Når en karriereveileder må kunne litt om alt

Article tema
Når en karriereveileder må kunne litt om alt

I september i fjor lanserte vi i Kompetanse Norge Karriereveiledning.no, en ny, gratis karriereveiledningstjeneste på nett. Med de rette folka på laget og et nasjonalt kvalitetsrammeverk i ryggen har vi et solid grunnlag for å fortsette arbeidet med å gi veisøkere en god tjeneste.

Oppdraget vårt fra regjeringen var å etablere en ny, anonym og gratis karriereveiledningstjeneste på nett, med høy kvalitet og for hele befolkningen. Vi visste ikke hvilke veisøkere som kom til å ta kontakt, hva de ville ønske å snakke om, hvor lenge henvendelsene ville vare, om de fleste ville kontakte oss på chat eller telefon, eller på hvilke tidspunkter pågangen ville være størst.

Det vi visste var at de ansatte kom til å være nye i jobbene sine, og at de ville starte i jobbene på mange ulike datoer. De 19 karriereveilederne kom til å ha arbeidsstedet sitt på fire forskjellige steder og tilhøre fire ulike arbeidsgivere: Kompetanse Norge og fylkeskommunene Vestland, Trøndelag og Innlandet. Teamet skulle bli kjent med hverandre og jobbe sammen digitalt.

Mens vi planla når og hvor vi skulle samles fysisk i startfasen for å bli kjent med hverandre faglig og sosialt, kom korona og nedstenginga av Norge i mars 2020. Med et økt behov for karriereveiledning fordi mange ble permittert, var det også nødvendig at lanseringen av tjenesten ble framskyndet.

Rekrutteringsprosessen

En forutsetning for å lage en god tjeneste, var å lykkes med å rekruttere enkeltpersoner som til sammen utgjorde et kompetent, bredt sammensatt team. Teamet skulle trives i og mestre sitt nye arbeidsinnhold, uten at vi visste nøyaktig hvordan arbeidsinnholdet kom til å bli. Dette skulle skje i omskiftelige omgivelser, der veien i stor grad skulle bli til mens vi gikk. Rekrutteringsprosessene ville skje på ulike tidspunkter, i fire ulike virksomheter, med ulike saksganger, retningslinjer og rutiner.

Det ble derfor utformet en veiledende kompetanseprofil med utgangspunkt i kompetansestandardene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Denne var vid nok til å tillate mangfold i ansattgruppa, både når det gjaldt bakgrunn, erfaring, alder, kjønn og personlige egenskaper. Rammeverket ble brukt som grunnlag for utlysningstekst og første- og andregangsintervjuer.

Introduksjon og opplæring

Innledende opplæring og introduksjon til de sju første karriereveilederne tok utgangspunkt i de sju områdene i kompetansestandardene. Planen hadde fordelen av å bli gjennomført før tjenesten var lansert. Derfor kunne vi fokusere utelukkende på dette en kort periode, samtidig som vi kunne bli kjent med hverandre og begynne å bygge en felles teamkultur.

Innholdet ble jevnlig evaluert av teamet, og justert fortløpende ut fra opplevd utbytte og nytteverdi. Ettersom de andre tolv karriereveilederne startet på ulike tidspunkter fra slutten av august 2020 fram til januar i år, ble gjennomføring av opplæring mer komplisert og fragmentert. Men vi holdt fast ved kompetansestandardene som rettesnor.

Modellen viser de sju kompetanseområdene i kompetansestandardene
Modellen viser de sju kompetanseområdene i kompetansestandardene.

Hvilken kompetanse var avgjørende?

I kompetansestandardene er kompetanseområdene delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. I Nasjonalt kvalitetsrammeverk defineres generell kompetanse som det «å kunne anvende kunnskap og ferdigheter på selvstendig vis i ulike situasjoner i utdannings- og jobbsammenheng gjennom å vise samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning».

Metakompetansen som oppstår som en syntese av både kunnskap, ferdigheter og holdninger, ble vektlagt. Konteksten til denne tjenesten stiller høye krav til karriereveiledernes generelle kompetanse. Det var også avgjørende at de nyansatte kunne forholde seg systematisk til usikkerhet, kompleksitet, læring og refleksjon – som også er en metakompetanse.

Det var ikke en ambisjon at karriereveilederne skulle ha kompetanse innenfor alle kompetanseområdene når de startet i jobbene. De skulle ikke være eksperter på alt, eller bli eksperter på kort tid. Vi valgte en helhetlig, kollektiv og komplementær tilnærming til et samlet kompetansebehov, med utgangspunkt i Kompetanse Norges definisjon av kompetanse: «(…) evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner. Kompetanse inkluderer våre kunnskaper, ferdigheter og holdninger og hvordan disse brukes i samspill».

