Hvor god er du i mobilitetsveiledning?

Article tema
Hvor god er du i mobilitetsveiledning?

Ønsker du å få et enda bedre grunnlag når du veileder om utdanning i utlandet? Da kan du ta nettkurset i mobilitetsveiledning som er utviklet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).  

Gjennom nettkurset i mobilitetsveiledning kan du – blant mye annet - lære om kultursjokk og overganger og hvordan du kan bruke karriereknappene i denne veiledningen. Kurset kan også brukes som et oppslagsverk. 

Men først: Hva er mobilitetsveiledning?

- Mobilitetsveiledning er veiledning om ulike typer læringsmobilitet som elever og studenter kan foreta som en del av utdanningsløpet, sier Karoline Tellum-Djarraya i HK-dir (bildet).

Hun tilføyer at kurset består av ni korte moduler, og er lett å gjennomføre.  

Styrker viktige kompetanser

Ifølge Tellum-Djarraya bidrar et læringsopphold i utlandet til å styrke kompetansene vi har behov for i dagens arbeids- og samfunnsliv. Derfor bør flere reise ut. Hun forteller at målet med mobilitetsveiledning er både å øke antallet som benytter seg av læringsmobilitet og å øke læringsutbyttet fra den internasjonale erfaringen. Dessuten å gjøre læringsmobilitet mer inkluderende.  

- Undersøkelser viser at kjønn, bosted og familiebakgrunn har mye å si for om en elev reiser på utveksling. Både utdanning, opplæring og karriereveiledning av høy kvalitet skal være tilgjengelig for alle. Det skal ikke være slik at hvor du bor, om du har en diagnose eller ikke, eller hvem foreldrene dine er, avgjør om du får støtte til å ta informerte valg om læringsmobilitet, sier Karoline Tellum-Djarraya.  

Mye informasjon å orientere seg i

Hun understreker at det er klare politiske føringer på at internasjonalisering og mobilitetssamarbeid er viktig, både for den enkelte og for det norske samfunnet og arbeidslivet.  

- HK-dir skal bidra til at flere elever, studenter og karriereveiledere drar på utvekslingsopphold i Europa. Tilbakemeldinger fra skolerådgivere og andre karriereveiledere viser at det er krevende å manøvrere i informasjonen om mulighetene som finnes. Derfor har HK-dir laget dette kurset, som vi håper kan styrke veiledningen eleven mottar både før, under og etter mobilitetsoppholdet, sier Tellum-Djarraya.   

Et kurs legger bedre til rette for fordypning og refleksjon enn et foredrag, betoner hun. Du husker trolig også bedre det du har lært. Hovedmålgruppen er rådgivere i ungdomsskolen og videregående skole.   

- Kurset er også svært nyttig for språklærere, internasjonale koordinatorer og ikke minst lærere i faget utdanningsvalg, sier Tellum-Djarraya.  

Karriereknappene og karrierekompetanse

- Ett av temaene i kurset er «karriereknappene og mobilitetsveiledning». Kan du fortelle litt mer om dette?  

- Karriereknappene i Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning åpner opp for refleksjon og utforskning rundt dilemmaer knyttet til forandringer og overganger. De ulike karriereknappene og refleksjonsspørsmålene kan gjøre ulike elever oppmerksomme på hvordan og hvorfor læringsmobilitet kan være relevant og lærerikt for akkurat dem. Karriereknappen «Meg i kontekst» kan for eksempel hjelpe eleven til å reflektere over egen kultur. Det å reflektere sammen med en lærer eller veileder over hva slags kultur vi selv kommer fra, kan få i gang en samtale om hva som påvirker oss når vi tar valg, om blinde flekker, egne kulturelle kjepphester eller ubevisste holdninger, sier Karoline Tellum-Djarraya.

I kurset er det også forslag til refleksjonsspørsmål man kan bruke som forberedelse til et mobilitetsopphold. Spørsmålene under knappen «Tilpasning og motstand» kan for eksempel brukes til å snakke om hvordan eleven håndterer nye situasjoner og dermed også forberede eleven på utfordringer med å tilpasse seg et nytt miljø. 

- Bruken av karriereknappene i forbindelse med mobilitetsveiledning bidrar med andre ord også til at eleven utvikler kompetanse til å håndtere sin karriere, også i forandring og overganger, sier Tellum-Djarraya. 

Todelt kurs

Karoline Tellum-Djarraya forklarer at kurset er todelt. Én del tar for seg det praktiske og kan fungere som et oppslagsverk som man kan vende tilbake til ved behov. Denne delen presenterer ulike muligheter og hovedstegene i prosessen i konkrete mobilitetsløp, inkludert ulike ordninger og søknadsprosesser, godkjenning og studiestøtte.   

- Den andre delen handler om overganger og kulturell kompetanse, og her kommer nettopp det som kan bidra til karrierekompetanse og økt læringsutbytte inn. Vi lærer best ved å være godt forberedt, og her foreslår vi både å bruke refleksjonsspørsmålene knyttet til karriereknappene og andre metoder, for å forberede elevene best mulig på hva de skal lære og hvilke utfordringer de kan komme til å støte på før, underveis i og etter læringsoppholdet. 

Et viktig stikkord er altså forberedelse, ifølge Karoline Tellum-Djarraya.  

- Hvis elevene er forberedt på vanlige opp- og nedturer i løpet av et opphold, kan de fokusere på kompetansene de opparbeider seg nettopp ved å reise ut. Selvstendighet, toleranse og fleksibilitet er eksempler på dette, samt språkferdigheter og interkulturell kompetanse. Dette er kompetanser som er etterspurt i arbeidslivet, og flere studier viser at læringsmobilitet påvirker fremtidige karrieremuligheter positivt, sier hun.  

Det 21. århundrets kompetanser

Karoline Tellum-Djarraya mener at internasjonalisering og utveksling er et godt utgangspunkt for å jobbe med de viktige kompetansene for det 21. århundret som gjenspeiles i Fagfornyelsen. Dette dreier seg om de tre tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling.  

- For å styrke læringsutbyttet er det lurt at eleven i ettertid reflekterer rundt hva man har lært om seg selv, sin egen kultur og den kulturen man har levd i. Læringsutbyttet styrkes ved å stimulere oppmerksomheten mot enkelthendelser der læring eller mestring fant sted, sier hun. 

Til slutt påpeker Karoline Tellum-Djarraya at undersøkelser tyder på at utveksling bidrar til større motivasjon for skolen og også kan ha en positiv effekt på gjennomføring.   

- Så de man ikke skulle tro var mest motivert for ekstra innsats på skolen, kan nettopp få denne motivasjonen gjennom utveksling, avslutter hun.   

Ta kurset her

Bilde
Bilde av Karoline Tellum-Djarraya i HK-dir.
Bildetekst
Foto: Mari Thorbjørnsrud

Noen nyttige nettsteder

Erasmus+  

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Legger til rette for opphold i og utenfor Europa. Inkludering og mangfold – i tillegg til grønn og digital omstilling – skal prege aktivitetene i perioden 2021-2027, og man kan få spesielle tilskudd for å inkludere elever med særskilte behov.  
Les mer her.  

Euroguidance

Et europeisk nettverk som jobber for å styrke karriereveilederes kompetanse om verdien av internasjonalisering. Euroguidance Norge er en del av HK-dir.  
Les mer her.