Nice med NICE – kvalitetssikring av karriereveilederutdanninger

Article tema
Nice med NICE – kvalitetssikring av karriereveilederutdanninger

Hva bør karriereveiledere kunne og hvordan kan vi kvalitetssikre karriereveiledningsutdanninger? En skandinavisk arbeidsgruppe utforsker dette med utgangspunkt i europeiske kompetansestandarder.

Vi har fått den første NOU-en om karriereveiledning, en etterlengtet milepæl. Den er gjennomgripende og handler om karriereveiledning for alle, i alle livsfaser. Tiden framover vil vise hvordan anbefalingene gitt av karriereveiledningsutvalget vil bli fulgt opp.

En vesentlig del av utvalgets mandat var å vurdere og gi anbefalinger om tilgang og kvalitet i karriereveiledningstjenestene. Når kvalitet i ulike tjenester omtales, dreies diskusjonen raskt mot kompetansen hos dem som skal utvikle og utføre tjenestene.

Som kjent stilles det ingen formelle krav om utdanning hos karriereveiledere i Norge, ulikt det vi ser for eksempel i andre nordiske land. Vi har kun anbefalinger om kompetanse hos skolerådgivere, ikke krav.

Mange, men sprikende utdanningstilbud

Karriereveileder er ingen beskyttet tittel, karriereveiledere er ingen profesjon. Men for å øke profesjonalitet og kvalitet i karriereveiledning, har karriereveiledningsutvalget foreslått at det stilles krav om formell utdanning til veilederne.

I Norge finnes det mange utdanningstilbud for karriereveiledere, både formelle studiepoenggivende utdanninger og etterutdanningstilbud.

De formelle utdanningstilbudene er sjelden koordinerte i henhold til innhold og studieplaner. Innholdet avhenger ofte av lærestedet som tilbyr utdanningen og ønsker fra deres oppdragsgivere. Det er derfor ingen dristig påstand å hevde at tilbudene fortsatt spriker i mange retninger.

Karriereveiledere arbeider i mange sektorer og har ulike oppgaver. Karriereveiledere i ungdomsskolen har andre oppgaver enn veiledere i Forsvaret, på et karrieresenter eller i introduksjonsprogrammet for innvandrere. Deres behov for kompetanse er ulikt og avhenger av rollene og oppgavene de har.

Jobbet i seks år med kvalitets- og profesjonalitetsutvikling

Karriereveiledningsutvalget har i sine anbefalinger om kompetansekrav til karriereveiledere tatt utgangspunkt i arbeidet som er gjort i NICE-nettverket (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe). Det er ingen tilfeldighet at dette arbeidet ble lagt til grunn i NOU-en.

NICE er et akademisk nettverk for karriereveilederutdanning og består av 45 høyere utdanningsinstitusjoner i 29 europeiske land. NICE-nettverket har gjort et omfattende arbeid over seks år for å utvikle kvalitet og profesjonalitet i europeiske karriereveilederutdanninger.

Hensikten har vært å møte utfordringer knyttet til kvalitet basert på:

  • Felles europeiske kompetansebeskrivelser.
  • Forskning om karriereveiledning, forskerutdanning og forskningssamarbeid.
  • Skape en sammenheng mellom forskning, teori, praksis og politikkutforming, og samarbeid mellom aktørene på feltet.

Fokus på utvikling av felles kompetansestandarder

I første del av NICE nettverkets levetid var det et hovedfokus på å utvikle en felles europeisk forståelse av sentrale roller og funksjoner for «career guidance & counseling professionals». Videre ble det jobbet med å identifisere «the NICE core compentences» (kjernekompetanser), som illustrert i følgende modell:

Bilde
The NICE core competences illustrasjon
Bildetekst
The NICE core competences illustrasjon

I de siste årene har arbeidet vært fokusert rundt utvikling av felles kompetansestandarder i akademisk utdanning av karriereveiledere i Europa.

Standardene er veiledende og tar utgangspunkt i ulike roller og oppgaver som karriereveiledere har, og hva slags kompetanse de trenger i henhold til det. Rapportene fra NICE gir begrunnede og grundige beskrivelser av karriereveilederkompetanse, utdanningsinnhold og forventet læringsutbytte. 

Et rammeverk for studieplanarbeid er beskrevet med utgangspunkt i illustrasjonen under, med tre kunnskapsmoduler og fem kompetansemoduler som knyttes direkte opp mot de fem hovedområder karriereveiledere arbeider med. Og med profesjonalitet som en overbyggende og sammenbindende modul.

Bilde
Rammeverk for studieplanarbeid
Bildetekst
Illustrasjonen viser tre kunnskapsmoduler, fem kompetansemoduler som knyttes direkte opp mot de fem hovedområder karriereveiledere arbeider med.

Oversettes og tilpasses til skandinavisk kontekst

De europeiske standardene danner et godt grunnlag for utvikling av utdanningstilbud for karriereveiledere på ulike nivåer.

