PRO – Jobb- og karrierekurs for unge arbeidssøkere

Article tema
PRO – Jobb- og karrierekurs for unge arbeidssøkere

NAV Asker har utviklet et helt nytt gruppetilbud for arbeidssøkere mellom 18 og 29 år.

PRO – Jobb- og karrierekurs er et nyutviklet gruppetilbud for ungdommer som følges opp av ungdomsteamet i NAV Asker. Ungdomsveilederne Maria von Wachenfeldt, Nadia Johnsen og Nadia Hurasiønsket å utvikle et konsept som kunne møte ungdommers behov i jobbsøkerprosessen. I portfølgene befant seg rundt 200 ungdommer og ønsket var å lage et tilbud som gav god karriereveiledning, styrking av personlig kompetanse og jobbsøkerferdigheter, og samtidig var fleksibelt, levende og kreativt.

Resultatet har blitt PRO Jobb- og karrierekurs, et kurs som har gitt gode resultater. Over 50 prosent av deltakerne har kommet i jobb og øvrige deltagere er godt avklart for videre tiltak. Nå inngår kurset i ordinær drift hos NAV Asker.

Fellesskap gjennom aktiv deltagelse

Kriteriet for å delta i PRO – Jobb- og karrierekurs er at ungdommen ønsker å komme ut i aktivitet, arbeid eller utdanning. Kurset har en ressurs- og løsningsfokusert tilnærming med ungdommen i sentrum. Grunnholdningen er at det finnes muligheter for alle, i tråd med NAVs visjon; «Vi gir mennesker muligheter»

Hensikten med kurset er en tro på at   ungdommene trenger hverandre for å utvikles og inkluderes i samfunnet og arbeidslivet. Erfaringene så langt er at deling og fellesskap skaper mestring og boost i jobbsøkerprosessen. Ungdommene inkluderes i et sosialt fellesskap. Der støtte, oppmuntring og bedre selvtillit i å søke jobb.

For å bidra til en reell brukermedvirkning deltar ungdommene aktivt i kurset. Kurset bygger på det ungdommene har til felles – at de er arbeidssøkere. I tillegg har de alle sin unike bakgrunn med forskjellig livserfaring, kompetanse og arbeidserfaring. Det er det som er gullet i gruppa. Derfor legges det opp til en gruppeprosess der ungdommene deler sine egne jobb- og skoleerfaringer, som for eksempel hvordan det føles å sende søknad på søknad og ikke få svar, eller hvordan det føltes å få en jobb etter å ha vært veldig nervøs på intervju. Ungdommene får øve seg på å dele, lytte og reflektere over egen kompetanse og bli bevisst egne tanker, følelser og verdier. Det gir spennende samtaler, og ungdommene kommer ofte med tips og råd til hverandre på en veldig positiv måte.

Gjennom samtalene skapes det raskt en tilknytning i gruppa, og den enkelte får erfaring i å snakke om seg selv innenfor trygge rammer. Dynamikken i gruppa gjør at deltagerne både kan gi og få. Det skaper mestring, og gir god overføringsverdi til fremtidige jobbintervjuer.

Ville kombinere jobbsøk og karriereveiledning

Kurset ble satt i gang høsten 2020 etter at ungdomsveilederne hadde opplevd en økt avstand til ungdommene de følger opp, som følge av koronapandemien. Mange ungdommer har begrenset kontakt med andre mennesker og de har et stort behov for nettverk og bistand i jobbsøkerprosessen.

I flere år har veiledere i NAV Asker drevet Jobbklubb og karriereveiledningsgrupper hver for seg. Nå ønsket de å lage et helhetlig konsept sammen, som inneholdt både jobbsøking, karriereveiledning og personlig utvikling, og som ville være skreddersydd for unge arbeidssøkere i NAV.

