CV som verktøy i veiledningen

Article tema
CV som verktøy i veiledningen

Veisøkerens CV kan være med på å utvikle, utfordre og øke veisøkerens karrierekompetanse og være et godt verktøy i karriereveiledningen.

For meg er veisøkers CV et av de viktigste verktøyene i karriereveiledningen. Jeg bruker en CV aktivt og på ulike måter og opplever at det er en effektiv måte å bli kjent med studentens bakgrunn på. CV-en forteller meg hva studenten har gjort så langt i sin karriere, og jeg får en indikasjon på studentens karrierekompetanse. Det gir meg også et inntrykk av om studenten kjenner seg selv og evnen studenten har til å beskrive sin kompetanse på en overbevisende måte. Som en viktig forberedelse til veiledningen, ber jeg alltid studenten om å sende meg CV-en før vi møtes.

Møtet med Ola*

Når jeg møter Ola som snart er ferdig med en mastergrad i sosiologi, har han i forkant av vår samtale sendt meg noen ord om hva han ønsker å snakke om. Ola har bestilt en time fordi han er usikker på jobbmulighetene sine. Studiene nærmer seg slutten og plutselig innser han at det er uklart hvor veien går videre.  «Jeg har aldri visst hva jeg vil bli, og begynte på sosiologi for å holde alle muligheter åpne», forteller han.  Nå nærmer studiene seg slutten og spørsmålet om hva han ønsker å jobbe med står fremdeles uten svar. «Jeg har ingen relevant erfaring og vet ikke hva jeg kan», sier han. Ola virker tydelig frustrert og forteller at foreldrene hans mener han bør bli lærer, noe han ikke ønsker.

Jeg forklarer Ola at jeg har sett på CV-en hans og at jeg er nysgjerrig på å vite mer om bakgrunnen og tankene han har for fremtiden. Jeg bekrefter at det er naturlig å kjenne på frustrasjonen når mulighetene oppleves som mange, men det er vanskelig å se hva de konkret er. Jeg tegner opp en modell for å illustrere og synliggjøre at den kompetansen han har, kan gi grunnlag for å finne jobbmuligheter, og at kompetansen består av mer enn utdannelsen han nå tar.

Illustrasjon av kompetansemodell for jobbmuligheter
Modellen er laget av Silje Holteberg for å illustrere at ulike jobbmuligheter avhenger av den totale kompetansen, som består av både kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper. Motivasjonen og holdninger/mindset har også en betydning. Det påvirker og blir påvirket av kompetansen.

Jeg forklarer videre hvordan hans kunnskap, ferdigheter, personlige egenskaper og motivasjon er relevant for arbeidsgiver, og at han må bli bevisst sin kompetanse, slik at han kan matche dette opp mot mulige arbeidsgivere. 

Møtet med Siri*

Når jeg møter Siri, er det fordi hun har bedt om en tilbakemelding på CV-en sin i forbindelse med at hun skal søke sommerjobb på Vero Moda. CV-en viser at Siri går andreåret på bachelor i markedsføring. Siri fremstår trygg på seg selv og CV-en viser at hun er flink til å sette ord på sin kompetanse. Når jeg spør Siri hva hun skal gjøre etter studiene, sier hun at hun har veldig lyst til å jobbe med digital markedsføring, gjerne i et kommunikasjonsbyrå. Jeg blir nysgjerrig på hva Siri tenker om veien mot målet, og Siri forteller at hun kommer til å søke på master etter bachelorstudiene. Hun ser at jobbmarkedet er tøft nå, men regner med at det vil være bra når hun er ferdig.

Katalysator for veiledningen

Når jeg bruker en CV som verktøy i veiledningen, gir det meg et godt utgangspunkt for å ta imot studenten på en god måte. Forforståelsen jeg danner meg på bakgrunn av henvendelsen og CV-en, gjør at jeg kan bruke inngangen i veiledningen til å skape en god relasjon. Dette gjør jeg ved å bekrefte og anerkjenne den kompetansen studenten beskriver i CV-en. CV-en gir meg også et utgangspunkt for å stille spørsmål, vise en genuin interesse og skape bevissthet rundt studentens kompetanse. Førsteinntrykket jeg tar med meg fra CV-en, gjør at jeg sparer masse tid på at studenten muntlig presenterer bakgrunnen sin. CV-en kan også si meg noe om hvor skoen trykker, og dette kan jeg senere utfordre i veiledningen om det er hensiktsmessig. Det er nemlig ikke alltid at studenten som bestiller veiledning, vet hva han eller hun konkret trenger hjelp til.

Synliggjøre skjult kompetanse

Ola reflekterer høyt over hva han har gjort i karrieren sin så langt. Når jeg graver i erfaringene, skjer det noe interessant. Ola forteller meg viktige ting som ikke står i CV-en. Han er opptatt av menneskerettigheter og forteller at han startet på jusstudiene da han var ferdig med videregående, men at han ikke fant seg til rette og hoppet av etter ett år. Ola har ikke ført dette opp på CV-en sin, fordi han opplever at det var et feiltrinn. Han fikk innpasset året i sosiologigraden, og ønsker ikke oppmerksomhet rundt hvorfor han sluttet på jussen.

Jeg mistenker at Ola skjuler flere ressurser som ikke kommer fram i CV-en, og det stemmer. Frivillig arbeid og Olas valgte tema for masteroppgaven gir verdifull informasjon som Ola bør tydeliggjøre i CV-en. Summen av kompetansen han har sier også noe om hans engasjement og interesser.