På et møte i NICE-nettverket i Bratislava våren 2015 kom det fram en idé om å arbeide sammen med å oversette deler av materialet fra NICE til skandinaviske språk. En gruppe med deltakere fra Norge, Danmark og Sverige ble dannet med dette som formål.

Oversettelsen er mer enn et teknisk arbeid, den handler også om å lage, bearbeide og ta i bruk karrierefaglige begreper fra engelsk til dansk, norsk og svensk.

Skal anbefalingene fra NICE følges opp er det også nødvendig å se hvordan de kan tilpasses den skandinaviske kontekst, ikke bare språklig men også i praksis. Det er hovedoppgavene som gruppen arbeider med.

Et eksempel som kan brukes for å belyse arbeidet tar utgangspunkt i ulike roller karriereveiledere har, avhengig av oppgavene de har ansvar for. NICE beskriver rollene på tre nivåer og bruker begrepene career advisor, career professional og career specialist.

  • Career advisor har en annen profesjonstilhørighet enn veiledere (eks. lærer, saksbehandler i NAV, HR-ansvarlig i bedrift). De kommer kun i berøring med karriereveiledningsoppgaver i en mindre del av sin jobb. Slike oppgaver vil ofte være relatert til grunnleggende informasjonsbehov og hjelp i forbindelse med for eksempel informasjonsinnhenting og søknadsskriving. En sentral oppgave for career advisor er å kunne vurdere når veisøker har behov for mer dyptpløyende karriereveiledning.  
  • Career professional har karriereveiledning som sin hovedoppgave. Ansvarsområdet kan omfatte både karriereveiledning, karriereundervisning, kartlegging og informasjon, organisering, evaluering og utvikling av karriereveiledningstjenestene. Veiledningsoppgavene handler ofte om mer komplekse karriererelaterte utfordringer veisøkere står overfor enn de som kan løses av career advisor, som for eksempel vanskelige overganger, kompliserte valg og usikre livssituasjoner.  
  • Career specialist har et overordnet ansvar for å utvikle veilederprofesjonalitet og gode rammer for karriereveiledningsfeltet. Noen av dem arbeider praktisk eller administrativt (eksempelvis utarbeidelse av planer, politikkutforming), andre med den teoretiske delen (forskning, utviklingsarbeid og undervisning på karriereveilederutdanninger på høgskoler og universiteter).

NICE anbefaler at career advisor har karriereveiledning som en del av sin utdanning på bachelornivå, career professional på mastergradsnivå og career specialist på master- eller doktorgradsnivå.

Hvordan kan vi best oversette begrepene som NICE bruker; career advisor, career professional og career specialist til norsk?

Passer oppgavebeskrivelsene til den norske/skandinaviske virkeligheten, eller må de omskrives? Hvem er de norske career advisors? Hvor jobber de og hvordan kan vi tilrettelegge for formelt kompetansegivende utdanningsmuligheter for de som kun har karriereveiledningsoppgaver som en liten del av sin jobb?

Og i hvilken grad er det relevant å følge anbefalingene fra NICE om MA/PhD-kompetanse i karriereveiledning for career specialist? I denne gruppen finner vi blant annet administrativt ansatte i fylkeskommunene, som har organisering av karriereveiledning som en av flere oppgaver.

Kvalitetssikring av karriereveilederutdanninger

Det er mange spørsmål som må diskuteres. Løsningene vil forhåpentligvis utkrystallisere seg når gruppen kommer videre med arbeidet.

Materialet fra NICE danner etter vår mening et godt grunnlag for utviklingen av en mer helhetlig karriereveilederutdanning for ulike grupper karriereveiledere i Norge, basert på beskrivelser av roller, oppgaver og kompetanser som er nødvendige for å utføre oppgavene.

NICE-nettverket tilbyr oss med andre ord en godt gjennomarbeidet kvalitetssikring av våre karriereveilederutdanninger. Rådgivnings- og karriereveilederutdanningene ved Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Lillehammer tar i økende grad utgangspunkt i rammeverket fra NICE, når studieplaner utvikles og revideres.

De norske deltakerne i den skandinaviske arbeidsgruppen som jobber videre med å utvikle NICE-rammeverket i en skandinavisk kontekst er fra Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Prosjektet er delfinansiert av utdanningsprogrammet NordPlus, og skal være ferdig i juni 2017. 

Kilder:

NICE (2012). Handbook for the Academic Training of Career Guidance and Counselling Professionals. Heidelberg: Heidelberg University.

NICE (2016). European Competence Standards for the Academic Training of Career Practitioners. In press.

NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-7/id2485246/

Bilde
Eksamenshatt og bøker
Bildetekst
Skandinavisk arbeidsguppe jobber med kompetanseheving med utgangspunkt i europeiske kompetansestandarder.

NICE-nettverket

• Står for: Network for Innovation in Career Guidance & Counselling in Europe.

• Består av 45 høyere utdanningsinstitusjoner i 29 land.