Kvalifisering av høyt utdannede flyktninger

Article tema
Kvalifisering av høyt utdannede flyktninger

I kvalifiseringstilbudet Mentorprogram INN får flyktninger med høyere utdanning kunnskap om eget fagfelt i Norge gjennom mentoring og internship. Målet er å komme tilbake til sitt fagfelt og få relevant jobb.  

Kvalifiseringstilbudet Mentorprogram INN ved kvalifiseringssenter for innvandrere (INN) er rettet mot flyktninger med medbrakt høyere utdanning. Målet er at flere flyktninger skal utnytte sin kompetanse og få arbeidstilknytning som er faglig relevant for deres utdanning eller kompetanse.  

Mentoring og internship handler om å få skreddersydd kunnskap om egen kompetanse og hvordan den passer inn i det norske arbeidsmarkedet. Det handler også om hvilke steg du selv kan ta for å øke din konkurransedyktighet, og om hvordan arbeidslivet kan jobbe annerledes for å gi flyktninger en sjanse til å vise hva de kan.

Flyktningene får også økt deres faglige og sosiale kompetanse i internships i virksomheter, for eksempel gjennom kurs i norske regelverk i deres fagfelt. Programmet er også relevant for andre grupper, for eksempel innvandrere med lengre botid, som også opplever utfordringer med å få relevant jobb i Norge.  

I heftet «Fagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og internships» presenterer vi erfaringer fra prosjektet. Heftet går både gjennom bakgrunnen for utprøvingen av tilbudet, hva flyktningene har behov for, og kommunens erfaringer.

Mentorprogram INN - for flyktninger med medbrakt høyere utdanning

Introduksjonsprogrammet er et kommunalt fulltidsprogram for nyankomne flyktninger, som består av opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt arbeids- og utdanningsrettede tiltak. Hovedmålet med introduksjonsprogrammet er å kvalifisere flyktningene til arbeid eller utdanning.  

Mange flyktninger kommer til Norge med høyere utdanning eller kompetanse, men opplever utfordringer når de prøver å komme inn i arbeidslivet og sitt fagmiljø. Rundt en av fem flyktninger i Norge har høyere utdanning, tatt enten i utlandet eller i Norge, men de er som gruppe likevel overrepresentert i jobber uten krav til utdanning.  

For denne gruppen flyktninger er introduksjonsprogrammets tiltak ikke alltid tilstrekkelig for å kvalifisere dem til en relevant jobb. Det er mer krevende både for det offentlige og flyktningene selv å kartlegge hvor de passer inn i et spesifikt fagfelt, og hva de har behov for innen kvalifisering og kompetanseheving, for å bli konkurransedyktige på arbeidsmarkedet.

I tillegg har denne målgruppen behov for norskspesifikk kompetanse, som for eksempel kjennskap til de norske samhandlingskodene.  De har også behov for spesifikk kompetanse innad i det enkelte fagfelt (Thorshaug og Valenta 2012; Valenta 2009). De må kunne formidle egen kompetanse i tråd med gjeldene normer for intervju, søknad og sosial samhandling i de spesifikke fagfelt.  

Dette er bakgrunnen for satsingen på Mentorprogram INN i Trondheim kommune. Ansatte ved INN opplevde at det i løpet av introduksjonsprogrammet kunne være utfordrende å lykkes med å få relevant jobb for denne målgruppen. Flyktninger med medbrakt høy utdanning har behov for mer fagrelevant kvalifisering, som tilpasses den enkeltes fagfelt og nivå.

Det er en «missing link» mellom den kvalifiseringen de får i introduksjonsprogrammet, og rekrutteringen i arbeidslivet, som gjør at mange havner på sosialhjelp før de kommer inn i arbeidslivet. Det er denne «missing linken» mentorprogrammet prøver å gjøre noe med. Ved å begynne med fagrelevant kvalifisering før flyktningene er ferdige i introduksjonsprogrammet, forsøker programmet å forebygge at flere blir gående arbeidsledig og må få sosialhjelp etter introduksjonsprogrammet.  

Dialog og samarbeid

Mentorprogrammet tilbys nybosatte flyktninger med medbrakt høyere utdanning. Flyktningene får rolle som «trainees», og får et spesialtilpasset og intensivt løp med tett oppfølging. Målsettingen er at introduksjonsdeltakere med medbrakt høyere utdanning skal komme tilbake til sitt fagfelt på en mest mulig effektiv måte og oppnå en stabil og varig tilknytning.  