Basert på denne tjenestens rammebetingelser og format, og at det var umulig å forutse veisøkeres bruk av tjenesten, la vi størst vekt på tre av kompetanseområdene: Område 1 Veiledningsprosesser og relasjoner, område 2 Etikk og område 5 Utdanning og arbeid. Vi visste med sikkerhet at karriereveilederne kunne bli utfordret etisk, og måtte kunne håndtere svært ulike typer henvendelser, både karriereveiledningsprosesser og bruk av karriereinformasjon.

Sosial praksis – uten å kunne møtes

I kvalitetsrammeverket er det vektlagt at kompetanseutvikling og læring først og fremst skjer gjennom deltakelse i sosial praksis, der den enkelte karriereveileders utvikling må forstås i sammenheng med den sosiale virksomhet han eller hun er en del av. Det vil blant annet si at kunnskap og kompetanse utvikles, endres og vedlikeholdes i samhandling mellom individer og grupper.

Teamet av karriereveiledere har enda ikke møttes fysisk, slik vi hadde planlagt, og samarbeider utelukkende i digitale kanaler. Så langt er vår erfaring at det likevel er mulig å skape god samhandling og en kultur for deling og læring. Vi er imidlertid helt i støpeskjeen, og vil nok erfare nye og flere muligheter og begrensninger framover.

Teamet samlet til digital fagdag 12. februar. Karriereveiledere: Magdalena Fosshaug, Lena D. Vetting, Cathrine Yttergård, Maria Gundersen, Anette V. Lefdalsnes, Rita Øiahals, Frida Natland, Sesilie Ådland, Hilde Torvanger, Henrik Martinsen, Tomas Iversen, Siri T. Normann, Kiya Ahmed, Marit Overrein, Magnar Sætre og Jorunn Holmvik. Margrete H. Nygaard, Nina B. Johansen, Karl Jørgen Ertsås og Anzhela A. Ataian var ikke til stede da bildet ble tatt. Kristin Jensen, Ann-Katrine Johnsen og Grethe Elvebo har andre funksjoner tilknyttet tjenesten.
Teamet samlet til digital fagdag 12. februar. Karriereveiledere: Magdalena Fosshaug, Lena D. Vetting, Cathrine Yttergård, Maria Gundersen, Anette V. Lefdalsnes, Rita Øiahals, Frida Natland, Sesilie Ådland, Hilde Torvanger, Henrik Martinsen, Tomas Iversen, Siri T. Normann, Kiya Ahmed, Marit Overrein, Magnar Sætre og Jorunn Holmvik. Margrete H. Nygaard, Nina B. Johansen, Karl Jørgen Ertsås og Anzhela A. Ataian var ikke til stede da bildet ble tatt. Kristin Jensen, Ann-Katrine Johnsen og Grethe Elvebo har andre funksjoner tilknyttet tjenesten. 

Individ versus kollektiv

I kvalitetsrammeverket er det presisert at «prosessen fra novise til ekspert skjer først og fremst gjennom integrering i et kollektivt fagnettverk av ekspertise» (s. 28).

Utviklingsarbeid og fagnettverket både internt i tjenesten og etter hvert også sammen med andre karriereveiledningsaktører blir viktig framover. I takt med stadig bedre erfaringsgrunnlag, vil vi avdekke behov for at teamet som helhet utvikler kompetanse på flere ulike områder. I forbindelse med utviklingsarbeid blir det viktig å se på hvordan deling av kompetanse kan settes i system. Vår erfaring er at kompetansestandardene var et verdifullt verktøy både i rekrutteringsprosessen, ved sammensetning av et team og i opplæring og introduksjon. Vi kommer til å bygge videre på kompetansestandardene i flere sammenhenger framover, blant annet i utvikling av tjenestens kvalitetssystem.

Samle tråder og prioritere

Det er lett å undervurdere behovet for ressurser, kapasitet og tid. Helt ærlig har introduksjon og opplæring blitt noe «tynnere» i takt med alle de ulike tidspunktene for karriereveiledernes oppstart i sin nye jobb.

De karriereveilederne som startet utover høsten og vinteren 2020 kom rett inn i en tjeneste med full drift og stor pågang. Det er vanskelig å drifte med fastsatt åpningstid, bevare kvalitet og kontinuitet og samtidig ha mange andre aktiviteter gående. Vi har måttet justere og endre alle planer fortløpende. Framover ønsker vi å samle trådene og avdekke hva som skal være prioriterte aktiviteter.

Vi har erfart at vi ikke må undervurdere mestring av det tekniske. Det inkluderer alt fra å øve i den tekniske løsningen, lydinnstillinger, systeminnstillinger, hvordan ulike operasjoner enklest gjøres i teknisk løsning, og den enkeltes ulike erfaring med bruk av de digitale kanalene vi bruker i tjenesten. Hvis formatet som karriereveiledningen skal skje i er en hindring, hjelper det ikke å være verken faglig trygg eller rask å skrive.