Jakten på motivasjonen

Kartleggingen av Olas kompetanse gjør at jeg kan antyde et sterkt engasjement for å bekjempe urettferdighet.  Når jeg oppsummerer karrierehistorien hans, slik jeg opplever den, har jeg merket meg en rød tråd i CV-en. Ola nikker og bekrefter at han kjenner igjen sin historie. Han supplerer og kommenterer det jeg sier, og jeg skjønner at han innser at det han har tenkt på som «tilfeldige» valg, har noen fellestrekk. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å utforske videre karrieremuligheter. Ola gir uttrykk for at det store og kaotiske mulighetsrommet han hadde da han kom til veiledning, har blitt mer avgrenset. Han har fått ny innsikt og er motivert for å utforske nærmere hvilke jobbmuligheter som finnes. Ola ser også verdien av å jobbe mer med å sette ord på sin erfaring og kompetanse, slik at han kan synliggjøre kvalifikasjonene sine ovenfor fremtidig arbeidsgiver. På denne måten kan han bruke CV-en til å bygge troverdighet og vekke nysgjerrighet, når han skal søke jobb.

Verktøy i karriereplanleggingen

CV-en til Siri forteller meg at hun ikke har opparbeidet seg praktiske erfaringer innenfor digital markedsføring, som hun ønsker å jobbe med. I en bransje hvor det er en stor fordel å kunne vise til resultater og praktiske ferdigheter, forteller jeg Siri om arbeidsgivers forventninger og oppfordrer henne til å undersøke hva hun kan gjøre for å styrke kompetansen sin. Jeg foreslår at Siri skal prøve å få en prat med noen i bransjen, for å få tips til hva hun kan gjøre for å styrke CV-en sin. Vi snakker om praksis, deltidsjobb og arbeid i linjeforeningen. I tillegg diskuterer vi hvilke initiativ hun kan ta privat, siden hun er aktiv på sosiale medier og trigges av å samle «likes».

I Siri sitt tilfelle hjalp CV-en meg til å utfordre Siris karriereplanlegging. CV-en ga meg raskt oversikt over kompetansen hun hadde opparbeidet så langt, og jeg kunne utfordre henne på bakgrunn av målet hun hadde satt seg. Som karriereveileder inntok jeg arbeidsgivers perspektiv. Hvordan ville jeg lese denne CV-en om det var jeg som skulle rekruttere? I veiledninger der jeg møter studenter som Siri, opplever jeg å ha en unik mulighet til å utfordre studentene til å sette mål og planlegge sin karriere på bakgrunn av dette. CV-en er et viktig verktøy for meg i denne sammenheng. Når jeg forklarer Siri hvordan jeg som arbeidsgiver leser CV-en hennes, forstår hun enklere hvilke grep hun kan gjøre, enten det handler om å tilegne seg ny erfaring eller synliggjøre og tydeliggjøre eksisterende kompetanse.  

Skader forforståelsen veiledningen?

Som student er det mange valg og overgangssituasjoner som skal håndteres gjennom studietiden. Modenhet, evne til refleksjon og karriereplanlegging er imidlertid veldig forskjellig utviklet hos en i tjueårene, og som karriereveileder opplever jeg at studentenes karrierekompetanse varierer i stor grad. Mange studenter tar gjennomtenkte valg underveis, og er bevisste på at erfaringen de høster har en betydning for fremtidig karriere. Andre er ikke nødvendigvis bevisst hvilken kompetanse som trengs og betydningen av ulik kompetanse har når man søker jobb.

Jeg har gått noen runder og spurt meg selv om forforståelsen jeg får av å lese en CV i forkant av samtalen, kan skade veiledningen? Blir jeg forutinntatt og kan jeg lettere kuppe agendaen, når jeg danner meg et førsteinntrykk og et bilde av hvem jeg skal møte? I noen tilfeller kan dette skje, men først og fremst tror jeg en CV kan hjelpe meg med å kartlegge studentens kompetanse, gi tilbakemeldinger som bygger mestringstro, og ta tak i spørsmål som har betydning for utvikling av videre karrierekompetanse.

*Ola og *Siri er anonymiserte 

Bilde
Illustrasjonsbilde - to damer som sitter ved et bord, snakker sammen og noterer på ark.
Bildetekst
Foto: Gabrielle Henderson

CV i veiledning

CV-en kan fungere som verktøy i veiledningen gjennom å:

  • gietgrunnlag for å stille spørsmål og utvikle en god relasjon til studenten
  • bygge mestringstro ved å anerkjenne kompetanse
  • hjelpe studenten til å sette ord på hva de har lært, både ferdigheter og kompetanse
  • avdekke motivasjon ved å observere og lytte til hvilken erfaring som skaper engasjement
  • løfte fram relevant erfaring
  • få samtalen inn på viktige tema, for eksempel «hull» i CV-en
  • oppklare eventuell misvisende informasjon
  • innta arbeidsgivers perspektiv og vise hvordan kompetansen betraktes utenfra
  • gi tilbakemeldinger på hvordan CV-en kan videreutvikles
  • diskutere videre karrierevalg for ånå aktuelle karrieremål

Veiledning i praksis

I serien Veiledning i praksis presenteres et møte mellom veisøker og karriereveileder. Karriereveiledere reflekterer med utgangspunkt i et case rundt egen praksis.