Meg i kontekst: Kunsten som utforskende metode

Article tema
Meg i kontekst: Kunsten som utforskende metode

Veilederforum har fokus på karriereknappene og Gøril Hoel, rådgiver ved Blindern videregående skole, gir oss et bilde av hvordan ordparet «Meg i kontekst» kan utforskes og utfordres gjennom en kunstnerisk tilnærming. 

Skoleåret 2020/2021 og 2021/2022 deltok jeg som rådgiver, sammen med norsklærer Tonje Fossum Svendsen, på Rådgivningsløftet i Osloskolen (RIO). Arbeidet med kvalitetsrammeverket skapte engasjement og inspirasjon hos oss begge, og vi satte oss som mål at vi skulle integrere karrierelæring inn i undervisningen med fokus på å utvikle elevers karrierekompetanse. Fokus for det tverrfaglige samarbeidet, fra mitt rådgiverperspektiv, var å legge til rette for å utvikle elevens karrierekompetanse gjennom undervisningen, ved å kombinere karrierelæringen med temaet folkehelse og livsmestring i norskfaget.

Karrierekompetanse i denne sammenheng vil si å kjenne og forstå seg selv og sin kontekst, til å handle og ta valg, og til å håndtere dilemmaer og spenninger knyttet til liv, læring og arbeid.

Inspirerer til refleksjon

Tanken med å ta i bruk karriereknappene i fag, var å benytte dem som et verktøy for å fremme refleksjon hos elevene. Vi ønsket at arbeid med karriereknappene skulle inspirere elevene til refleksjon rundt sin identitet og håndtering av egne valg i livet. Refleksjon er svært aktuelt i den nye læreplanen, Fagfornyelsen, der refleksjon kan knyttes både til kravet om dybdelæring og kritisk tenkning i fag.

Vi ville la elevene ta i bruk sin kreativitet og støttet oss til læreplanens vektlegging av elevmedvirkning og utforskende metoder. Karriereknappen «Meg i kontekst» ble valgt ut. Karriereknappen «Meg i kontekst» handler om å utforske og sette ord på hvem man er og sin egen identitet. I tillegg legger den vekt på å forstå sin egen bakgrunn, rammene en lever sitt liv innenfor, og hvordan rammene kan påvirke ens egen situasjon.

Navnet på prosjektperioden ble kalt «Meg i kontekst» og elevene skulle uttrykke kreative refleksjoner rundt egen identitet og sin kontekst. Rammen for den kreative oppgaven var:

  • Hvem er jeg?​
  • Hvem påvirker meg?​
  • Hvem er jeg utenpå?​
  • Hvem er jeg inni?
Bilde av karriereknappen med i kontekst
Illustrasjonen er hentet fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning.

Struktur og form for undervisningen

Skolen fikk muligheten til å engasjere forfatter og lyriker Per Ivar Martinsen. Han kom på besøk til alle Vg1-klassene og introduserte elevene til lyrikk, kreativ skriving og assosiasjonsteknikker.

Vi omgjorde klasserommene til et «kreativt verksted», og Per Ivar tilbrakte to uker i norskundervisningen sammen med elevene. Lyrikeren ønsket å «løftet opp topplokket» til elevene, og alt elevene tenkte på var lov og skulle få plass i hans timer. Han skrev ulike ord på tavlen og elevene kunne komme opp med ulike assosiasjoner til ordet. Gjennom disse teknikkene var målet at elevene skulle komme i kontakt med sin kreative side, og gi slipp på strukturer og rammer som skolehverdagen til vanlig representerte. I løpet av timen skulle alle elevene skrive ned sitt eget dikt på fem ord, og til sin egen overraskelse greide de alle å levere.

