Månedens veileder: Henning Strandvik

Article tema
Månedens veileder: Henning Strandvik

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Henning Strandvik fra Karrieresenter Hedmark.

Bilde
Navn
Henning Strandvik
Tittel
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
100 prosent
Sted
Hamar

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Jeg har jobbet med karriereorientert veiledning som NAV-veileder fra 2006 til 2017, og med mer rendyrket karriereveiledning i Karrieresenter Hedmark fra januar 2018.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har en bachelor i informasjon og samfunnskontakt, og videreutdanninger innen blant annet ledelse, veiledning, innovasjon, politikk, og karriereveiledning. Jeg er i dag masterstudent på karriereveiledningsstudiet ved Høgskolen i Innlandet, campus Lillehammer. Studiet er samlingsbasert og gjennomføres på deltid i halv progresjon, kombinert med full jobb.

3. Hva liker du best ved jobben som karriereveileder?

Det jeg kanskje setter høyest er å få innsyn i veisøkers karrierehistorie, og i prosess sammen med vedkommende avdekke, beskrive og tenke nytt om kompetanse, utdanning og arbeid. Det er en takknemlig, utfordrende og samtidig lærerik oppgave å jobbe med mennesker som står overfor overganger i et stadig mer dynamisk og raskt foranderlig samfunn og arbeidsmarked.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver og hvordan er fordelinga mellom dem?

Arbeidsoppgavene mine er varierte og spenner fra individuell veiledning, gruppeveiledning, veiledning av rådgivere, til utforming og innføring av rutiner, kurs og tjenester. I hovedsak dreier arbeidet seg om individuell veiledning knyttet til menneskers utdannings- og yrkesvalg, i både frivillige og ufrivillige overgangsfaser. En typisk aktivitet er sammen med veisøker å kartlegge vedkommende sin kompetanse, for deretter å se hvordan den er overførbar til ulike yrker, utforske mulighetsrommet, sortere og planlegge. Målet er at de gjennom refleksjon og faktaorientering er mer selvstendige neste gang de er i en overgangsfase.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Stor frihet til å velge metoder i veiledningen krever kunnskap om hensiktsmessig anvendelse i kontekst, for å lykkes med å stimulere veisøker til refleksjon. Stor metodefrihet og ulike kontekster innebærer mye egenrefleksjon fra samtale til samtale, om hva jeg gjorde bra, og hva jeg kunne gjort annerledes. Egenrefleksjonen gir meg kunnskap om hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og hvordan jeg kan utvikle meg videre. Dette forutsetter for min egen del også at selvutforsking og -kritikk balanseres med en påminnelse til meg selv om at dette er normalt, selvutviklende og dermed positivt.

6. Hvordan blir det jobbet med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

Alle karriereveilederne hos oss er i utdanningsløp med mål om mastergrad i karriereveiledning. Vi bisitter hverandres veiledninger der vi kan ha et større læringsutbytte. Samtidig har vi kollegaveiledninger og teammøter tilknyttet både veilederrollen og vårt kurs- og kompetansehevingsmandat. I tillegg til å utvikle kurs innen ulike temaer og for ulike grupper av veisøkere, er vi også godt i gang med karriereveiledning for nyankomne flyktninger hvor et av utkommene kan være større fokus på og kunnskap om karriereveiledning i introprogram. Vi jobber også i nettverk, blant annet knyttet til vårt mandat om å være ressurssenter for utdanning og arbeidsliv.

7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Som tilhenger av å integrere digitale ressurser inn i narrativ karriereveiledning er jeg storforbruker av utdanning.no og de fleste av funksjonene der. Gjennom anvendelse kan vi lære og se knytninger mellom utdanningsmuligheter og yrker. Verktøyet kan stimulere interesser, blant annet gjennom bruk av jobbkompasset og innholdet i yrkesbeskrivelsene. Vi finner også «Det skjulte arbeidsmarkedet» ved å se hvilke bedrifter som tilsetter innenfor hver av de respektive yrkesbeskrivelsene. Ved å kombinere arbeidsgiverknytningen til de ulike yrkesbeskrivelsene på utdanning.no med ledige stillinger på nav.no får vi etter mitt syn en så god oversikt over arbeidsmarkedet som mulig per i dag.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida?

Det er et vanskelig spørsmål da det foregår så mye spennende samtidig. Ved siden av ordinær individuell karriereveiledning er vi midt i et prosjekt hvor vi tester ut karriereveiledning for nyankomne flyktninger i tre kommuner i Hedmark. Parallelt kjører vi utprøving av en kombinasjon mellom avtalte veiledningstimer og dropin-tilbud rundt i vårt fylke. Jeg har også et engasjement for god karriereveiledning av ufrivillige jobbskiftere for å forhindre og redusere sykefravær. Jeg tror noe av nøkkelen ligger i tidlig samarbeid med fastleger, og en god start er at jeg har fått antatt en debattartikkel i Legeforeningens tidsskrift: https://tidsskriftet.no/2019/09/debatt/karriereveiledning-kan-forhindre-og-redusere-sykefravaer

Bilde
Månedens veileder oktober