Møt en veileder: Mette Eines

Article tema
Møt en veileder: Mette Eines

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Denne gangen møter du Mette Eines i Karriere Innlandet. 

Mette Eines jobber som rådgiver og karriereveileder i Karriere Innlandet, Gjøvik. 50 prosent av stillingen er som karriereveileder, 50 prosent som rådgiver innenfor videregående opplæring. 

1. Hvor lenge har du jobbet med veiledning? 

Jeg har arbeidet med karriereveiledning i fire år. Fra tidligere har jeg blant annet bakgrunn fra integrering, opplæring og veiledning av flyktninger.  

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har bachelor i kulturprosjektledelse og master i reiseliv. I tillegg har jeg praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (ppu-y), noe som tilsvarer lektor med tilleggsutdanning, samt et årsstudium i karriereveiledning.  

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Som karriereveileder får jeg mulighet til å være en del av og følge veisøker i en del av hans/hennes prosess knyttet til yrkes- og utdanningsvalg. Det å få bidra til at veisøker ser muligheter og blir bevisst sine egne ressurser, sin kompetanse og sine ferdigheter, gjennom samtaler og refleksjon, opplever jeg som meningsfullt og motiverende. Samtidig får jeg også mulighet til å bruke ulike sider av meg selv og den varierte fagkompetansen som jeg har tilegnet meg over tid.  

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?  

I tillegg til å være karriereveileder for ordinære veisøkere, har jeg også ansvar for å gjennomføre nybosatt veiledning for voksne flyktninger som skal inn i kommunale introprogram. I løpet av høsten gjennomfører dessuten Karrieresenteret på Gjøvik et fire ukers oppstartkurs for lærlinger som ikke har fått tilbud om ordinær lærlingplass. En av mine oppgaver er å ha ansvar for planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av dette kurset. Jeg gjennomfører også gruppeveiledninger, et tilbud som har økt, etter at kommunene i Gjøvikregionen tar imot og bosetter flyktninger fra Ukraina. 

Jeg er også lokal koordinator for et nasjonalt forsøksprosjekt, Modulstrukturert fag- og yrkesopplæring, som Karriere Innlandet er en del av. Det er en forsøksordning for voksne over 25 år, der man tester ut en fleksibel vei frem til fagbrev. Siden jeg arbeider i en enhet som også tilbyr videregående for voksne, så arbeider jeg også med utdanningsveiledning. 

5. Hva slags verktøy bruker du oftest i karriereveiledningen?  

For meg handler en veiledningssetting om å møte mennesket der det er, i sitt livsløp. Jeg benytter derfor en kombinasjon av ulike verktøy, metoder og tilnærminger. Samtidig er jeg opptatt av å skape en god ramme i veiledningen, som gir tillit og trygghet, og da er samtalen og relasjonsbyggingen helt sentral.

6. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

Per nå opplever vi en del utfordringer knyttet til mangel på ukrainske tolker i gruppeveiledninger, og det kan oppleves som ekstra krevende når jeg har store grupper. 

7. Hvordan jobber dere med faglig utvikling innen veiledning på din arbeidsplass?

Vi som arbeider med karriereveiledning i fylket, har faste fagmøter hvor vi drøfter ulike faglige temaer og problemstillinger knyttet til egen praksis. Vi har også faste, digitale møter i regi av fylkeskommunen som ledes av rådgiver for karriereveiledning. På disse møtene drøfter vi og deler erfaringer knyttet til ulike faglige temaer. I tillegg arrangerer Karriere Innlandet innimellom fagdager og seminarer. 

Vi deltar også på nasjonale konferanser, kurs og videreutdanninger slik at vi får faglig påfyll, holder oss oppdatert, og får mulighet til å møte andre fra samme fagfelt.  

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

Akkurat nå ved starten av nytt skoleår, er det forberedelse av oppstartskurs og opplæringsavtaler med nye deltakere i Modulstrukturert fag -og yrkesopplæring.  

Bilde
Bilde av Mette Eines, karriereveileder i Karriere Innlandet.

Møt en veileder

Veilederforum har startet opp igjen serien Møt en veileder (tidligere Månedens veileder og Min veilederhverdag) for å gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.