Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Verktøy: «Profiler for basisferdigheter»

Hva må en elektriker lese eller skrive på jobb? Grunnleggende ferdigheter for 17 ulike yrker finner du i «Profiler for basisferdigheter på jobben». Lær å bruke verktøyet i karriereveiledningen!
Penn og papir
Eddie Pedersen og Gry Eilen Bakke
seniorrådgivere, Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Opprettet 8. juli 2015, oppdatert 8. juli 2016

  Lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter er en forutsetning for å lykkes i arbeidslivet. Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har utviklet verktøyet «Profiler for basisferdigheter på jobben». Profilene beskriver hvilke grunnleggende ferdigheter som brukes i 17 ulike yrker. Hensikten er å gjøre det tydelig hvordan grunnleggende ferdigheter er en del av yrkesutøvelsen. Du finner lenke til alle profilene nederst i artikkelen.

  Profilene er utarbeidet i samarbeid med representanter fra ulike bransjer, organisasjoner, bedrifter og lærere. Det er viktig å understreke at profilene ikke er en stillingsbeskrivelse, men snarere en oversikt over de ferdighetene som ofte kan være lite synlig i en jobb.

  Hver profil er utformet ut fra en felles mal. Innledningen sier noe om konkrete arbeidsoppgaver for arbeidstakeren som krever bruk av de grunnleggende ferdighetene. Deretter er profilen inndelt i de fem ferdighetene med underpunkter. Hvert underpunkt beskriver oppgaver ut ifra frekvens; det vil si oppgaver som gjøres daglig, regelmessig og av og til.

  Et forkortet eksempel:

  Basisferdigheter på jobben for ... (eksempelvis barnehageassistent)

  LESING
  Hver dag vil du
  • lese vaktlister/skjemaer/logg/beskjeder
  Regelmessig vil du
  • lese informasjonsbrev/periodeplaner/instruksjoner
  Av og til vil du
  • Lese faglitteratur/rutinebeskrivelser

  SKRIVING
  Hver dag vil du
  • skrive/fylle ut/føre logg
  Regelmessig vil du
  • skrive/fylle ut skjemaer
  Av og til vil du
  • skrive møtereferater/tekster

  MUNTLIGE FERDIGHETER
  Hver dag vil du
  • samtale/svare/diskutere
  Regelmessig vil du
  • samtale/forklare
  Av og til vil du
  • delta i/diskutere/komme med innspill

  REGNING
  Hver dag vil du
  • telle/holde oversikt over
  Regelmessig vil du
  • kontrollere/fylle ut/anslå
  Av og til vil du
  • måle/gjøre overslag over

  DIGITALE FERDIGHETER
  Hver dag vil du
  • kommunisere/bruke epost
  Regelmessig vil du
  • legge inn oppdateringer/sende sms
  Av og til vil du
  • bruke ressurser/finne informasjon

  De ferdige profilene har en ukomplisert og oversiktlig oppbygging. De ment som inspirasjon for selv å kunne utvikle og lage egne profiler tilpasset den enkeltes behov og arbeidsoppgaver.

  Eksempler på profiler andre har laget selv

  Hvem er «Profiler for basisferdigheter på jobben» laget for?

  Verktøyet retter seg mot to hovedgrupper: brukeren av profilene og den som bistår brukeren.

  Brukeren av profilene kan være noen som er i opplæring i skole eller bedrift eller noen som er i jobb; en arbeidstaker. Profilene vil dermed ha ulike formål for brukeren.

  En som er i opplæring kan ha behov for å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver og ferdigheter som er knyttet til ulike jobber der ute. En arbeidstaker kan ha behov for å finne ut hva som forventes av arbeidstakeren i den aktuelle jobben. Hvordan henger oppgavene sammen med de ferdighetene arbeidstakeren må ha? Hvilke ferdigheter har jeg? Hvilke av de ferdigheter som kreves for å utføre jobben er det jeg mangler?

