Ut i jobb med Aspergers syndrom

Article tema
Ut i jobb med Aspergers syndrom

God kartlegging med veileder og tilrettelegging fra arbeidsgiver kan få flere voksne med Asperger syndrom ut i jobb.

«Det er nesten umulig å vite hva man vil, når man står utenfor arbeidslivet og aldri har vært i arbeidslivet. Det er som å svare på hvilken mat man liker best av alt det man aldri har smakt på.» (Mann 37 år)*

Dagens arbeidsmarked er komplekst, ofte med krav om at man er fleksibel og sosialt veltilpasset. De sosiale og organisatoriske vanskene som kjennetegner Asperger syndrom, får ofte store konsekvenser for tilpasning til arbeidslivets krav. I min jobb ved NAV Arbeidsrådgivning møter jeg mange voksne med Asperger, som ønsker å få brukt sine ressurser og kunnskaper i arbeidslivet.

Krav til å mestre det sosiale og krav til fleksibilitet og effektivitet, kan i mange tilfeller gå på tvers av det en person med Asperger kan tilby. Mange blir derfor stående utenfor arbeidslivet med de omkostningene det har for personen det gjelder.

Arbeidslivet på sin side går glipp av pliktoppfyllende, arbeidsomme og ressurssterke medarbeidere. Erfaringer viser at når tilrettelegging for personer med Asperger lykkes, gir det en stor gevinst for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Møt veisøker med forståelse

Når man som veileder møter personer med slike utfordringer, er det viktig å ha kunnskap om og forståelse for hva dette kan innebære for den enkelte. Det å møte personen med en vennlig nysgjerrighet er en viktig premiss for å kunne komme i dialog om hvilke ressurser, utfordringer og behov han eller hun har med tanke på valg av yrke.

Når retningen er mer klarlagt, er det viktig å få oversikt over hva som stresser personen, slik at man i jobbsammenheng kan prøve å få tilrettelagt for at personen skal fungere best mulig.

«... må være arbeidsoppgaver som er klart definerte, men som jeg samtidig kan utføre på en måte som fungerer for meg. Dersom jeg skal greie å utføre arbeidsoppgaver, så må det gis klare skriftlige instruksjoner.» (Mann 33 år)*

Kartlegging av stressmomenter kan gjøres i dialog med vedkommende, eller man kan få hjelp av ulike kartleggingsskjema. Et mulig eksempel finnes i heftet "Arbeidssøkere med Asperger syndrom" som kan bestilles eller lastes ned fra Kunnskapsbanken.net.

Forståelse av egnede yrker

Mange med Asperger har omfattende kunnskap og interesse innen spesifikke områder. Å jobbe innenfor sitt interessefelt og kompetanseområde kan derfor være viktig for å fremme deltakelse i arbeidslivet, men ikke alltid mulig å få til.

Det er like viktig å finne en arbeidsgiver som har mulighet for å tilrettelegge etter den enkeltes behov. I denne sammenheng er det nødvendig å utvide perspektivet på hvilke områder personer med Asperger både kan trives med og fungere innenfor.

«Som referansebibliotekar og mitt arbeid med katalogisering og klassifikasjon er det perfekt å ha Asperger. Liker å grave frem informasjon og tilfredsstille kundene som kommer med vanskelig spørsmål eller arbeidsoppgaver. Detaljjobbing er nyttig når jeg jobber med lokal litteratur eller andre medier.» (Kvinne 57 år)

I forbindelse med revidering av Aspergerheftet ble det gjennomført en brukerundersøkelse i 2016, der det kom fram at personer med Asperger jobber innenfor et bredt spekter av yrkesområder, som innen industri, handel, jordbruk, helse og omsorg, barnehage, kultur, undervisning, økonomi, juss, logistikk og transport i tillegg til de mer tradisjonelle områdene IT, kontor og arkiv.

Sosial tolk

Det er naturlig nok ikke alt som kan tilrettelegges for, men en nøkkelfaktor for at vedkommende skal kunne lykkes, er erfaringsmessig å bruke en mentor eller kontaktperson på arbeidsplassen som kan følge opp over tid. Mange med Asperger kan ha stor nytte av en «sosial tolk» som kan hjelpe til med å oppklare uklarheter, usikkerhet eller misforståelser.

Da mange med Asperger fort overveldes av inntrykk og blir fortere slitne av sosiale situasjoner, er det også viktig for mange å ha mulighet til å ta pauser og å slippe å delta i lunsj og på møter. Noen er ekstra sensitive for lys, lyd, lukt og temperatur.

Det viser seg også at for mange kan forutsigbarhet, trygge rammer og det å ha vennligsinnede folk rundt seg redusere stress. Gode rutiner og planer for hva som forventes, gir energi til å bruke egne ressurser.

Da mange bruker mye energi på å fungere i jobb, vil redusert og fleksibel arbeidstid være egnet for mange. Et eget kontor hvor man kan trekke seg tilbake og skjermes for støy og inntrykk, er også viktig. Det å få hjelp til å komme i gang, og ikke minst tydelige signaler om når oppgaven er godt nok utført, er avgjørende for mange.

Åpenhet om Asperger-diagnosen overfor arbeidsgiver og kollegaer kan gjøre det lettere å forstå den enkeltes behov, at misforståelser unngås og at arbeidet blir tilrettelagt for best mulig fungering.

*Sitatene er hentet fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2016 i forbindelse med revideringen av heftet «Arbeidssøkere med Asperger Syndrom».  

Referanser

Arbeidssøkere med Asperger syndrom – veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV – revidert utgave 2017.

Anna Barlund (2018). Spesialistoppgave i arbeidspsykologi: I arbeid med Aspberger syndrom

Bilde
Illustrasjonsbilde, ut i jobb med asperger

Asperger syndrom

Asperger syndrom innebærer en annen måte å tenke, forstå, kommunisere og oppfatte omverden på.

De fleste har vansker knyttet til det sosiale samspillet og planlegging/organisering av livet.

Det å forstå det andre tar for gitt, tolke andres intensjoner eller finne handlingsalternativ når ikke alt går som planlagt, er utfordringer mange strever med.

Det er vanskelig å skille viktig fra uviktig og detaljer fra helhet. Personer med Asperger har ofte fastlåste forestillinger om hvordan noe er eller skal gjøres.

Skriftlige instruksjoner og skriftlig kommunikasjon foretrekkes av mange, da kroppsspråk og mimikk ofte er utfordrende å forstå.

Man kan også oppleve utfordringer med å planlegge, prioritere, sette i gang med oppgaver, forholde seg til endringer i rutiner og utføre flere oppgaver samtidig.

Det er imidlertid store individuelle forskjeller. Det er derfor viktig at man finner frem til den enkeltes unike ressurser og utfordringer.

Utfordringene blir ofte mest fremtredende i samspill med andre og når personen utsettes for stress.