En av suksessfaktorene for å arbeide frem arbeidsmetoden er at veilederne opplever å ha fått bruke sin faglige yrkeskompetanse og personlighet inn i arbeidsgruppen og komplettert hverandre på en veldig god og kreativ måte. De tre veilederne bak kurset har ulik bakgrunn. Nadia Hurasi har jobbet i tiltaksbedrift med lang erfaring med jobbklubb og har utdanning innen karriereveiledning. Maria har jobbet ni år i NAV, innen rusomsorgen og studerer nå master i karriereveiledning og Nadia Johnsen jobbet som markedskonsulent i NAV, veileder i oppfølging og gitt karriereveiledning.

PRO – noe ekstra unikt for unike ungdommer

Navnet PRO er inspirert av Marias sønn på 15 år. Han er en typisk gutt som er glad i elektronikk, og synes alt som har noe med PRO i seg er veldig bra. Det skal for eksempel ikke bare være air pods, men air pods PRO. Når kurset har fått navnet «PRO» betyr det at kurset er noe ekstra unikt for ungdommer. Navnet er også valgt fordi det gir assosiasjoner til det å være proaktiv i eget liv.

PRO står for:

 • Personlig kompetanse og livsmestring
 • Relasjoner – bygging av relasjoner og nettverk
 • Online i ditt eget liv

Personlig kompetanse, kreative øvelser og ferdighetstrening

Kurset bruker hovedsakelig tre tilnærmingsmåter:

1. Den første tilnærmingen er personlig kompetanse og livsmestring. Ungdommene blir kjent med seg selv og gruppen, og de blir bevisst egne interesser, ressurser og mestringserfaringer. Ønsket er at den enkelte skal få mer innsikt i sin situasjon som arbeidssøker, hva som er viktig for dem i en jobb og videre karrierevalg. Metodeverktøy som brukes er blant annet refleksjonsoppgaver, egenkartlegging av uformell og formell kompetanse ved å lage egen tidslinje, samt karrierehistorie og SØT-modellen.

2. Den andre tilnærmingen er kreative øvelser. Ungdommene utforsker seg selv, sine personlige egenskaper og interesser i forhold til forskjellige yrker på en morsom og ufarlig måte. Ungdommene vil for eksempel beskrive seg selv gjennom å snakke om et dyr.

3. Den siste tilnærmingen består av ferdighetstrening. Ungdommene får opplæring i å utforme egen CV, analysere stillingsannonser, lære hvordan de skal skrive en søknad, forberede seg til et jobbintervju samt innsikt i arbeidsgiverperspektivet.

Fem uker – fem spørsmål

Kursets varighet er to timers samlinger en gang per uke i fem uker. Ungdommene jobber med ulike spørsmål hver uke.

 • Uke 1. Hvem er jeg? Bli kjent med hverandre og arbeidssøkerens nåværende situasjon. Refleksjon rundt personlige egenskaper og yrker. Hva NAV kan bidra med og avklaring av grupperegler.
 • Uke 2. Hva kan jeg?Kompetansekartlegging og egen CV, oppdatere CV og jobbprofil på nav.no.
 • Uke 3. Hva vil jeg?Mål, verdier og søknad.
 • Uke 4. Hva skal til? Intervjutrening og arbeidsgivers perspektiv.
 • Uke 5. Go!Besøk av markedsrådgivere med orientering om dagens arbeidsmarked.

Ungdommene arbeider med de forskjellige temaene gjennom refleksjonsoppgaver, gruppearbeid, rollespill og hjemmeoppgaver. Veilederne deltar aktivt i gruppa og vurderer innhold og fremdrift ut fra ungdommenes tilbakemeldinger og behov. 

Digitalt kurs

På bakgrunn av smittesituasjonen i 2020, ble kun første kursrunde holdt med fysiske samlinger, deretter har kurset bli videreført på digitale plattformer. Veilederne har erfart en utfordrende, men spennende tid med utprøving av metoder og prosesser med mindre grupper digitalt. De prøver å nå ut til ungdommen der de er og møte deres behov i arbeidssøkerprosessen.