Tekst på tavle: Verktøy + assosiere + intuisjon + improvisere = kreativ
Den kreative metoden. Foto: Blindern videregående

Etter en økt med innføring i kreativ skriving fikk elevene mulighet til å utfolde seg med ulike materialer. Elevene kunne velge å uttrykke seg selv og sitt dikt gjennom både «blackout poetry», tegning, maling og collage. «Blackout-poetry» tar utgangspunkt i ferdige dikt og tekster og omgjør en eksiterende tekst til en blackout-tekst. Elevene kunne jobbe figurativt eller abstrakt både med bokstavene og motivene. Per Ivar hadde en fantasifull tilnærming til undervisningen og la vekt på improvisasjon og lekenhet. Prosjektet innebar hverken karaktersetting eller vurderingskriterier, men la til rette for sosialt samspill, dialog og kreativ nysgjerrighet.

Svarte prosjektet til forventningene?

Det å avslutte ungdomsskolen, forlate kjente omgivelser, til å starte på en ny skole er en viktig overgang i elevenes liv. De opplever endringer knyttet til hvem de er i denne nye situasjonen, hvem de ønsker å være og kjenner på forventninger fra omgivelsen om hvordan de bør være.

I løpet av sitt første år på videregående skole er elevene nødt til å ta flere valg som vil være viktige for veien videre etter videregående skole. En viktig del av karrierelæringen i Vg1 er å utfordre eleven på å bli bevissist sine egne verdier og interesser for at de skal kunne ta gode valg for seg selv i for eksempel forbindelse med fagvalg og yrkesvei videre. Jeg opplevde at det å la elevene få muligheten til å utforske hvem de er, i sin kontekst, gjennom kreative uttrykk var et godt utgangspunkt for dette.  Både faglærere og jeg opplevde at prosjektet gav elevene mulighet til å uttrykke egne tanker og følelser rundt seg selv, hvem de er og hva som er viktig i deres liv.

Elevenes erfaringer og refleksjoner

I etterkant av prosjektet «Meg i kontekst» skulle elevene uttrykke egne tanker og erfaringer i forbindelse med sin kreative oppgave. Her er et eksempel fra en 16 år gammel jente:

«Når jeg lagde kunsten tenkte jeg også på at alle har en framtid, den bestemmer man helt selv, og man må ta de riktige valgene for å få den framtiden man drømmer om ...»

I sitatet under deler en 16 år gammel gutt sine tanker om overgangen fra ungdomsskole til videregående skole:

«Så jeg er også en 16 år gammel gutt med mye stress byggende opp inne meg. Videregående kan være hardt, det er vanskeligere å få gode karakterer, man skal få seg nye venner og plutselig var jeg også en del av en russebuss, hvor jeg måtte finne en måte å skaffe penger på. Jeg føler at alt stresset inni meg bygget seg opp som en tornado. En tornado er tynn og liten i begynnelsen, men bygger seg opp til å bli større og sterkere. Dette valgte jeg å utrykke i min blackout poetry. Det var vanskelig å finne ord som kunne gi en særlig mening, så jeg fokuserte mer på å utrykke følelsene mine gjennom tegningen. Noen ganger sier tegninger mer enn ord. Blackout poetryen min virket nok litt deppende, men både kunst og livet kan ikke alltid være lykkelig og søtt»

En annen elev reflektere rundt seg selv og viktige hendelser som hadde hatt stor påvirkning i hens liv:

«For å forstå min tankegang bak lyrikken, så må jeg igjen dele biter av identiteten min. Jeg er oppvokst her i Oslo, oppvokst i det som var trygge og gode rammer. Det var i det minste det frem til jeg fylte 14. Som 14-åring opplevde jeg at familien raste sammen, og jeg ble dratt med ned i dragsuget»

Andre elever uttrykker hvordan oppgaven gav dem frihet til å være seg selv:

«Jeg opplevde å bli tildelt en sjelden sjanse til å dele et budskap. Ens egen sanne identitet er personlig, og det kan dermed være en ubehagelig side å dele. Det faktum at jeg ikke altfor ofte får (eller benytter meg av) sjansen til å være åpen og personlig, gjorde prosjektet både befriende og engasjerende ...»

«Mitt dikt ble utformet som en setning, men er ment som en påminnelse. “Vi er skjøre, men det er jorden også” ble linjen som sto igjen på arket mitt. Kanskje ikke så personlig ved første øyekast, men jeg la så mye bak.»

