Europeisk prosjekt skal styrke karriereveilederes sosiale og emosjonelle kompetanser

Article tema
Europeisk prosjekt skal styrke karriereveilederes sosiale og emosjonelle kompetanser

STRENGTh-prosjektet har som intensjon å bidra til å styrke sosiale og emosjonelle kompetanser hos karriereveiledere og skolerådgivere. Resultater fra prosjektet foreligger nå, i form av rapporter, opplæringsopplegg og en selvevalueringsguide. 

STRENGTh-prosjektet har pågått siden 2019. Det er faglig tungt, med tilknytning til det europeiske NICE-nettverket. I tillegg til forskere og fageksperter, har om lag 500 karriereveiledere fra totalt 27 land deltatt i arbeidet med prosjektet, forteller Kirsten Marie Dalene, førsteamanuensis og programansvarlig for masterstudiet i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

- Forskerne ønsket å belyse et område som tidligere har fått liten oppmerksomhet innenfor karriereveiledning, nemlig hvilken betydning sosiale og emosjonelle kompetanser har for karriereveiledere i deres daglige arbeid. Disse kompetansene handler blant annet om hvordan de håndterer egne følelser. I tillegg ønsket forskerne å finne ut hvilke av disse kompetansene karriereveiledere har behov for å styrke og utvikle, både nasjonalt og internasjonalt, sier Dalene.

Bredt anlagt forskningsopplegg

Forskningsprosjektet bygger blant annet på 15 fokusgruppeintervjuer med karriereveiledere fra prosjektets seks partnerland. Disse landene er Hellas, Tyskland, Finland, Italia, Romania og Portugal. Prosjektet bygger dessuten på en stor internasjonal spørreundersøkelse som omfattet 477 karriereveiledere. Forskerne tok blant annet utgangspunkt i ulike reelle caser fra praksisfeltet.  

- Gjennom dette fant forskerne ut at karriereveiledernes behov for å styrke både sine sosiale kompetanser og spesielt emosjonelle kompetanser var stort, sier Dalene. 

Fem overordnede kompetanseområder

Forskerne har gjennom STRENGTh-prosjektet identifisert 13 sosiale og emosjonelle kompetanser hos karriereveiledere. Disse har de valgt å samle i fem overordnede kompetanseområder: 

 1. Empatisk kompetanse 
 2. Emosjonell kompetanse 
 3. Mangfoldskompetanse 
 4. Kompetanse i aktiv lytting 
 5. Samarbeidskompetanse 

Les mer om de fem kompetanseområdene her

Ulik praksis

Kirsten Marie Dalene understreker at vi kan finne igjen flere av kompetanseområdene i STRENGTh-prosjektet i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Men hun mener at prosjektet gir et viktig supplement, ikke minst til kvalitetsrammeverkets første kompetanseområde, Veiledningsprosesser og relasjoner. 

Portrettbilde av Kirsten Marie Dalene.

Selv oppdaget hun i arbeidet med sin doktoravhandling at karriereveiledere forholder seg ulikt til følelser – både egne og veisøkeres. Og at de dessuten har ulike forståelser av egen rolle som karriereveileder. Hun har derfor blitt spesielt interessert i STRENGTh-prosjektets presentasjon av emosjonell kompetanse, som handler om å gjenkjenne, forstå og håndtere følelser, både egne og andres. Dalene understreker imidlertid at det er viktig at karriereveiledere skal få være nettopp karriereveiledere, og ikke terapeuter.  

- Men handlingsrommet og kompetansestandardene kan nok utvides noe når det gjelder det å møte mennesker med sine liv akkurat der de er, på en helhetlig måte, sier hun. 

Et større register å spille på

Kirsten Marie Dalene legger til at det blant annet handler om å gi karriereveiledere et større register å spille på. Å kjenne at «dette har jeg lyst til å gi rom for i min veiledning». For å oppnå denne tryggheten kan det være nødvendig å bli bevisst på, og kunne håndtere og regulere, egne følelser. Nettopp for å kunne møte veisøkerens følelser på en god og profesjonell måte.  

- Det å bli bevisst ens egne sårbare punkter, ens spesielle «akilleshæler» som gjerne er knyttet til egen historie og «bagasje» i livet, er derfor viktig for en karriereveileder. Samtidig som dette er verdifull kompetanse også på et personlig plan, sier Dalene. 

Emosjonell kompetanse har vært underkommunisert

Hun påpeker at det i norsk kontekst har vært mye fokus på for eksempel relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter for karriereveiledere. Mens emosjonell kompetanse – det å kunne håndtere egne og andres følelser – lenge har vært underkommunisert, også internasjonalt.  

- Det samme gjelder hvor viktig følelser faktisk er i en karriereveiledningsprosess, fordi følelser, interesser og motivasjon henger så tett sammen. Noen karriereveiledere har intuitivt forstått dette, mens for andre kan en bevisstgjøring åpne noen spennende dører. Og for at flere skal kunne kjenne seg kompetente til å bevege seg inn de dørene, så kan en styrking av emosjonelle kompetanser være nyttig. Derfor er dette prosjektet viktig å løfte fram, sier Kirsten Marie Dalene. 

Oppfordrer veiledere til videre utforsking

STRENGTh-prosjektets nettsider og de ulike rapportene og ressursene foreligger så langt bare på engelsk, i tillegg til at de er oversatt til partnerlandenes språk. Kirsten Marie Dalene oppfordrer likevel den enkelte karriereveileder til å utforske både selvevalueringsguiden og aktuelle lenker, for å se hva som kan oppleves nyttig.

- Selv har jeg foreløpig oversatt noen av diskusjons-casene til norsk og benytter disse i undervisning og workshops med karriereveiledningsstudenter. Jeg kommer til å fortsette med å oversette og prøve ut ulike deler av opplæringsopplegget i egen undervisning, for sammen med studentene og praktikere finne ut av hvilke tilpasninger som trengs og hvilke temaer og øvelser som best synes å treffe behovene for karriereveiledere i norsk kontekst. Og så vil tiden vise om andre i fagfeltet også ser verdien av bidragene fra STRENGTh-prosjektet, avslutter Kirsten Marie Dalene. 
 

Her kan du lytte til Veilederforum-podden med Kirsten Marie Dalene, der hun forteller mer om betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser hos karriereveiledere.

Bilde
Illustrasjonsbilde til intervju med Kirsten Marie Dalene om emosjonell kompetanse.

STRENGTh-prosjektet

 • Prosjektet er finansiert av Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. 
   
 • Skal bidra til å styrke karriereveilederes sosiale og emosjonelle kompetanser. 
   
 • Bidrar med fem rapporter/verktøy:
 1. En teoretisk rapport som presenterer relevant teori, begrepsbruk og aktuelle metoder for å utvikle sosiale og emosjonelle kompetanser 
 2. En empirisk rapport med resultatene fra prosjektets internasjonale undersøkelse av karriereveilederes behov for sosiale og emosjonelle kompetanser 
 3. Et opplæringsopplegg med ulike verktøy, ressurser og aktiviteter 
 4. En digital plattform/verktøykasse (under utvikling) 
 5. En selvevalueringsguide for karriereveiledere 

Les mer om STRENGTh-prosjektet her