Å veilede gründere og etablerere

Article tema
Å veilede gründere og etablerere

Erfaringsdeling om å veilede dem som vil skape sin egen arbeidsplass.

Det ligger i tiden å stimulere til gründervirksomhet og etablering av egen arbeidsplass. Det er etter hvert blitt ganske mange tilbydere av tjenester innenfor dette feltet. Karriere Troms er et karrieresenter som siden høsten 2012 har tilbudt veiledning til gründere og etablerere. Her skal jeg dele våre erfaringer.

Starte veiledningstilbud

Nav Troms ønsket at Karriere Troms skulle tilby veiledning til gründere, og bidro med midler for å få til dette (”jobbskapingsmidler”). Jeg ble ansatt som karriereveileder med spesielt ansvar for gründere og etablerere. I tillegg til min veiledningskompetanse har jeg erfaring med å starte egen virksomhet.

Før det ble bestemt å utvide det eksisterende veiledningstilbudet med veiledning av gründere, fikk Karriere Troms gjennomført en konsulentundersøkelse. Den kartla eksisterende tilbud og søkte å avdekke behov som ikke var dekket i tilstrekkelig grad, sett fra gründernes side. Undersøkelsen viste at gründerne savnet en del tilbud.

Gründerne savnet tilbud om:

  • salg og marked
  • kapitalbehov og finansieringsmuligheter
  • formalia
  • nettverk
  • sparringspartner/veileder/mentor

Karriere Troms vurderte at vi hadde kompetanse til å veilede på disse områdene. I tillegg vurderte vi at har god oversikt, slik at vi ved behov kan henvise til andre instanser som kan hjelpe gründere videre i etableringsprosessen. Dermed ble det besluttet å starte med veiledning av personer som vil starte egen virksomhet eller vurderer dette.

Verktøy og virkemidler

I den individuelle karriereveiledningen bruker vi blant annet CIP-metodikk for å kartlegge veisøkerens personlige egenskaper, kompetanse, ønsker og behov som grunnlag for valg av utdanning og karriere. Det viser seg at dette verktøyet fungerer svært godt også for å kartlegge gründeres grunnlag for å ta valg og for å lykkes i sin etablering.

Gjennom individuell veiledning søker vi å kartlegge: Hva er det unike grunnlaget i den enkeltes personlige egenskaper, kompetanse, verdier og motivasjon som tilsier at prosjektet kan lykkes? På hvilke områder er det viktig at gründeren sørger for å tilføre kompetanse?

Bilde

Gründere trenger ofte hjelp til å utforme og utvikle ideen sin. Karriere Troms anser Lean Business Planning som et svært nyttig verktøy for å gjøre dette. Kort fortalt dreier det seg om en metodikk for praktisk forretningsplanlegging.

Man utvikler forretningsideen og -modellen gjennom små steg og skrittvise forbedringer i kontinuerlig kommunikasjon med kundene og medarbeiderne.

Jeg har deltatt på kurs gjennom Innovasjon Norge og blitt sertifisert bruker av verktøyet hos Lean Business AS. Lean Business AS har utviklet en titrinnsmodell som også kan gi et styringsverktøy med konkrete målsettinger, handlingsplaner og budsjetter for å omsette forretningsplanen i praktisk daglig arbeid.

Les mer:
E-bok: Dahle, Y., Alskog, G., Abelsen, E. B., Frønsdal, P., Solberg, E. J (2013).: Lean Business. Foretningsplanlegging trinn for trinn. Oslo: Universitetsforlaget.

Kurs for gründere

De fleste som søker gründerveiledning er personer som ønsker å etablere sin egen arbeidsplass, uten at det dreier seg om revolusjonerende nye ideer. De lurer på hvordan man går fram. Skal de etablere enkeltpersonforetak eller aksjeselskap? Blir de momspliktige? Trenger de regnskapsfører? Skatteetaten har jevnlig gratis halvdagskurs for nyetablerere hvor alle slike ting blir tatt opp.