  Den som bistår brukeren kan for eksempel være rådgiver, faglærer i skolen og i videregående opplæring, karriereveileder i karrieresenter, veileder i Nav – eller arbeidsgiver. En rådgiver, karriereveileder eller arbeidsgiver vil slikt sett bruke profilene med ulikt formål og hensikt.

  Hva kan «Profiler for basisferdigheter på jobben» brukes til?

  Fordi verktøyet kan brukes i ulike veiledningssituasjoner, vil hensikten og funksjonsområdene variere. Profilene kan for eksempel brukes:

  • i undervisning og opplæring for å kunne danne seg et bilde av hvilke arbeidsoppgaver og ferdigheter som kreves i ulike jobber. Aktuelle fag er eksempelvis Utdanningsvalg i grunnskolen og i Prosjekt til fordypning i videregående opplæring.
  • i planleggingen av et karriere- og jobbvalg. Profilene kan være med på å konkretisere og synliggjøre hvilke ferdigheter som er grunnleggende i ulike yrker eller jobber.
  • som et kartleggingsverktøy for å avdekke hvilke ferdigheter veisøker eller arbeidstaker allerede har og har en styrke innenfor. Profilene kan også avdekke hvilke ferdigheter brukeren mangler og som må styrkes for å kunne utføre jobben.
  • som et kartleggingsverktøy i både en bevisstgjøringsprosess og en evalueringsprosess
  • som utgangspunkt for en veiledningssamtale i skolen, hos Nav eller ved et karrieresenter
  • for å kunne legge til rette for den enkeltes behov på en arbeidsplass
  • som et verktøy for arbeidsgiver for å konkretisere og synliggjøre hvilke ferdigheter som er sentrale i de ulike stillingene. Dermed kan arbeidsgiver sikre at oppgavene som utføres er nyttige for arbeidsplassen.
  • som et utgangspunkt for en medarbeidersamtale eller en mer uformell samtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

  Kan «Profiler for basisferdigheter på jobben» anvendes i utviklingen av karrierekompetanse?

  Profilene er først og fremst laget med tanke på å få til god opplæring av grunnleggende ferdigheter. De er et verktøy til bruk i undervisning, opplæring og veiledning – og som et kartleggingsverktøy. Kan verktøyet i tillegg være nyttig i utviklingen av karrierekompetanse?  

  Karrierekompetanse kan defineres som en kompetanse til å forstå og utvikle seg selv, utforske livet, læring og arbeid i forandringer og overganger (Thompsen, 2014). De grunnleggende ferdighetene ligger ikke bare til grunn for all læring. De er også sentrale for å kunne mestre eget liv og for å delta i arbeidslivet og i samfunnet generelt (Meld.St.20, 2012/2013). Det å mestre de grunnleggende ferdighetene blir dermed et utgangspunkt for å utvikle og oppnå karrierekompetanse.

  «Profiler for basisferdigheter på jobben» kan bidra til å:
  • utvikle en bevissthet rundt hvilke utdannings- og jobbvalg som kan være hensiktsmessige
  • gi en oversikt over de mulighetene og utfordringene som ligger i en jobb
  • gi veisøker mulighet til å håndtere overgangen til en jobb bedre. Det skjer når veisøker får innsikt i hva som kreves av ferdigheter i en arbeidssituasjon. På den måten har veisøker en bedre mulighet til å takle endringer og være fleksibel.
  • gi veisøker eller en arbeidstaker en mulighet til å bli kjent meg egne styrker og svakheter. Profilene kan skape motivasjon og lærelyst og samtidig sette i gang selvrefleksjon og egenbevissthet knyttet til krav og forventninger.

  Kilder:

  Thompsen, R. (2014). Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv
  Meld.St.20 (2012-2013). På rett vei. Kvaliteter og mangfold i fellesskolen

 • Profiler i PDF (bokmål og nynorsk)

 • Profiler i Word (bokmål)

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

 • Lær om hva slags basisferdigheter en elektriker trenger.
  Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk All rights reserved.