Møt en veileder: Nicolai J. Botten

Article tema
Møt en veileder: Nicolai J. Botten

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Denne gangen møter du Nicolai J. Botten ved Nav Hundvåg og Storhaug. 

Nicolai J. Botten jobber som ungdomsveileder innenfor Jobbsøk og veiledning ved Nav Hundvåg og Storhaug. Dette Nav-kontoret ligger i Stavanger. 

1. Hvor lenge har du jobbet med veiledning? 

Jeg har jobbet med veiledning siden jeg fullførte bachelorgraden min i juni 2021. Da startet jeg i et innsatsteam for utdanning hos Nav Rogaland. 

2. Hva slags utdanning har du? 

Jeg har en bachelorgrad i sosiologi, hvor jeg spesialiserte meg innen utdanning og arbeidsliv. I løpet av studiet hadde jeg også et praksisopphold hos NHO Rogaland.

3. Hva liker du best ved å jobbe som Nav-veileder? 

Det jeg liker best ved å jobbe som Nav-veileder, er at jeg synes det er veldig givende, spennende og utfordrende. Jeg liker å jobbe med mennesker, og møter hver dag mennesker i ulike situasjoner. Et annet pluss er at ingen dager som Nav-veileder er like, og jeg lærer stadig noe nytt!  

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem? 

Vi i Nav lærer å snu oss fort rundt, og får fra tid til annen nye arbeidsoppgaver. Akkurat nå jobber jeg med ungdommer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP). Fordelingen av arbeidsoppgavene mine varierer en del, alt ut fra hvor mye saksbehandlingsarbeid jeg har. I løpet av en arbeidsdag har jeg gjerne en til to samtaler med ungdommer, jeg snakker med samarbeidspartnere og ungdommer som tar kontakt, i tillegg er det ulike møter, saksbehandling og annet som dukker opp.  

5. Kan du fortelle litt om hvordan du jobber med dine brukere med tanke på jobb- og utdanningsmuligheter?

Vi i Nav har satset veldig på utdanning de siste årene, og ser at utdanning er viktig for å sikre stabil tilknytning til arbeidslivet. Flere som mottar AAP kan ikke fortsette i den tidligere jobben sin på grunn av helsen, og trenger en omskolering. Da snakker jeg med dem om yrkesønsker de har, og hvordan arbeidsmarkedet ser ut. 

6. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag? 

De største utfordringene i arbeidshverdagen min er nok å prioritere oppgaver og tiden best mulig. Jeg ønsker å ha så tett oppfølging av ungdommene som mulig, og samtidig ha en god relasjon med samarbeidspartnere. I tillegg har jeg saksbehandling i AAP-sakene. Jeg må derfor være flink til å fordele og bruke tiden min effektivt, og sikre fremdrift i sakene. 

7. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen veiledning på din arbeidsplass? 

Vi i Nav Hundvåg og Storhaug etablerte ved nyttår et nytt ungdomsteam, for å samarbeide tettere på tvers av avdelinger og arbeidsoppgaver. Her tar vi opp ulike problemstillinger vi står oppe i, og jobber dermed mer sammen i sakene. Vi har også andre saksmøter, i tillegg til at vi på Nav-kontoret kan rådføre oss med Nav Rogaland i saker vi er usikre på. I løpet av året arrangeres det også ulike kurs og workshops hvor vi kan fylle på kompetansen vår. 

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden? 

Helt siden jeg startet i Nav har jeg vært opptatt av å se menneskene og møte dem der de er. For meg er det viktig å få et godt forhold til dem jeg følger opp, slik at vi sammen kan samarbeide om å se på hva som er aktuelt for den enkelte. Jeg er opptatt av at de skal være delaktige i egen sak, nettopp fordi det er dem selv det gjelder. 

Bilde
Portrettbilde av Nicolai J. Botten, ungdomsveileder i Nav Hundvåg og Storhaug.

Møt en veileder

Veilederforum har startet opp igjen serien Møt en veileder (tidligere Månedens veileder og Min veilederhverdag) for å gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.