Hvordan bruke LinkedIn i karriereveiledningen?

Article tema
Hvordan bruke LinkedIn i karriereveiledningen?

Fire personer i minuttet får jobb gjennom LinkedIn, ifølge LinkedIns offisielle statistikk. Alisa T. Jensen forteller om de mulighetene nettverket gir for karriereutvikling, og belyser veilederens viktige rolle i denne prosessen.

LinkedIn regnes som verdens største digitale arbeidslivsarena med stadig økende brukermasse og aktivitet. Populariteten kan forklares med blant annet et tydelig profesjonelt fokus, der det er mulig å bygge nettverk og snakke med kollegaer og forretningsforbindelser uten å slippe dem inn i privatlivet. På LinkedIn kan brukere vise fram sin jobbreise, utdanning og kompetanse og finne hverandre ut ifra jobbrelaterte kriterier.

I fjor rapporterte LinkedIn 55 prosent økning i antall samtaler mellom brukere. Dette viser hvor viktig det er å være til stede i nettverket. Trenden kan blant annet skyldes pandemiutbruddet som har tvunget frem en eksponentiell digitalisering av arbeidslivet. Når både kaffemaskinen” og fredagsvafler” er flyttet til skjerm, skjer også mye av karriereutviklingen digitalt.

Norge har nylig passert 2 millioner registrerte brukere av LinkedIn. Som leder og karriereveileder hos HR EKSPERTENE (som blant annet tilbyr kurs i Linkedln) og leder av LinkedIn Visibility Bootcamp, et intensivt treningsprogram som skal gi deltagere en solid forståelse av LinkedIns muligheter, erfarer jeg at kun en brøkdel av de registrerte brukerne har et bevisst forhold til nettverkets muligheter. Mange har heller ikke en god nok forståelse for hvordan de kan bruke nettverket for å komme nærmere sine karrieremål. Karriereveiledere kan utgjøre en stor forskjell. I denne artikkelen vil jeg peke på de mulighetene nettverket gir for karriereutvikling, og sette lys på karriereveiledernes viktige rolle i denne prosessen.

Nettverket krever bevisste valg

De fleste veisøkerne som registrerer seg på LinkedIn forventer at det vil være nyttig i karrierebyggingen. Svært mange innrømmer at forventningene ikke innfris, inntil de har fått økt forståelse for hvordan nettverket fungerer, hva det betyr for deres spesifikke mål og karrieresituasjon, og hva det krever av innsats for å få nytte av det.

LinkedIn er et brukerstyrt nettverket. Nytteverdien avhenger av veisøkerens kunnskap om verktøyet og innsatsen som legges i det. Min erfaring viser at det ikke nødvendigvis står på selve innsatsen, men retningen. Retningsløs innsats er i beste fall bortkastet, og i verste fall kan den ødelegge for veisøker. Desto viktigere er det å veilede søkeren til riktig retning og gjennomtenkt handling, slik at innsatsen belønnes med ønskede resultater.

Uheldig bruk kan gi negativ effekt

De fleste opplever at LinkedIn er lett å bruke. Det gjør at mange hopper i det” uten å være spesielt strategisk i valgene, eller bevisst på konsekvenser av disse. Dermed får mange veisøkere lite igjen for å være der. I flere tilfeller kan nettverket brukes uheldig og gi en negativ effekt.

En typisk feil som veisøkere gjør på LinkedIn er å be sitt nettverk hjelpe dem i jobbsøkerprosessen, uten å gjøre det tydelig hva slags kompetanse de har og hva slags jobb de ønsker. Mange veisøkere som har hørt om betydningen av nettverksbygging i jobbsøkerprosessen, går aktivt ut på LinkedIn og ber sine forbindelser om hjelp. Selv om mange mennesker genuint ønsker å hjelpe, er det vanskelig for dem å faktisk vite hva veisøkeren kan og vil jobbe med, og hvilke jobber som kan være relevant, med mindre veisøkeren kommuniserer det tydelig i profilen, den aktuelle meldingen eller statusoppdateringen. Hvis veisøker er utydelig, er en risiko at hans/hennes nettverket rundt konkluderer med at personens kompetanseprofil ikke er etterspurt, og at det er årsaken til arbeidsledigheten. Går man derimot ut med et tydelig budskap om hva man kan, er relevant for og ønsker å jobbe med, vil nettverket ha større sjanser for å kunne hjelpe.

Veilederens utslagsgivende rolle

Selv om alle” kan registrere seg på LinkedIn, er det viktig at rollen til en karriereveileder i å veilede veisøker til å få mest mulig ut av verktøyet, ikke undervurderes. Det kan innebære både bevisstgjøring om viktigheten av verktøyet, mulighetene som ligger i det og praktisk veiledning i hvordan verktøyet kan utnyttes i den enkeltes situasjon.

Vår erfaring viser at yngre veisøkere har ofte lavere terskel for å registrere seg, men trenger mer bevisstgjøring rundt valgene og konsekvensene av disse. Eldre veisøkere får ofte en åpenbaring rundt betydningen av å være til stede på LinkedIn og behøver mer bistand med å lære seg funksjonene. Dette er selvsagt en generell observasjon som varierer fra person til person. Et godt tips er å stille åpne spørsmål i starten av veiledningen, for å forstå kompetansenivået og for å kartlegge hvilket nivå veisøkeren er på og hva han eller hun trenger fra veilederen.