Tilbudet bygger på to metoder, mentoring og internship. Trainee’ene blir matchet med en mentor, som er en fagperson fra deres fagfelt. Mentor har kunnskap om system, krav, normer, bransjerelaterte forum og arbeidsmarked i mentor og trainee’ens felles fagfelt eller bransje. Mentor kan også bistå i å evaluere trainee’ens medbrakte utdanning opp mot det norske og lokale arbeidsmarkedet, og foreslå eventuelle steg for kompetanseheving.  

Målet med deltakelse i mentorprogrammet er fagrelevant jobb, men det legges opp til flere alternative veier til dette målet. Noen har behov for å bygge på kompetansen med kurs, mens andre må skifte bransje for å få brukt sin kompetanse i Norge. Denne typen karrierelæring har et bredere fokus enn en enveis overlevering av tips og anbefalinger til jobbsøker, eller trainee i dette tilfellet. 

Det legges istedenfor opp til en dialog mellom jobbsøker og arbeidsliv i regi av mentorprogrammet. I samarbeid med mentor lærer trainee’ene om de kravene og forventningene arbeidslivet har til dem, og hvordan deres kompetanse og ferdigheter passer inn. Samtidig blir også arbeidslivet utfordret på disse kravene i møte med flyktningene og Mentorprogram INN. Alternative løsninger og tilpasninger blir utforsket og krav blir revurdert når prosjektleder, trainee, mentor og arbeidsliv samarbeider.   

Hender som holder en penn.
Utviklingspermen er et av verktøyene brukt i Mentorprogram INN. Fotograf: Guro Kulset Merakerås. 

Fører flyktninger og arbeidsliv sammen

Det er også et mål at alle trainees i mentorprogrammet skal gjennomføre et internship i en bedrift relevant til deres utdanning. Dette kan være i mentors bedrift eller en annen bedrift, privat eller offentlig. Mer enn en praksisplass, skal internshipet være et strukturert opplæringsløp i bedriften, der trainee’en blir kvalifisert til arbeid i fagfeltet, og ikke bare i den spesifikke virksomheten.

Internshipet skal legge til rette for faglig kompetanseheving i form av praktiske og teoretiske oppgaver og eventuelle kurs trainee trenger, og har en varighet på minst tre måneder. Trainee får tett oppfølging av mentor på arbeidsplassen, eller fadder på arbeidsplassen og ekstern faglig mentor.  

Mentorprogram INN, et program som fører flyktninger og arbeidsliv sammen, gir flyktninger en sjanse til å lære og vise hva de kan. Programmet gir også arbeidslivet erfaring med en gruppe ressurssterke innvandrere som har en kompetanse norsk arbeidsliv har bruk for, i tillegg til at de får jobbet med rekruttering på en ny måte.  

Et samarbeid mellom kommunen og forskningsmiljø

Heftet «Fagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og internships» er resultatet av et samarbeid mellom INN og NTNU Samfunnsforskning, et forskningsinstitutt i Trondheim. INN koordinerer arbeidet med kommunens nybosatte flyktninger gjennom introduksjonsprogrammet, og har ansvar for kvalifiseringstilbudet Mentorprogram INN.

Samarbeidet mellom INN og NTNU Samfunnsforskning startet da INN tok kontakt og ønsket å søke et prosjekt fra Regionale Forskningsfond (RFF) sammen med NTNU Samfunnsforskning. Forutsetningen for å få støtte fra RFF var samarbeid mellom kommunen og et forskningsmiljø. INN ønsket å samle mer kunnskap om Mentorprogram INN, for å kunne utvikle tilbudet videre.

Vi utviklet et prosjektopplegg der NTNU Samfunnsforskning fulgte testingen og utviklingen av tilbudet, med tett samarbeid mellom prosjektleder ved tilbudene, Emilie Selstad, og meg som forsker ved NTNU Samfunnsforskning.  

Gjennom deltakelse på møter og samlinger, møtte jeg mange av aktørene og så hvordan programmet fungerte. I tillegg hadde prosjektleder og jeg mange samtaler om tilbudene og utviklingen, om erfaringer de hadde gjort seg og utfordringer de møtte på. Flyktninger, mentorer og bedrifter som deltok i tilbudet ble også intervjuet.