Verdien av gruppeveiledning

Veilederne i ungdomsteamet i NAV Asker har erfart at når oppfølging av ungdommer gjøres i gruppe, får det mye større dynamikk og læringseffekt. De mener denne muligheten kan benyttes mye mer internt i NAV. Å jobbe med ungdommer i gruppe oppleves som effektiv bruk av tiden, og som en meningsfull metode som gir ungdommene mulighet til å møte andre i samme situasjon og bli en del av et fellesskap som «heier» hverandre frem.

Et konkret eksempel erfarte Nadia Hurasi under en samling som skulle handle om å forberede seg til intervju hos arbeidsgiver. En av deltakerne i gruppen fikk napp på en søknad han hadde sendt inn. Han hadde blitt innkalt til jobbintervju. Det gav gruppa en unik mulighet til å følge en ansettelsesprosess på direkten. Gruppen bidro med tips og råd om hva deltageren ville ha nytte av når han skulle bli intervjuet. Etter endt intervju fikk gruppen oppdatering om hvordan det hadde gått. Det viste seg at deltageren hadde lyktes med oppdraget. Med hele gruppa som heiagjeng fikk han jobben og ble en kjempeinspirasjon for resten av gruppa!

En annen måte verdien av grupper kommer frem på er når ungdommene selv spør når de vil få innkalling til neste samling og svarer positivt ja til å fortsette i gruppen. Det er en sterk opplevelse å observere unge deltagere på digitale samlinger, som en vet har sine utfordringer, begynne å henvende seg til hverandre og bli kjent gjennom øvelser og tema. En deltager fortalte at han følte det som om han møter andre som sitter i samme båt. Det han oppdaget er spennende, positive effekter av gruppeveiledning.

Nadia Johnsen løfter frem verdien av å bruke humor og ha det gøy sammen i gruppen gjennom mer kreative øvelser. Hun forteller om den gleden og selvfølelsen som hun ser vokser når deltagerne kan velge seg et dyr og identifisere seg med dennes egenskaper.

Tett og god oppfølging

Det er et viktig mål for NAV å sikre tett og god oppfølging av unge. Erfaringer fra PRO Jobb og karrierekurs er at kurset bidrar til at ungdommer blir sett og hørt. Veilederne opplever også å bli bedre kjent med ungdommene og at ungdommene blir bedre kjent med sin veileder i NAV. Kurset er med på å legge et godt grunnlag for relasjonsbygging og samarbeid for arbeidsoppfølging etter endt kurs om det er et behov.

Kurset ønsker å styrke ungdommenes jobbsøkerkompetanse. Ungdommene blir svært engasjert i egen fremtid når de oppdager sine ressurser og lærer noen ferdigheter og verktøy som viser hvordan de kan nå egne drømmer og mål.

For veilederne har dette vært en ny måte å drive oppfølging på, med flere positive effekter. Ved å ha kurs sammen med felles ungdommer, kan de drøfte og vurdere videre prosess i fellesskap etter samlingene. Det er med på å skap samhold og har bidratt til en svært meningsfull og spennende jobbhverdag. Veilederne opplever at de får en god helhetlig kartlegging av ungdommene og avklaring for videre behov.

Bilde
Portrett av Nadia Hurasi, Maria von Wachenfeldt og Nadia Johnsen
Bildetekst
Ungdomsveilederne Nadia Hurasi, Maria von Wachenfeldt og Nadia Johnsen. Foto: Privat.

Mål

Målet med kurset er å:

 • Bli mer kjent med seg selv og sin egen kompetanse
 • Bli trygg på sine egne karrierevalg
 • Styrke sine ferdigheter som jobbsøker
 • Utfordre seg selv i felleskap med andre
 • Bli en on-line og proaktiv deltager i gruppen og i eget liv
 • Komme i jobb på sikt

Sitater

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra ungdommene. Noen sitater lyder:

 • «Tenker fra flere synsvinkler nå.»
 • «Trudde jeg ikke hadde gjort en dritt i livet, men ser nå at jeg har gjort masse.»
 • «​​​​​​​Det var en wakeup-call for meg. Jeg begynte å tenke på hva jeg vil.»  
 • «​​​​​​​​​​​​​​Jeg har fått gode tanker om fortida.»