Innovasjon Norge holder jevnlig «Skal- skal ikke kurs» for dem som vurderer etablering av virksomhet. Kurset går over en dag og er også gratis. Vi har selv deltatt på kursene til både Innovasjon Norge og Skatteetaten, og oppfordrer alle som er i ferd med å starte egen virksomhet sterkt til å delta på slike kurs.

Samarbeid med andre aktører

For å gi et best mulig tilbud til gründerne, er det avgjørende å bygge opp et samarbeid med andre aktører. Hjelpe- og virkemiddelapparatet knyttet til gründervirksomhet er ganske stort. Karriere Troms ville etablere kontakt med og en god relasjon til øvrige aktører for å komme i gang med veiledningsarbeidet.

Vi startet med å presentere våre planer for blant andre Tromsø kommunes Gründerhjelp, Innovasjon Norge, Connect, Introfondet (fond for etablering av kulturarbeidsplasser) og Skatt Nord.

Det er ikke til å stikke under stol at mange var kritiske og skeptiske til hva vi skulle kunne bidra med. Vi opplevde imidlertid at dette raskt snudde når vi presenterte hvordan vi jobbet med karriereveiledning og hvordan vi så for oss at dette kunne anvendes også på veiledning av gründere.

Vi er i ferd med å utvikle et tett samarbeid med Tromsø kommunes Gründerhjelp. Vi har ukentlige møter hvor vi treffer nye gründere, og sammen vurderer vi hvordan vi best mulig kan bidra til å hjelpe den enkelte gründer fremover i prosessen.

Vi kjenner godt til andre aktører i hjelpe- og virkemiddelapparatet, og kan henvise videre eller hjelpe med å knytte kontakter ved behov. Vi tar ikke mål av oss til å være eksperter på alt av regelverk, men vi vet hva som finnes og hvor man kan finne relevante opplysninger. Vi har blant annet lagt ut nyttige linker på hjemmesidene til Karriere Troms.

Nettverk

Karriere Troms ønsker også å bidra til nettverksbygging for gründere. Vi har erfart at det er viktig og lærerikt for oss å ha god kontakt med etablerte gründere. Mange av disse er rause når det gjelder å dele sin kompetanse, sine erfaringer og kontakter med ferske gründere.

Høsten 2013 arrangerte vi «Gründerdag med speed dating», der vi førte sammen erfarne gründere, representanter for hjelpe- og virkemiddelapparatet og nyetablerere til en dag med speed dating og mye rom for mingling.

Vi fikk gode tilbakemeldinger på arrangementet, og flere deltakere meldte seg på en arbeidsgruppe for å planlegge oppfølging av dagen. Det er allerede planlagt flere oppfølgingsmøter i 2014. Karriere Troms og arbeidsgruppen skal også bidra på et større dagsarrangement som Brønnøysundregistrene og Skatt Nord skal ha i juni 2014.

Hjelp til selvhjelp

Karriereveiledning hos oss skal være et lavterskeltilbud. Det er også styrende for oss at all vår virksomhet skal være hjelp til selvhjelp. Dette gjelder også veiledning av gründere. Man behøver ikke å ha en forretningsplan for å komme til oss. Det er lov å ta med seg en drøm å jobbe videre mot, og selvfølgelig etter hvert få vurdert realismen i prosjektet.

I noen tilfeller har ideen om å starte noe for seg selv kommet opp som et alternativ under generell karriereveiledning, kanskje nettopp fordi vi opplyser at veiledning av gründere er blant tjenestene vi tilbyr.

Viktige erfaringer

Hva er det Karriere Troms kan bidra med for gründere, spesielt i en oppstartfase? Vi tror det viktigste er å hjelpe gründerne til å vurdere det personlige grunnlaget for at de skal kunne lykkes med sine planer.

Vi hjelper til med å kartlegge personlige egenskaper, kompetanse i vid forstand, verdier, motivasjonsfaktorer, ønsker og behov. Vi har fått erfare at veiledning på dette grunnlaget kan være nyttig også for mer etablerte gründere, som kanskje opplever vekstproblemer eller støter på motbakker av ulike slag.

Vi opplever at vi kan fylle en rolle som ingen av de andre aktørene har, med fokus på det personlige grunnlaget for gründervirksomhet. Vi får stadig bekreftet dette i møte med nye gründere.