Aktuell faglitteratur: «Min framtid»

Article tema
Aktuell faglitteratur: «Min framtid»

Denne nye arbeidsboken i faget utdanningsvalg fokuserer på karrierekompetanse og karrierelæring, og gir en verktøykasse til deg som underviser i utdanningsvalg. Den er også relevant i andre sammenhenger hvor karriereveiledning og karrierelæring er sentralt.

Forfatter: Reinhardt Jåstad Røyset og Kjell Helge Kleppestø, redaktør Elisabeth Aaby  

Utgivelsesdato: August 2020  

Forlag: Pedlex

Hva handler boken om?

Boken handler om tema knyttet til ny læreplan i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen. Innholdet er i tråd med fagfornyelsen og fokuserer på ulike fasetter av karrierekompetanse og karrierelæring. Tverrfaglige tema som livsmestring og folkehelse har også en sentral plass i denne arbeidsboken.

Boken er full av elevoppgaver, i form av øvelser og diskusjoner som lar elevene utforske sine interesser, styrker og egenskaper, og gir dem hjelp til å se framover. Målet er at elevene skal ha kommet langt i å utvikle karrierekompetanse når de har arbeidet med boken gjennom tre år.

Boken skal inspirere til tverrfaglig arbeid i fag i skolen, der elevene kan oppdage at skolens fag er relevante for dem nå og i deres fremtidige utdanning og arbeid. Det er mye stoff å bygge undervisningen rundt.

I tillegg vil du finne mange QR-koder i boken. QR-kodene leder til tilleggsressurser som historier, ekstraoppgaver, filmer og nyttige nettressurser. En samlet oversikt over disse tilleggsressursene (med sidehenvisning til boka) samt en lærerveiledning finner du på minframtid.pedlex.no (gratis).

I boken vil elevene bli kjent med sine egenskaper, styrker, verdier, drømmer og tanker om fremtiden. De vil på egen hånd reflektere over disse temaene og de vil sammen med de andre elevene i klassen få anledning til å utforske hva dette har å si både for egen del, i gruppa og på generell basis.

Elevene får også god anledning til å utforske arbeidslivet og utdanningssystemet, slik at de får kjennskap til hva som rører seg i lokalmiljøet.

Opplæringsloven sier at opplæringen i skolen skal “åpne dører mot verden og framtiden”. Med innholdet i «Min framtid» håper vi at elevene får en enda bedre innsikt i hvilke nøkler de kan bruke til å åpne disse dørene, hvilke dører de ønsker å åpne og hvordan de skal bevege seg videre til nye dører i fremtiden.

Hvem er boken rettet mot?

Boken er i første rekke rettet mot elever i ungdomsskolen. «Min framtid» har i forskjellige former eksistert siden 2004. Til dette skoleåret er innholdet nyskrevet og fullstendig oppdatert i tråd med fagfornyelsen, både med tanke på ungdomstrinnene og muligheter i videregående opplæring. I løpet av tre år på ungdomsskolen skal elevene lære seg karrierekompetanser.

Boken er lagt opp til at elevene skal arbeide med temaer som dekker både innsikt i seg selv og at de får oversikt over relevant arbeidsliv og blir rustet til å arbeide med valgprosesser, som for eksempel overgangen til videregående etter gjennomført ungdomstrinn.

Hvordan er boken relevant for karriereveiledere?

Arbeidsboken gir et bredt tilfang til øvelser og oppgaver som karriereveiledere i alle sammenhenger kan tilpasse til veisøkerne de møter, og særlig når en skal arrangere workshops og ulike kurs.

Arbeidsboken er elev-versjonen av «Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring» (2017), som primært er skrevet for lærere og lærerstudenter på alle skole- og utdanningsnivå. Den har vist seg å være nyttig for lærere, rådgivere og karriereveiledere, samt i grunnopplæring for innvandrere. Den er også pensum på en rekke studier.

De to bøkene gir en helhetlig verktøykasse til deg som underviser i utdanningsvalg, men også i andre sammenhenger hvor karriereveiledning og karrierelæring er sentralt.

Bilde
Cover Min framtid

Aktuell faglitteratur

Veilederforum ønsker å presentere aktuelle bøker på karriereveiledningsfeltet.

Forfattere forteller hva boka handler om, hvem målgruppa er og hvordan boka er relevant for karriereveiledere.