«Fordelen med en så personlig oppgave som vi ble tildelt, er at man kan vise hvem man egentlig er. Man får sjansen til å vise at man er mer enn en elev på Oslo Vest, som bryr seg om klær og vesker. Den ellers knusende generaliseringen av Oslo Vest ungdommer, eller ungdommer generelt ble irrelevant og uinteressant.»

avgrenset med puslespillmønster
Blackout Poetry av elev ved Blindern videregående skole. Foto: Blindern videregående skole

Ledelsens rolle

Ledelsen ved skolen ønsker å legge til rette for den overordnede delen av lærerplanen som omfatter skaperglede, engasjement og utforskertrang. Tverrfaglig samarbeid, som for eksempel samarbeid mellom rådgivertjenesten og faglærere, er også godt forankret i skolens strategiske plan.

Ringvirkninger i andre fag

Hvilke ringvirkninger har denne tilnærmingen hatt for implementering av knappene i andre fag og tverrfaglige prosjekter? Lærerne opplevde at elevene følte seg frie når de jobbet med oppgaven, og de elsket å klippe, lime og fargelegge. Gjennom nye uttrykksformer ble konteksten for å dele tanker og opplevelser utvidet. Det å løfte på topplokket skapte gode refleksjoner. Denne type undervisning gav elevene rom til å vise andre sider ved seg selv, og det kjentes godt å være i klasserommet uten forventninger om å prestere. Det gav en helt annen form for tilstedeværelse, samtidig som det gjorde noe med det sosiale miljøet i klasset.

Elevene på vg1 kjente ikke hverandre så godt fra før, siden de fleste kom fra ulike ungdomsskoler. Den kreative tilnærmingen gav elevene muligheten til å bli kjent med hverandre på en ny måte.

Prosjektet «Meg i kontekst» inspirerte Tonje Fossum Svendsen og meg til å introdusere karrierknappene, ved bruk av kreative metoder, i flere fag, blant annet programfaget psykologi og historie og filosofi på Vg2.

Fellesnevneren for prosjektet dette skoleåret er karriereknappen «Muligheter og begrensinger» tilknyttet det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.

Bilde av Rådgiver Gøril Hoel, faglærer Tonje Fossum Svendsen, assisterende rektor Tonje Røseth og lyriker Per Ivar Martinsen i et klasserom
Fra venstre: Rådgiver Gøril Hoel, faglærer Tonje Fossum Svendsen, assisterende rektor Tonje Røseth og lyriker Per Ivar Martinsen. Foto: Tonje Røseth

Gjesteredaktør Ingunn Schumacher Carling bearbeider og redigerer tekstene

Bilde
Bilde av Blackout Poetry, sommerfugler med påskrift: jeg er...
Bildetekst
Blackout Poetry av elev ved Blindern videregående skole. Foto: Blindern videregående skole

Karrierknappene

Karriereknappene består av fem ordpar for utforskning og læring:

1. Meg i kontekst

2. Endring og stabilitet

3. Tilpasning og motstand

4. Valg og tilfeldigheter

5. Muligheter og begrensninger

I en serie artikler vil fem karriereveiledere fra ulike sektorer reflektere og vise fra sin praksis hvordan de ulike ordparene gjør det mulig å utforske spenninger og dilemmaer som kan oppstå når en veisøker skal håndtere liv, læring og arbeid i overgangsfaser.

RIO-prosjektet i Osloskolen

RiO-prosjektene i Osloskolen er skoleutviklingsprosjekter der deltakerne tester ut, reflekterer over resultater og konsekvenser av sine erfaringer i egen praksis på skolene. Målet for skoleåret 2020/2021 var å støtte lærere i utvikling av undervisningsopplegg som bygger på «karriereknappene» i enkeltfag og tverrfaglige temaer

Fagfornyelsen

Folkehelse og livsmestring, er sentralt i fagfornyelsen. Temaet har som mål at elevene skal kunne forstå og utvikle evnen til å påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. I tillegg skal det bidra til at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte