Fagdag i bedrift gir raskere innsikt i jobber

Article tema
Fagdag i bedrift gir raskere innsikt i jobber

I Hallingdal har elever på videregående og ungdomsskole fått testet ut ulike jobber med høyere utdanning gjennom konseptet «Fagdag i bedrift». Metoden kan være en effektiv måte å lære om et yrke man er interessert i.

Se for deg at du går på videregående skole, og har begynt å tenke på hva du skal jobbe med i fremtiden. Du er nysgjerrig på journalistyrket. På skolen får du tilbud om å delta i «Fagdag i bedrift», der du i løpet av én dag får snakke én til én med en journalist, se hvordan hun eller han jobber og du får prøve deg på noen oppgaver selv. Når dagen er omme vet du litt mer om hvordan det er å jobbe innen yrket.

– Elevene ser yrket fra en ny side, og oppdager ting om yrket som de ikke visste om fra før, sier Tor Olav Sviggum. Han er rådgiver ved Ål videregående skole og nettverksrådgiver i Hallingdalsregionen for Karriere Buskerud. Sviggum hadde ansvaret for Fagdag i bedrift da det ble arrangert i Hallingdal i fjor.

I alt 15 elever fra Vg2 Studiespesialisering, Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse og elever fra 9. klasse ble plukket ut til å delta på fagdagen. Elevene fikk innblikk i hvordan det er å jobbe som blant annet ambulansesjåfør, arkitekt, advokat og som journalist i lokalavisa.

Stoppes av taushetsplikten

Fagdagen skiller seg fra jobbskygging og arbeidsuke ved at den kun varer i én dag, og retter seg mot ulike jobber som ofte krever høyere utdanning. 

– Arbeidsuker er vanskelig å få til i jobber som krever høyere utdanning, for eksempel fordi man i større grad avhengig av taushetsplikt. Dette kan gjelde yrker som eiendomsmegler, kunderådgiver bank og i helsevesen. I tillegg bør man være over 18 år. Hvis vi derimot gjennomførte fagdagen på én dag, var det mulig å lage et opplegg som ikke utfordret kravet om taushetsplikt, forteller Tor Olav Sviggum. 

Bilde
Tor Olav Sviggum
Bildetekst
Tor Olav Sviggum. Foto: Privat

Fagdag i bedrift kan også være et tiltak for å jevne ut sosiale forskjeller.

– Mange er ikke klar over hvilke muligheter som finnes i kommunen. Noen har er godt kontaktnett, andre har ikke det. Uten et nettverket kan man stå lengre unna et innpass i arbeidslivet, sier Sviggum.

Får innsikt i yrket tidligere

Sviggum forteller om en effektiv fagdag som ga et godt innblikk i hverdagen i de ulike jobbene.

– Fagdagen ga svært god effekt. Det var et etterlengtet tilbud fra elevenes side. Noen fant ut at jobben ikke passet for dem, mens andre syntes det var midt i blinken. Noen lærte litt mer om seg selv, sier Sviggum.

Han påpeker at Fagdag i bedrift gir elevene mulighet til å oppdage ting om et yrke tidligere i utdanningsløpet.

– Du trenger ikke å ha fullført en hel bachelor før du oppdager at for eksempel en jobb i barnevernet kan innebære mye saksbehandling, eller at en viktig del av å jobbe på et arkitektkontor er å jobbe med mennesker.

Idé fra Bergen

Ideen til fagdagen kom fra Bergen kommune. Rådgivere fra flere skoler i Hallingdal kjente til dette konseptet, og søkte midler fra partnerskapet for karriereveiledning i Buskerud fylke for å kunne lage sin egen versjon og teste dette ut i sine skoler.

Bergen kommune har arrangert Fagdag i bedrift under en samarbeidsordning mellom skoler og arbeidsliv, «Ka DU vil bli?». Gjennom denne ordningen får elever også prøve ut et utdanningsprogram på videregående skoler.

Ifølge Bergen kommune sier 95 prosent av spurte elever at Fagdag i bedrift og Utprøving på videregående skoler hjelper dem i prosessen med å velge utdanning.

Konseptet Fagdag i bedrift er opprinnelig et tilbud for elever på 9. trinn i ungdomsskolen. I Hallingdal er konseptet altså testet ut på videregående skole. Sviggum forteller at refleksjonene om fagdagen blant elevene naturlig nok endrer seg jo eldre de er.

– Elevene på videregående skole begynner å kjenne på at de må ta et valg. Da hjelper det veldig å få snakke med noen som jobber med det man vurderer å utdanne seg til.

Ny forskning på vei

En sentral del av prosjektet var fokusgruppeintervjuer av elevene etter fagdagen. Prosjektet er tilknyttet et doktorgradsprosjekt ved stipendiat Petra Røise, som i samarbeid med lærere og rådgivere har undersøkt arbeidsmåter i faget utdanningsvalg og hvordan en aktivitet som Fagdag i bedrift kan bidra til at eleven opplever sammenheng i læring på skole og på utplassering. 

Bilde
Petra Røise
Bildetekst
Petra Røise. Foto: Privat

– Førsteinntrykket mitt var at elevene har ulike behov og ønsker knyttet til utplassering. Noen er interessert i et spesifikt yrke, mens andre er opptatte av å komme seg i aktivitet utenfor klasserommet. Utfordringen er hvordan man legger til rette for læring ut fra de ulike behovene, sier Røise.

Arbeidet med doktorgraden forventer hun å være ferdig med innen desember 2021.

Masteroppgave om studspes-elever

I tillegg har fagdagen vært tilknyttet en masteroppgave av rådgiver Hege Didriksen ved Kongsberg videregående skole. Masteroppgaven tar for seg hvordan elever på Vg2 Studiespesialisering og Vgs3 Påbygging til generell studiekompetanse opplever å delta i en utvidet læringsarena som Fagdag i bedrift. 

– Som rådgiver har jeg erfart hvordan elever på yrkesfag, i motsetning til elever på studieforberedende programområde, har fått mye kunnskap om arbeidslivet gjennom yrkesfaglig fordypning og praksis, sier Didriksen.

Bilde
Hege Didriksen
Bildetekst
Hege Didriksen. Foto: Privat

– Jeg ønsker å løfte fram elevene på studieforberedende og hvordan de kan få styrket sin kunnskap om arbeidslivet. Elevene var svært motiverte og hadde positive opplevelser med fagdagen som læringsarena. Det kan gi inspirasjon til andre skoler og til å legge til rette for karrierelæring inn i andre fag i skolen.

Didriksen forventer å fullføre masteroppgaven i vår.

Må være godt forberedt

Tor Olav Sviggum understreker at en aktivitet som Fagdag i bedrift krever godt for- og etterarbeid.

– Det er viktig at forventningene er avklart fra begges side, og at bedriftene er godt forberedt. Dette er en forutsetning for at Fagdag i bedrift skal være et godt verktøy. Det er også viktig å gi elevene drahjelp i refleksjonene etterpå. Det å la elevene sitte sammen og snakke om erfaringen, og bli veiledet til en reflektert samtale, er verdifullt, sier han.

En annen forutsetning for at eleven skal dra nytte av fagdagen, er at den må inneholde én-til-én-samtale med en yrkesutøver i bedriften som har tatt og kjenner utdanningen.

Ønsker flere fagdager

Sviggum tror at det kan bli aktuelt å videreføre Fagdag i bedrift, særlig på ungdomsskolen.

– I ungdomsskolen har man satt av tid til slike aktiviteter gjennom faget utdanningsvalg. Noen ungdomsskoler vurderer å bruke fagdag-konseptet i arbeidsuka. På videregående skole er det mer utfordrende å arrangere fagdag med tanke på tidsbruk. For å få det til er man avhengig av å få med hele skolen med på laget ved at man ser karriereveiledning som hele skolens ansvar, påpeker han.

Bilde
Fagdag i bedrift
Bildetekst
Tonje Evensdotter Haug (t.h.) lærer om arkitektyrket hos sivilarkitekt Bodil Brattåker i Geiloark.

Fagdag i bedrift

Konseptet innebærer at skolene samarbeider med lokalt arbeidsliv slik at elevene får prøve ut faglige arbeidsoppgaver innenfor jobber og yrker de er interesserte i.

Fagdag i bedrift bygges opp rundt disse elementene:

· Informasjon: Om yrket, utdanningsveier, jobbmuligheter, foretrukne personlige egenskaper osv.

· Demonstrasjon: Fagfolk utfører konkrete oppgaver, mens de forklarer. Noen ganger skal elevene gjøre de samme oppgavene etterpå. Noen ganger er det ikke mulig, for eksempel på grunn av HMS-regler.

· Utprøving: Elevene får selv prøve arbeidsoppgaver. De får bruke profesjonelt utstyr og får veiledning av fagfolk.

Kilde: Udir.no