Aktuell faglitteratur: "Karrieredesign"

Article tema
Aktuell faglitteratur: "Karrieredesign"

Denne fagboka tar for seg karriere i et arbeidsliv i endring og designtenkning som et rammeverk i karriereveiledning. Boka retter seg mot alle som er opptatt av utvikling og utforsking av karriere.

Tittel: «Karrieredesign – Meningsfull karriere i et foranderlig arbeidsliv»

Forfatter: Agnethe Ellingsen

Utgivelsesdato: Januar 2020

Forlag: Universitetsforlaget 

Hva handler boka om?  

Arbeidslivet og karrierelandskapet endrer seg kontinuerlig og det stiller krav til oss som karriereaktører. Vi må i større grad selv ta ansvar for vår egen karrieresikkerhet der vi sikrer vår relevans og employability eller «ansettbarhet». Da må vi aktivt lede våre karrierer der vi kontinuerlig fornyer oss og er opptatt av livslang læring.

Boka tilbyr en prosess med mange øvelser og verktøy for å kunne lede egen eller andres karrierer på en leken måte. Virksomheter benytter innovasjonsmetodikk når de skal fornye seg, og det kan også vi som karriereaktører gjøre. Boka kombinerer derfor tradisjonelle karriereveilednings-metoder med designtenkning (design thinking), derav navnet Karrieredesign. 

Designtenkning er en god metodikk når vi skal løse problemer i en usikker og omskiftelig verden. Boka beskriver disse to fagfeltene hver for seg, mens størstedelen er viet til sammensmeltningen av disse to til ett konsept.  

Bokas første del tar for seg trender og global utvikling som påvirker arbeidslivet og viser til hvordan karrierelandskapet har utviklet seg. Det er få som kan ta en utdanning og jobbe for én arbeidsgiver hele livet, for så å pensjonere seg.

Vi har gått fra slike trestegskarrierer til flerstegskarrierer, der vi improviserer og eksperimenterer mer med karrierestrukturer og utforsker alternative karriereveier.

I slike karrierer må vi evne å tilpasse oss og være læringsarbeidere, så vi ikke blir innelåst i egen karriere der andre ikke ser oss som relevante. Vi trenger også gode karrierekompetanser som gjør oss i stand til å planlegge og utvikle vår karriere. 

I del to presenteres designtenkning som rammeverk for karriereledelse og hvordan dette samsvarer med sentrale karriereteorier, særlig karrierekompetanser og holdninger beskrevet av Gelatt og Krumboltz.

Kort forklart er designtenkning en innovasjonsprosess som tar utgangspunkt i brukeres behov, for deretter å analysere seg frem til riktig problemdefinering. For en dårlig problemdefinering vil lede oss på feil spor.

Deretter redefineres denne til et spørsmål som skal åpne opp for idémyldring. Det finnes utallige måter å komme frem til idéer, enten man idémyldrer alene eller med andre.

Neste steg er å bearbeide idéene videre, for så å lage en enkel prototype som vi kan teste så raskt som mulig. På den måten minimerer vi risiko og lærer raskt hva som vil fungere og ikke før vi investerer for mye i en løsning.

Dette rammeverket presenteres som en modell for karrieredesign og gir oss en kreativ tilnærming til å jobbe med fornying av våre karrierer. Karrieredesignmodellen består av selvinnsikt, definering av problem, idémyldring og utprøving. 

Del tre er bokas praktiske del, som fyller ut modellen med eksempler på ulike verktøy, øvelser og maler.  Det er også et vedlegg i boka som beskriver et utvalg av de mest sentrale karriereteoriene og perspektivene de siste hundre år. Her ser vi på fellesnevnere med karrieredesign som metode og er ment å gi en forståelse for bokas vinkling.  

Oppsummert inneholder Karrieredesign en beskrivelse for hvorfor karriereledelse i et omskiftelig arbeidsliv er viktig og tilbyr en kreativ tilnærming til fornyelse av karrierer.  

Hvem er boka rettet mot? 

Boka er for alle som er opptatt av å utvikle og utforske egen karriere. Den er aktuell om man er i starten, midtveis eller nærmer seg slutten av karrieren.

Den er også relevant for HR med ansvar for karriere- og kompetanseutvikling, studenter innen HR og karriereveiledning, og ikke minst for karriere- og studieveiledere. Målet er at de lærer seg en kreativ prosess med en rik verktøykasse som gir motivasjon til å jobbe med egen eller andres karriere.  

Hvordan er boka relevant for karriereveiledere? 

Først og fremst kan boka med sin prosess og verktøykasse være et godt supplement for karriereveiledere å bruke i sin veiledning. Den har øvelser og maler som for noen er kjente, men også nye fra innovasjonsverden.

Men den overordnede prosessen kan også utfylles med andre verktøy og øvelser man har fra før, og derav lage sin egen variant av karrieredesignmodellen.

Boka gir kun forslag, og det er også mange andre gode verktøy og øvelser. Karrierer er unike og har ulike behov. Derfor trenger vi en rik verktøykasse med ulike tilnærminger som karriereveiledere kan velge fra.  

Boka gir samtidig en innføring i globale trender og hva disse betyr for våre karrierer. Dette for å gi en forståelsesramme for hvorfor det er viktig med egenstyrte karrierer og karriereledelse. 

Boka gir også en oversikt over de mest sentrale karriereteoriene og hvordan disse samsvarer med karrieredesign som metode.  

En karriereveileder om boka: Sonja Susnic ved Karrieresenteret Vestfold  

Agnethe Ellingsen har skrevet en faglig solid og praktisk nyttig bok for oss som jobber med karriereveileding. Hun har plukket et godt utvalg av teorier som er relevante i møte med voksne som er i omstilling.

Boka er oversiktlig og har fine illustrasjoner av nyttige modeller på prosesser man går gjennom i endringsfaser og overganger i livet. 

Ellingsen gir oss nyttige verktøy som kan brukes praktisk i vår veilederhverdag. Modellene kan tilpasses ulike målgrupper og settinger. De kan brukes både i individuell veiledning, gruppeveiledning og i undervisning. Hun beskriver godt metoden karrieredesign, og begrunner dem med teorier og egne refleksjoner. 

Jeg likte oppbygningen av boka godt. Man får raskt innsikt i dagens utfordringer knyttet til arbeidslivet og viktigheten av livslang læring. Ellingsen får fram viktige sammenhenger og utviklingstrender i samfunnet på en oversiktlig og strukturert måte. 

Begrepet «design» brukes i boka i forbindelse med utforskende læring og innovasjon, som Ellingsen knytter til Mark Savickas Life design-teori. "Designtenking" beskrives både som en prosess og som metode. 

Metodevalget i boka er kreativt og variert. Ellingsen har valgt ut og beskriver nyttige oppgaver, som jeg selv har god erfaring med å bruke i møte med veisøkere i omstilling og endring. 

Jeg anbefaler boka på det sterkeste, fordi den er oversiktlig, faglig god, praktisk, kreativ og gir en god oversikt og innsikt i prosesser veisøkere møter i omstilling og overganger.  

Bilde
Cover Karrieredesign
Bildetekst
Cover: Universitetsforlaget

Aktuell faglitteratur

Veilederforum ønsker å presentere aktuelle bøker på karriereveiledningsfeltet.

Forfattere forteller hva boka handler om, hvem målgruppa er og hvordan boka er relevant for karriereveiledere.