Etikkstafetten: Hvordan være en oppdatert og kunnskapsbasert karriereveileder?

Article tema
Etikkstafetten: Hvordan være en oppdatert og kunnskapsbasert karriereveileder?

Nasjonalt kvalitetsrammeverk setter etikk på agendaen, og med en ny runde etikkstafett ønsker Veilederforum.no å bidra til etisk refleksjon. Tema i denne teksten er: Hva vil det si å være en oppdatert og kunnskapsbasert karriereveileder når arbeidslivet stadig er i endring?

Enten du er ung eller voksen er nedbemanning, eller at du plutselig befinner deg i en situasjon der du står uten arbeid, en tøff situasjon å være i. De fleste får et annet syn på livet, og evnen til selvinnsikt, egenverd og mestring blir satt på prøve. Du blir tvunget over i en situasjon som du ikke selv har valgt. Hva gjør dette med deg, og hvordan kan jeg som karriereveileder ta veisøker gjennom denne prosessen i tråd med de etiske retningslinjene?

Kompetanse og refleksjon

I denne teksten tar jeg utgangspunkt i følgende etiske retningslinjer:

1. Kompetanse: Når jeg gir karriereveiledning gjør jeg det på et oppdatert og

kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag.

11. Refleksjon: Jeg reflekterer over egen praksis ved å ha et kritisk blikk på egen

kompetanse, og kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving.

Et viktig spørsmål for meg blir derfor:

Hva vil det si å være en oppdatert og kunnskapsbasert karriereveileder når arbeidslivet stadig er i endring?

Erfaring fra egen praksis

Jeg har bakgrunn som spesialpedagog og lang erfaring som karriereveileder, blant annet som rådgiver for voksne, OT-rådgiver og PP-rådgiver i offentlig virksomhet. I 2015 startet jeg RessursCompagniet AS og et av mine ønsker var å ta grep for å sikre karriereveiledningens kvalitet fra eget faglige ståsted. Jeg bestemte meg for å utvikle et eget digitalt karriere- og jobbsøkerverktøy som skulle være nasjonalt dekkende. Målet var å utvikle et digitalt kompetent, oppdatert, kreativt og innovativt verktøy som også skulle bidra til å øke veisøkers digitale kompetanse.

I min praksis så jeg at mange veisøkere manglet trygghet på det å være jobbsøker. Jeg ønsket å tilby et verktøy der hensikten var å få veisøkerne til å få tro på egen merkevare og kompetanse og som fremmet motivasjon og mestring rundt en ofte kaotisk og utrygg situasjon. Å bli trygg på egne ferdigheter i en prosess som ofte setter mange ut av spill, tar tid og krever tett oppfølging og øvelse.

Kritisk refleksjonsprosess

Etikk er refleksjon over vår moral, sier filosof og pedagog Kjartan Skogly Kversøy. Å reflektere er “å tørke støv av vanetenkningen”. Noen ganger bidrar refleksjonen til endringer. For meg har denne refleksjonsprosessen ført til at jeg nå tør å være mer kritisk til eget arbeid. Veisøkerne mine bekrefter at verktøyet er motiverende og at det fører til ny karrierelæring og trygghet rundt egen kompetanse. Dette har vært med på å forankre min faglig trygghet i rollen som karriereveileder.

Som karriereveiledere har vi i liten grad makt til å få noen til å endre seg, eller få noen til å gjøre noe de selv ikke ønsker. Det enkleste er derfor å begynne med seg selv. Jeg har derfor spurt meg selv: Hvordan kan jeg som karriereveileder møte mennesker i endring på en ny måte, og hvordan kan verktøyet jeg har utviklet bidra til mer etisk refleksjon hos karriereveiledere? Når jeg benytter verktøyet sammen med mine veisøkere, opplever jeg at de blir bedre ivaretatt, veiledningen blir mer fullverdig og helhetlig, fordi verktøyet bidrar til trygghet og forutsigbarhet på områder som for eksempel CV og jobbsøknader, nettverk og åpen søknad.

Reflektert og faglig oppdatert

Det er komplisert og utfordrende å alltid være reflektert og faglig oppdatert over egen praksis. Jeg mener at en karriereveileder skal være godt forberedt og kompetent til å møte alle typer mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon, kriser og sykdom. Hvis et jobbsøkerverktøy kan bidra til tydelighet, forutsigbarhet, gi mestring, trygghet og motivasjon, så er dette et godt utgangspunkt for ivaretakelsen. Det er i denne sammenhengen jeg forsøker å gi karriereveiledning på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag, samtidig som jeg reflekterer over egen praksis ved å ha et kritisk blikk på egen kompetanse, og kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving.

Ved å utvikle mitt karriere- og jobbsøkerverktøy ønsket jeg å bidra til refleksjon hos den enkelte veisøker. Verktøyets digitale plattform består av fem moduler med 24 videoleksjoner som favner områder fra kartlegging av egen kompetanse til hvordan lykkes på intervju. Hver leksjon har oppgaver, maler og hjelpemateriell som kan repeteres ubegrenset. Verktøyet skal bygge sten for sten, og bidra der skoen trykker. Jeg ønsket å ivareta veisøker ved å unngå at de bruker mye energi på å skrive CV og søknader som ikke alltid når frem. Å unngå alle avslagene var et av målene mine da jeg utviklet verktøyet. Jeg ønsket blant annet å forberede veisøker på intervjusituasjonen. Det er ikke lett å vite hvordan du skal håndtere dette når det er 15 år siden sist du var arbeidssøker. Verkstøyet er her ment som et supplement til karriereveiledningen.

