øker produktiviteten, trivselen og motivasjonen for arbeidet. Ønsker du og dine kolleger et enda bedre arbeidsmiljø? Bruk verktøyet!

Det finnes også en egen veileder for de som skal lede diskusjons og refleksjonsoppgavene, og for utarbeidelsen av handlingsplanen.

I Arbeidsmiljøhjelpen finner du seks ulike tema, som alle har betydning for arbeidsmiljø og arbeidstakernes helse:

  • Arbeidstid
  • Manuelt arbeid
  • Omstilling
  • Organisering av arbeidet
  • Tids- og arbeidspress
  • Jobbe med mennesker – som handler om å ha kontakt med f.eks. veisøkere.

Medvirkning

Verktøyet legger opp til at det er leder, tillitsvalgt, verneombud og, de ansatte på arbeidsplassen som jobber sammen om de ulike temaene for å sikre medvirkning i prosessen.  Gjennom å bruke et verktøy som legger opp til diskusjon og involvering, kan dere unngå å sette i gang med tiltak som ikke treffer. 

Bevaringspunkter og forbedringspunkter i arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøhjelpen legger opp til at du kan starte med å diskutere ulike påstander om de temaene som er nevnt ovenfor, på egen arbeidsplass. Noen påstander er gjenkjennelige, mens andre ligger tett opp til problemstillinger som mange kjenner på i virksomheten.

Først skal dere enes om det som dere er gode på, og det som dere ønsker å bevare. Det neste trinnet handler om å spore diskusjonen inn mot hva dere kan gjøre for å utvikle arbeidsmiljøet – dere skal finne forbedringspunkter. Arbeidsmiljøhjelpen bidrar med noen forslag til forbedringer. De forslagene som blir presentert, er utviklet med bakgrunn i den kjennskapen til bransjene som Arbeidstilsynets inspektører har opparbeidet seg. Dere kan velge forbedringspunkter som allerede ligger inne, eller dere kan legge til egne forslag.

Ledelse, tillitsvalgte og vernetjeneste og ansatte må i fellesskap utvikle strategier for å demme opp for de uheldige virkningene av emosjonelle krav.

Etter hvert som dere noterer bevaringspunkter og forbedringspunkter, blir disse gjennom verktøyet samlet i en handlingsplan. Det å konkretisere tiltakene, sette tidsfrist og være ansvarlig for gjennomføring hører til den avsluttende delen av prosessen.  

Arbeidsmiljøhjelpen krever ikke at du oppretter en bruker på nettsiden. Alt arbeidet blir lagret lokalt på den maskinen du bruker. Handlingsplanen kan lagres eller lastes ned i ulike formater, eller skrives ut for å dele med andre på jobben.  

Vektorbilde av seks mennesker som tar high five.
Ill.: Arbeidstilsynet

Bevisste valg handler om å jobbe kunnskaps- og behovsbasert. Kunnskapen finner du på Arbeidsmiljøportalen. Et bevisst valg handler også om å ta i bruk verktøy som treffer de behovene dere kan ha, og gjøre tiltakene treffsikre. Å involvere og, sørge for medvirkning er et annet bevisst valg. Arbeidsmiljøhjelpen er ett av flere verktøy som sørger for det.

Bilde
Vektorbilde av mennesker i et tre-etasjes hus som utfører ulike former for arbeid.
Bildetekst
Ill.: Arbeidstilsynet. Som karriereveileder møter du mennesker i vanskelige livssituasjoner som står i valgsituasjoner som kan påvirke deres liv. Emosjonelle krav er de følelsesmessige kravene som blir stilt til en arbeidstaker i møtet med andre mennesker.

Emosjonelle krav

Over tid kan emosjonelle krav føre til økt risiko for emosjonell utmattelse og sykefravær

Emosjonelle krav handler om de følelsesmessige kravene som stilles til arbeidstakere i møte med andre. I mange jobber består arbeidshverdagen i stor grad av interaksjon med kunder, klienter, elever eller pasienter, og det å håndtere egne og andres følelser er en viktig del av jobben. Det kan være at man må justere eller undertrykke egne følelser, eller takle andre menneskers sorger og gleder. Disse kravene er i seg selv ikke noe negativt. Tvert imot vil mange føle at det er meningsfullt, og interaksjonen med andre er kanskje også grunnen til at de valgte å jobbe med mennesker. Over tid kan likevel det å skulle håndtere denne typen krav og undertrykke egne følelser i møtet med andre føre til økt risiko for emosjonell utmattelse og sykefravær.

Kilde: STAMI