Månedens veileder: Beathe Øverjordet

Article tema
Månedens veileder: Beathe Øverjordet

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned. Denne gang er det Beathe Øverjordet fra Oppfølgingstjenesten i Vestfold fylkeskommune.

Bilde
Navn
Beathe Øverjordet
Tittel
Rådgiver
Del av stilling brukt til karriereveiledning
Rundt 90 %
Sted
Tønsberg, Vestfold

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Jeg har jobbet som rådgiver i Oppfølgingstjenesten siden 2012. Før det har jeg blant annet jobbet som lærer i videregående skole, innenfor psykisk helse og med arbeidsavklaring for voksne som har vært ute av arbeidslivet i en lengre periode. 

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har faglærerutdanning i formgivingsfag, kunstutdanning (SHKS), master i formgiving, kunst og håndverk, samt rådgiverutdanning og videreutdanning i coaching og ledelse.

3. Hva liker du best ved jobben som karriereveileder? 

Jeg er glad i å jobbe tett med ungdom, og synes det er interessant å få innblikk i ungdommens egen historie, og å reflektere rundt viktige temaer sammen. Dette er ofte unge mennesker som har dårlige erfaringer og opplevelser med seg fra skole og i livet ellers, så det sosialpedagogiske aspektet er viktig.

Jeg synes det er spesielt meningsfullt å kunne hjelpe unge med å bli i bedre i stand til å mestre sine egne liv, se muligheter, samt bli mer rustet til å ta valg når det gjelder utdanning og arbeid. 

4. Hva er dine arbeidsoppgaver og hvordan er fordelinga mellom dem? 

Jobben er ganske variert og ingen dag er lik. Oppgavene spenner fra veiledningssamtaler, veiledning og motivering på SMS, følge ungdom til lege, kontakt med foresatte, møter med ulike samarbeidspartnere (som skole, Barne- og ungdomspsykiatrien, Nav, barnevern, opplæringskontor), kontakt med bedrifter, oppfølging av ungdommer på arbeidspraksis, interne møter i tjenesten, arbeidsgrupper og kurs.

Jeg er også OT-kontakt på en videregående skole der jeg er to dager i uka for å jobbe frafallsforebyggende. Veiledningssamtalene tar mye tid, og fokus her er å finne metoder og tiltak som bidrar til at den enkelte ungdom blir mer klar over sine interesseområder og sine egne styrker. 

5. Hva er de største faglige utfordringene i arbeidshverdagen din? 

Jeg vil si arbeidet med å koordinere tjenester. At man «drar i samme retning», fordeler ansvarsområder og samarbeider for å finne mest mulig riktig hjelp og tilbud for hver enkelt ungdom. 

6. Hvordan blir det jobbet med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø? 

Det er en positiv holdning til kursing og utvikling i tjenesten, og vi deler kunnskap med hverandre. Vi har også faste fellesmøter der eksterne foredragsholdere kan inviteres inn.

Ansatte har fått opplæring i karrierekartleggingsverktøyene JobPics og Karriereverktøy (tidligere WIE), og vi er i gang med å sertifisere oss i Vip24, som er et mer omfattende verktøy. I tillegg er det flere som har tatt eller holder på med rådgiverutdanning, kurs i livsmestring, samt andre videreutdanninger og mastergrader innen karriereveiledning, helse- og veiledningsfeltet. 

7. Hva slags «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen? 

Relasjonsbygging er selvfølgelig viktig, og samtalen er mitt viktigste verktøy. Jeg har ofte en narrativ tilnærming i veiledningen. Narrativ veiledning egner seg godt der det finnes en viss kompleksitet. Jeg forsøker å ha variasjon og smidighet i veilederrollen. I tillegg til aktuelle nettsteder, kan også for eksempel JobPics, Karriereverktøy, Vip24 og SØT-modellen være supplement eller utgangspunkt for samtale.

8. Hva er du mest opptatt av i jobben din for tida? 

Det er alltid enkeltungdommene jeg jobber med som står først i fokus. Ellers så er det spennende tider fordi Vestfold fylke skal slås sammen med Telemark fra 1.1.20. Oppfølgingstjenesten er litt ulikt rigget i de to fylkene. Vi er spente på hvordan dette vil påvirke tjenesten fremover, så vi fortsetter å levere gode tilbud til ungdom utenfor opplæring og arbeid, eller som står i fare for å droppe ut av videregående opplæring.

Bilde
Månedens veileder desember