Motstand mot endring

Hvilke utfordringer kan oppstå ved å benytte verktøyet? I noen tilfeller opplever jeg mye motstand mot endring og ny læring hos enkelte veisøkere. Det er både naturlig og forståelig i situasjonen. Eksempler kan være at de ikke ønsker å reflektere over sin egen situasjon, og at det kan oppleves ydmykede å vise eller ta inn over seg at de ikke mestrer å utarbeide en god CV og søknad, eller ikke håndterer å gjennomføre et intervju.

Når jeg ser et behov hos veisøker som verktøyet kan avhjelpe, men der jeg samtidig ser at veisøker ikke er klar i sin egen prosess, oppstår det en etisk utfordring. Dette kan i verste fall gi en ubalanse i karriereveiledningen som det er viktig å ha en åpen dialog om, slik at veisøker opplever å bli tatt på alvor. Når det oppstår situasjoner og eller utfordringer, er min rolle som profesjonell karriereveileder å imøtekomme motstanden, men også å veilede veisøker til å prøve. Resultatet har vært at veisøker får en ny opplevelse av seg selv og sin kompetanse når nye grep har ført til jobbintervju, for eksempel.

Min erfaring er at verktøyet har bidratt til at jeg får en ny metodikk knyttet til feltet karriereveiledning i outplacement og nedbemanningsprosesser. Her har jeg fått utvidet min kompetanse og kan tilby kandidater og bedrifter i omstilling et verktøy der målet er å ivareta outplacementprosessen mer aktivt.

Jeg ønsker at mine veisøkere skal lykkes

Det viktigste for mange er å bli trygg på egen karriere- og jobbsøkerprosess. Det består også i å håndtere nederlag. I mitt virke som karriereveileder er det viktig for meg å møte veisøker med høy faglig og menneskelig kompetanse. Jeg må oppleve at karriere- og jobbsøkerverktøyet bidrar til både struktur og trygghet, og at veisøker opplever at de får noe som bidrar til karrierelæring, refleksjon og nye mål for et arbeidsliv i endring. Verktøyet skal bidra etisk ved å løfte mennesker slik at de opplever at de har stor verdi og ser nye muligheter. Verktøyet har søkelys på kandidatens merkevare og styrker, og at all kompetanse er verdifull. Dette bidrar til etisk ivaretakelseog god etisk praksis, både for meg som karriereveileder og for veisøkerne. Ellingsen sier det slik: «Vi har alle en kreativitet i oss, alle har mer eller mindre en Espen Askeladd i seg. Det ligger naturlig for oss!»

Jeg har også stor tro på at mine veisøkere en dag kan rope: «Jeg fant, jeg fant», med litt støtte fra gode hjelpere.

Gjesteredaktør Trond K. O. Kristoffersen, rådgivar, Migrasjonssenteret, avd. Voksenopplæringen, Indre Østfold kommune bearbeider og redigerer tekstene i Etikkstafetten.

Kilder:

Ellingsen, A. (2020) Karrieredesign” Meningsfull karriere i et foranderlig perspektiv” Universitetsforlaget, Oslo.

Kversøy, Kjartan Skogly. (2005) Etikk - En praktisk vinkling - “Ulike perspektiver på det etiske landskapet” Fagbokforlaget, Bergen.

https://www.kompetansenorge.no/kvalitet-i-karriere/etikk/etiske-retningslinjer-for-karriereveiledning/  07.04.2021

Bilde
Illustrasjonsbilde - etikkstafetten

Etiske retningslinjer

Å møte veisøkere med respekt, og å reflektere over egen praksis, er viktig i en etisk god praksis.

Nasjonalt kvalitetsrammeverk har utviklet et sett med etiske retningslinjer, som uttrykker hva som er god etisk praksis. Retningslinjene kan gi støtte i etisk utfordrende situasjoner, og bidra til at karriereveiledning er etisk forsvarlig. De etiske retningslinjene er aktuelle i alle former for karriereveiledning.

Kompetanse

Når jeg gir karriererettleiing:

 1. gjør jeg det på et oppdatert og kunnskapsbasert karrierefaglig grunnlag
 1. håndterer jeg saker jeg har kompetanse og mandat til. Jeg erkjenner min faglige begrensing og opplyser veisøker om andre relevante instanser og tjenester
 1. bruker jeg metoder og innfallsvinkler tilpasset veisøker sin situasjon og muligheter

Relasjon og samarbeid

I relasjon og samarbeid med veisøker:

 1. respekterer jeg veisøker sin egenverd og likeverd
 1. viser jeg interesse for veisøkers bakgrunn, nåsituasjon og fremtid
 1. er jeg ydmyk, og tar utgangspunkt i veisøkers si forståelse av egen situasjon og muligheter
 1. er jeg oppmerksom på makten som er ilagt min rolle, og gjør mitt beste for å forvalte den makten til fordel for veisøker og prosessen vi er i sammen
 1. overholder jeg taushetsplikten og andre bestemmelser om personvern

Refleksjon

Jeg reflekterer over egen praksis ved å:

 1. være bevisst på hva som er verdigrunnlaget og målet for karriereveiledningen
 1. ha et bevisst forhold til mine egne holdninger og hvordan de kan påvirke min utøvelse av karriereveiledning
 1. ha et kritisk blikk på egen kompetanse, og kontinuerlig vurdere behovet for kompetanseheving
 1. være bevisst rammene for fagutøvelse, og hvis nødvendig utfordre disse