Månedens veileder: Cathrine Herrød

Article tema
Månedens veileder: Cathrine Herrød

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Cathrine Herrød fra Bekkestua ungdomsskole.

Bilde
Navn
Cathrine Herrød
Tittel
Rådgiver og karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning
70 prosent
Sted
Bærum

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

I et og et halvt år.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg er utdannet adjunkt fra Høgskolen i Telemark, og har bachelor i engelsk og master i pedagogikk fra UiO, samt en påbegynt doktorgrad i pedagogikk.

3. Hva liker du best ved jobben som karriereveileder?

Jeg liker å holde meg oppdatert på strømninger, behov og regler i utdannings- og arbeidsliv, og å formidle dette på en god og forståelig måte til lærerkollegiet, elever og foreldre. Likevel er nok det aller beste samtalene med elevene når man kan trygge og støtte dem på veien mot det store ukjente.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver og hvordan er fordelinga mellom dem?

Jeg leder skolens ressursteam, som består av rektor, avdelingsleder, helsetjeneste og PPT.

Årshjulet mitt er som følger: I juni og august sjekker jeg VIGO.no, kontakter oppfølgingstjenesten ved behov og setter i gang UDV i alle klasser. På høsten er det foreldremøter, informasjon om videregående skole i alle 10.-klasser og organisering av praksiskurs og yrkes- og utdanningsmesser.

I november og desember er det veiledning, møter med PPT for fylket og kontakt med videregående skoler med tanke på elever som skal søkes inn individuelt eller med fortrinn. I januar og februar er det veiledning, søknader og åpen dag på de videregående skolene, og i mars og april er det blant annet arbeidspraksis for elevene. I mai og juni har vi overføringsmøter med barneskolen og jobber med klassesammensetning.

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din?

Som for de fleste andre veiledere er det nok tidsaspektet i veiledningen som er den største utfordringen. Jeg ser at mange har behov for individuell veiledning og samtaler, men i en travel hverdag på en stor skole blir det iblant for liten tid til dette. Jeg har et ønske om å i større grad se hele mennesket og lære å kjenne flere sider av elevene når man veileder dem.

6. Hvordan blir det jobbet med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

På min skole starter alle klassene opp med faget utdanningsvalg (UDV) første time hver mandag hele året. Dette har vi gjennomført for at UDV-faget ikke skal bli en salderingspost.

I samarbeid med en karriereutdannet lærer på skolen har vi laget en årsplan for hvert trinn i UDV, basert på fagfornyelsen. Det er kontaktlærerne som implementerer planene. Jeg setter også opp ulike temaer på 10. trinns teammøter til diskusjon når det passer seg. Det er også viktig at rådgiverfanen på skolens hjemmeside er oppdatert og aktuell.

I tillegg opplever jeg at karriereveilederne i Bærum kommune har et godt nettverk. Vi møtes jevnlig og samarbeider godt. Vi diskuterer ofte utfordrende «caser» og problemstillinger når vi møtes. Vi blir også godt fulgt opp av Viken fylkeskommune med relevante foredrag og diskusjoner.

7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Vi har mange verktøy tilgjengelig, men jeg opplever at den individuelle samtalen er det jeg bruker oftest. Det viktigste for meg er at elevene er klar over hvilke muligheter de har i vårt distrikt og hva de ulike valgene innebærer.

Etter den første veiledningssamtalen med eleven oppfordrer jeg dem til å ha lav terskel for å ta kontakt med meg for et eventuelt nytt møte, men at det er de som må ta kontakt. Jeg opplever at omtrent 80 prosent av elevene ønsker flere samtaler. I disse samtalene ønsker de å oppsummere og avklare egne ønsker og tanker.

8. Hvordan har korona-situasjonen påvirket jobben din?

Korona-situasjonen påvirker meg på den måten at jeg er mye i kontakt med elever og foreldre digitalt og på telefonen. Jeg følger særlig opp sårbare elever, og spesielt i påsken var det flere som hadde behov for kontakt.

Da det ennå ikke er en plan for når ungdomsskolene skal åpne, har skolen opprettet et dagtilbud for noen elever hvor de er tilstede én til to timer per dag i to til tre dager, med en voksen. På skolen har vi ukentlige Skype-møter med skolens ledelse og PPT slik at vi får fulgt opp elever med spesielle behov.

For meg personlig synes jeg de siste ukene har vært litt uvirkelige. Jeg har store barn, så de klarer seg stort sett selv. Jeg er også på kontoret mitt på skolen noen dager i uken, men jeg savner veldig å se elevene og å være sammen med alle de gode kollegene på Bekkestua skole. Jeg gleder meg til "kjedelige", normale dager igjen!

Bilde
Månedens veileder april