Med et åpent forskningsdesign og tett samarbeid mellom forskning og praksis, fikk jeg som forsker mye bedre innsikt i og forståelse for rammene som ligger til grunn for arbeidet i praksisen. Vi kunne stille praksisen spørsmål og prosjektleder og praksisen fikk nye perspektiver på det arbeidet de gjorde.  

Heftet – en ressurs og inspirasjon

Gjennom prosjektet og følgeforskningen har vi fått mer kunnskap om hvordan flyktninger med medbrakt høyere utdanning møter arbeidslivet i Norge. Vi har også fått bedre forståelser for noen av metodene som kan bistå flyktninger i prosessen fra utdannelse til fagrelevant jobb. Heftet går gjennom målgruppens utfordringer og barrierer til arbeidslivet, hvilken kvalifisering de har behov for, og hvordan tilbudet Mentorprogram INN er utformet og organisert.  

Heftet er tenkt som en ressurs for andre praksiser, som flyktningetjenester eller NAV-kontor, som vil starte tilbud for denne målgruppen, eller som vil bruke disse metodene i andre sammenhenger. Vi håper heftet kan være med på å inspirere andre tjenester til å prøve ut metodene tilbudet bygger på, eller til å gi flyktninger med medbrakt høyere utdanning den kvalifiseringen de trenger for å få jobb der de kan bruke den utdanningen og kompetansen de har.  

Referanser

Thorshaug, Kristin, og Marko Valenta. 2012. Et arbeidsmarked for alle? Innvandreres innpass og stilling på det norske arbeidsmarkedet. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning.

Valenta, Marko. 2009. «Finding Friends after Resettlement: A Study of the Social Integration of Immigrants and Refugees, Their Personal Networks and Self-Work in Everyday Life». Norwegian University of Science and Technology, Trondheim.

Bilde
Kvinne og mann rundt møtebord.
Bildetekst
Galal Afif, trainee, og Emilie Selstad, prosjektleder i Mentorprogram INN. Foto: Guro Kulset Merakerås

Heftet «Fagrelevant arbeidsinkludering gjennom mentorprogram og internships»

 • Publisert i 2020 av NTNU Samfunnsforskning som en del av forskningsprosjektet «Fagrelevant kvalifisering gjennom internships for flyktninger med medbrakt kompetanse».  

 • Presenterer målgruppen og deres behov for fagspesifikk kvalifisering, og hvordan INN har utviklet og organisert kvalifiseringstilbudet Mentorprogram INN. 

 •  Omhandler målgruppens barrierer til arbeidslivet, og deres behov for faglig relevant arbeidsrettet kvalifisering.  

 • Presenterer de forskjellige rollene i tilbudet, som «trainee» og mentor, og hvordan de samarbeider og rekrutteres.  

 • Formålet er å spre INNs erfaringer med kvalifiseringstilbudet og målgruppen flyktninger med medbrakt utdanning, og å inspirere andre kommuner og tjenester. 

Om Mentorprogram INN

 • Satsingen på mentorprogram i Trondheim kommune startet som et IMDi-prosjekt ved INN i 2018.  
 • Målgruppen for satsingen er introduksjonsdeltakere (eller tidligere introduksjonsdeltakere) med medbrakt kompetanse, som søker fagrelevant jobb.  
 • Over ett år arbeides det strukturert for 1) fagrelevant nettverksbygging, 2) jobbkvalifisering med fokus på signalisering av egen faglig og personlig kompetanse og 3) fagrelevant karrierelæring.
 • Målet er å bygge ferdigheter, komme tilbake til sitt fagfelt på en mest mulig effektiv måte og oppnå stabil og varig arbeidstilknytning. 
 • Til nå har fem puljer bestående av fem trainees og fem mentorer i hver pulje deltatt på satsingen. Av de som har gjennomført har 70% blitt tilbudt fagrelevant jobb.  
 • Deltagerne får bedre oversikt over nettverk innen sitt fagfelt, kunnskap i hvordan bygge nye nettverk og hvordan benytte disse i jobbsøkingsprosesser.  
 • De får forståelse for fagspråk og arbeidskultur i sitt felt, utforming av søknad og CV i tråd med fagspesifikke krav, og trening i gjennomføring av jobbintervju på høyt nivå. 
 • Fagrelevante internships ble inkludert i satsingen i 2019, i samarbeid med NAV.  
 • Det er etablert fagrelevante internships i virksomheter innen økonomi, IT, ingeniørbransjen, PR/kommunikasjon/markedsføring og farmasi.