Uansett målgruppen vil ofte målsetningen ved veiledningssamtalen være å gi veisøkeren en god forståelse av LinkedIns rolle i dagens arbeidsmarked, og at informasjon kan deles og er tilgjengelig gjennom nettverket. I tillegg kan en gjennomgang av verktøyets dynamikk, funksjoner, tekniske algoritmer og hvordan de kan påvirke veisøkerens valg, være lurt å gjennomgå sammen med veisøker, samt hvilke resultater veisøker kan forvente gjennom å være aktiv i nettverket.

LinkedIn kan brukes som kilde til sanntidsinformasjon om markedet, arbeidsgivere, mulige karriereveier og roller under veiledning, samt lære veisøkere? å bruke det til utforskning, læring og inspirasjon.

Inspirerende resultater

Veisøkere som har fått veiledning hos oss og som har oppdaget hvordan de kan bruke LinkedIn for karriereutvikling, trekker frem den utslagsgivende effekten av veiledningsprosessen og verktøyets positive påvirkning på deres jobbsituasjon og -utsikter. Her er noen eksempler fra vår veiledningspraksis:

En veisøker i 50-årene fra Bergen, som har vært med på vårt fire ukers LinkedIn-bootcamp, rapporterer å ha blitt ringt opp av en rekrutterer som oppdaget profilen hennes på LinkedIn. Før kurset hadde veisøkeren to gamle profiler på LinkedIn med utdatert informasjon, noe som ga negativ effekt med tanke på potensielle jobbmuligheter. I løpet av kurset slo hun sammen profilene og oppdatere innholdet for å reflektere sin nåværende kompetanseprofil. Hennes nye profil vekket interesse hos en arbeidsgiver som tok kontakt. En mer bevisst bruk av Linkedln, åpnet opp for nye jobbmuligheter.

«Jeg jubler! Jeg har kun ryddet opp i profilene og delt et par artikler, og plutselig blitt oppdaget av en mulig arbeidsgiver. I løpet av kurset har jeg lært at dersom jeg bruker verktøyet LinkedIn mer bevisst, kan det åpne opp jobbmuligheter.»

En masterstudent ved Universitetet i Stavanger brukte LinkedIn for å komme i kontakt med et selskap som ble interessert i hans masteroppgave. Det skjedde etter at han hadde vært med på et foredrag og fått en times veiledning. Veisøkeren ble oppfordret til å bruke masteroppgaven som en mulighet til å bli kjent med potensielle arbeidsgivere, før han begynner å søke jobb. 

«Jeg tenkte ikke å registrere meg på LinkedIn før jeg har fått meg en jobb jeg er stolt av. Nå skal kanskje LinkedIn hjelpe meg å få den! Jeg har laget en profil, sendte meldinger og fått svar fra HR-sjefen i et spennende selskap. Jeg skal søke på deres traineeprogram til sommeren.»

LinkedIns muligheter og funksjoner

Å bruke LinkedIn som verktøy i veiledningsarbeidet har en rekke fordeler, blant annet verktøyets tilgjengelighet, interaktivitet og tilgang på nyttig sanntidsinformasjon. Når man introduserer LinkedIn som verktøy i veiledningen, er det viktig for mange veisøkere å se hvordan de kan bruke det i praksis. Vi anbefaler at veiledere setter seg inn i verktøyets funksjoner for å kunne vise veisøkere helt konkrete handlinger de kan gjennomføre i nettverket. På denne måten vil veiledningen oppleves som mer verdifull enn generisk bevisstgjøring med en oppfordring til å ta i bruk verktøyet.

For praktisk rettet veiledningsarbeid kan følgende oversikt over de viktigste mulighetene LinkedIn gir til veisøkere brukes:

  1. Å lage en profesjonell profil
  2. Å vise frem relevant kompetanse
  3. Å bygge et profesjonelt nettverk
  4. Å følge med på aktuelle selskaper og delinger i nettverket
  5. Å bli matchet med jobbene på LinkedIn 
  6. Å søke jobb med et par klikk
  7. Å bli del av faglige miljøer
  8. Å få ny kunnskap 
  9. Å teste og vise sin kompetanse
  10. Å få referanser og anbefalinger

Les mer om hvordan bruke LinkedIns viktigste funksjoner hos HR EKSPERTENE.

Oppfordring til å ta i bruk nettverket

For å få en inngående forståelse av hvordan nettverket er bygget opp og hvordan mekanismene fungerer, kan et intensivt kurs med innsikt, utprøving og testing være nyttig. Artikkelens rammer tillot ikke å gå inn i dybden på funksjonene og hvordan de tekniske algoritmene kan brukes for å trigge ønsket effekt, for eksempel for veisøkere med utradisjonelle CVer eller ønske om drastisk karriereskifte. Vi har i denne artikkelen hatt fokus på å gi en oversikt over mulighetene som vil kunne gi nytte til majoriteten.

Dagens arbeidsmarked er i stadig endring og preget av høy konkurranse. Det byr på en rekke utfordringer for veisøkere og krever at veiledere bruker effektive verktøy og sanntidsinformasjon om markedet i veiledningsarbeidet. Et av verktøyene som kan gi god innsikt og nytteverdi for både veiledere og veisøkere, er LinkedIn. Vi erfarer at et gjennomgående lavt kunnskapsnivå om nettverkets potensial, mekanismer og dynamikk gjør at de fleste brukere i dag får lite igjen av å være der. Desto viktigere er det for veiledere å introdusere LinkedIn som et aktivt verktøy i veiledningsarbeidet, og hjelpe veisøkere oppdage og utnytte nettverkets potensial for å nå sine karrieremål.

Kilder:

LinkedIns statistikk:

https://news.linkedin.com/about-us#Statistics

https://blog.hootsuite.com/linkedin-statistics-business/

Bilde
Illustrasjon - kvinner og menn i digital dialog