Den første gruppen med karriereveiledere prøvde ut verktøyet Min kompetanse mens det var under utvikling, da i papirversjon før verktøyet ble digitalt. Det ga et godt utgangspunkt for å få oversikt over egen kompetanse og skape refleksjon. Vi ser fram til å ta i bruk den digitale versjonen som nå foreligger. Teamet vil i samarbeid med de tre fylkene utarbeide hvordan dette konkret skal skje. Det vil bidra til at vi tydeligere ser hvilke av de sju kompetanseområdene det er behov for å fokusere mest på framover.

Bredde i kompetansen

Karriereveiledning.no må navigere i stadig endring og utvikling, men samtidig sikre at valg og vurderinger foretas på grunnlag av innsikt, erfaringer og kunnskap. Vi må i fellesskap finne balansen mellom fortløpende iverksetting ut fra teamets behov og tid til å få innsikt og erfaring.

Det er et mål i 2021 å slippe til både individuell og kollektiv kompetanse i teamet i enda større grad, samtidig som rommet for mangfold blir beholdt. Noen av oss er «på» og tidlig klare for å dele. Andre trenger litt mer tid. Noen er gode på struktur, noen er generalister, andre er gode på fordypning. Noen ser helheten, andre ser detaljene. Alt er like mye verdt, og det er bredden som gir styrke og framdrift.

Vårt team består av kompetente, engasjerte og tilpasningsdyktige karriereveiledere, og det gir et solid grunnlag for det videre arbeidet. Vi ser fram til fortsettelsen, og til å tilby veisøkerne en god tjeneste gjennom bruk av teamets samlede kompetanse.

Litteraturliste

Bakke, G. E., Engh, L. W., Gaarder, I. E., Gravås, T. F., Haug, E. H., Holm-Nordhagen, A., Schulstok, T., og Thomsen, R. (2020). Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Presentasjon av områdene kompetansestandarder, karrierekompetanse og etikk (Rapport, Kompetanse Norge). Hentet 20.01.21 fra https://www.kompetansenorge.no/globalassets/kvalitet-i-karriere/rapport_-nasjonalt_kvalitetsrammeverk_for_karriereveiledning.pdf

Bilde
De første syv av de 19 karriereveilederne samlet, sammen med leder for seksjon for karrieretjenesters seksjonsleder, Eirik Øvernes (nr. to fra høyre). Så langt har det på grunn av pandemien ikke latt seg gjøre å samle alle de 19 karriereveilederne fysisk.  Fra venstre: Magdalena Fosshaug, Nina Borch Johansen, Margrete H. Nygaard, Anzhela Ataian, Cathrine Yttergård, Marit Overrein, Eirik Øvernes (seksjonsleder), Kiya Ahmed. Foto: Eva Høifødt 
Bildetekst
De første syv av de 19 karriereveilederne samlet, sammen med leder for seksjon for karrieretjenesters seksjonsleder, Eirik Øvernes (nr. to fra høyre). Så langt har det på grunn av pandemien ikke latt seg gjøre å samle alle de 19 karriereveilederne fysisk.  Fra venstre: Magdalena Fosshaug, Nina Borch Johansen, Margrete H. Nygaard, Anzhela Ataian, Cathrine Yttergård, Marit Overrein, Eirik Øvernes (seksjonsleder), Kiya Ahmed. Foto: Eva Høifødt 

Karriereveiledning.no

  • Karriereveiledning.no er et nettsted for gratis, anonym og kvalitetssikret karriereveiledning. Tjenesten eies og driftes av Kompetanse Norge, og bemanningen er i første fase et samarbeid med tre fylker.
  • Målgruppen er hele befolkningen uavhengig av alder, bosted og arbeids- og utdanningssituasjon.
  • Karriereveiledning.no skal gi økt tilgang til karriereveiledning når folk trenger det, og skal supplere karriereveiledningstilbudene som finnes fra før.
  • Nettstedet ble lansert 2. september 2020. Per 25. januar har tjenesten håndtert 5456 henvendelser. 84 prosent av henvendelsene kommer på chat.
  • Tjenesten bemannes av 19 karriereveiledere fordelt på dag- og kveldstid.
  • Åpningstiden er mandag-torsdag 10-20, og vil gradvis vurderes utvidet basert på veisøkernes behov.
  • Karriereveilederne har bakgrunn fra blant annet karrieresentre, UH-sektoren, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring, Nav og privat sektor. De fleste har lang erfaring med veiledning og/eller karriereveiledning. Utdanningsbakgrunn varierer, og flere tar nå mastergrad i karriereveiledning.