Veiledning av seniorer

Article tema
Veiledning av seniorer

Samfunnet er avhengig av at arbeidstakere står lenger i arbeid enn før. Dette krever at eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet synliggjøres.

Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som jobber med stimulering og utvikling av en god seniorpolitikk i arbeidslivet. Senteret bidrar til samarbeid om seniorspørsmål, og initierer og støtter forskning innen fagområdet.

Nettsidene til Senter for seniorpolitikk

SSP har sammen med Karriere Oppland gjennomført et prosjekt om veiledning av voksne. Karrieresenteret ønsker å være på banen før eventuelt Nav kobles inn, og gi veiledning med utgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Senteret kan være en støttespiller og veileder for voksne som vil ha en ny jobb eller mer utdanning.

Norge godt rustet ifølge OECD

OECD offentliggjorde 21. juni 2013 en rapport om seniorer. Rapporten konkluderer med at Norge er godt rustet til å møte utfordringene som følger av en stadig eldre befolkning.

OECD peker på at det er mye bra som gjøres i Norge på dette området, men at vi fortsatt har forbedringspotensial når det gjelder å sikre at seniorer får enda flere år i arbeidslivet.

Les hele rapporten fra OECD på regjeringens nettsider

LOs rapport om livslang karriereveiledning

I 2011 publiserte LO en rapport om livslang karriereveiledning. Her viser de til NOU 2010:13 Arbeid for helse, som omtaler Helse Nords seniorpolitikk. Denne politikken omfatter blant annet oppdatering av seniorers kompetanse, overføring av kompetanse fra seniorer til andre kolleger, motivering til å stå lenger i arbeid og tilrettelegging. NOU-en Arbeid for helse finner du her

Det vises også til St.meld. nr. 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk. Målet i denne stortingsmeldingen er at flere skal stå lenger i arbeid, og at den reelle pensjonsalderen skal øke. Stortingsmeldinga Om seniorpolitikk finner du her

LO konkluderer med at det i personalpolitikken må legges større vekt på arbeidssituasjon og kompetanseutvikling for seniorene. LO foreslår at ledere får mer kunnskap om seniormedarbeideren generelt og deres behov for karriereveiledning spesielt.

Bilde
Illustrasjon - senior