Fleksibel veiledning med lyd og video

Article tema
Fleksibel veiledning med lyd og video

Hvordan kan karriereveiledere møte veisøkere som er usikre på om karriereveiledning er noe for dem, før de møtes fysisk? Lyd og video kan være med på å senke terskelen og styrke relasjonen mellom veileder og veisøker.

Tenk deg at du er 42 år, arbeidsledig og rådvill. Å søke jobb er vanskelig og utfordrende, og du ser ikke helt at kompetansen din passer til utlyste stillinger. Avslagene og nederlagene står i kø. Du blir anbefalt å ta kontakt med karrieresenteret i fylkeskommunen, og går inn på nett og bestiller time. Du er usikker på hva som venter deg og vurderer å droppe hele timen.

Bilde
Illustrasjonsfoto, veiledning med lyd og video

Hvordan kan karrieresentre møte veisøkere som allerede før de har møtt opp vurderer å utebli fra veiledning? Det er mange veisøkere som er i en lignende situasjon som personen beskrevet over. En kan se for seg at de som kvier seg for det første veiledningsmøtet ville hatt nytte av å etablere personlig kontakt med veileder allerede før de setter sin fot på karrieresenteret.

Med integrert og tilpasset veiledning kan en ufarliggjøre det første møtet veisøker har med veileder. Kanskje man til og med kan unngå at potensielle veisøkere melder frafall?

Å bygge en relasjon før møtet

Se for deg dette scenarioet: En veisøker sitter på bussen når det tikker inn en melding med avsenderadresse det lokale karrieresenteret. I meldingen er det en kort beskjed:

Bilde
Skjermbilde av melding fra veileder

Veisøkeren åpner den vedlagte videoen og får opp et stillbilde av veilederen, som ser ut som ei hyggelig dame med sitt lange, krøllete hår, litt skeive briller og strikkegenser. Så starter den ett minutt lange videoen. Veilederen har filmet seg selv, og det er ingen profesjonell kvalitet på filmingen. Hun presenterer seg og forteller litt om hva veisøkeren kan vente seg på det første møtet.

Nettopp dette - at veilederen har filmet selv og enkelt forteller om veiledningstjenesten - gjør at veisøkeren blir beroliget. Det har også satt i gang noen tanker: Hva bør jeg be om hjelp til? Hva er det jeg føler at jeg kan bruke kompetansen min til?

Tilpasset veiledning

Alle veisøkere trenger tilpasset veiledning. Her kan man trekke paralleller til prinsippet om tilpasset opplæring, som er førende i det norske utdanningssystemet. Det handler om at vi er unike mennesker med ulike behov, og at tilnærmingen og metodikken man benytter derfor må være tilpasset den enkelte. Noen veisøkere trenger kanskje en mild veileder som går rolig frem og forklarer omstendelig, mens andre veisøkere trenger en myndig veileder med klare forventninger og krav. Én veisøker kan oppleve det som vanskelig å starte et veiledningsløp, mens en annen kan se på det som en stor berikelse og hjelp.

I tilpasset veiledning kan veilederen ta i bruk en rekke metoder, og digital karriereveiledning er en stor ressurs. I dag har noen karrieresentre veiledning via chat eller Skype, men ved de fleste sentre er det et stort uutnyttet potensial i å gjøre veiledningen mer digital - og videre mer tilpasset den enkelte veisøker.

Ved å tilby integrert veiledning kan man nå flere veisøkere og effektivisere veiledningen. Her kan vi lære mye av såkalt blandet læring i utdanningssystemet. En kan se for seg at veilederen bruker digitale veiledningsmetoder, i tillegg til stedbasert veiledning, slik at tiden veisøkeren fysisk er på senteret benyttes til effektiv og individtilpasset veiledning. 

Tilpasset karrierelæring

Bruk av video og lyd i karriereveiledning kan bidra til en mer tilpasset og effektiv veiledning. Veisøkere kan enkelt åpne en video eller lydfil på farten og se eller lytte flere ganger, og dermed få tid til å prosessere viktig informasjon.

Video med en presentasjon av veileder som sendes ut før det første fysiske møtet, kan ufarliggjøre veiledningssituasjonen. For veisøkere som ikke kjenner veiledningssystemet, sliter med angst eller gruer seg til det første møtet, kan dette virke betryggende. Gjennom videoformen etableres en viss distanse samtidig som relasjonen veileder-veisøker styrkes ved at en mer personlig relasjon opprettes enn via ren tekstbasert kommunikasjon.


Video som ressurs kan brukes på utallige måter. Veilederen kan for eksempel lage generiske videoer av hvordan man skriver en god søknad og CV eller hvordan en forbereder seg til et jobbintervju. Videoformatet kan også benyttes til å forklare ulike krav som stilles i ulike jobber. Dersom det er noen spesielt aktuelle jobber i nærområdet, kan det være nyttig at veilederen lager videoer om disse og hvordan veisøkere bør gå fram for å innhente informasjon. Denne type videoer kan effektivisere veiledningen.

Samtidig er formatet særlig egnet for veisøkere som har forpliktelser som vanskeliggjør fysisk oppmøte eller som har lang reisevei. Videoene kan dessuten gjenbrukes og sendes til flere veisøkere. Videre bidrar de til en variert, fleksibel veiledning hvor en spiller på flere stimuli. For minoritetsspråklige veisøkere er det hensiktsmessig med bruk av video da en ser at det muntlige språket og evnen til å lytte og forstå ofte er sterkere enn lese- og skriveferdighetene.

Individtilpasset, digital veiledning

I tillegg til generiske videoer som kan sendes til flere veisøkere, kan veilederen også lage spesielt individtilpassede videoer og lydfiler. Veisøkere kan for eksempel få tilsendt oppgaver med lyd eller video på SMS eller e-post. Dette kan være av typen:

Hei Carina. Det er Gunvor her. Jeg vil gjerne at du skal gå inn på utdanning.no og lese om helsearbeiderfaget. Vi snakket jo litt om hva utdanningen fokuserer på ved forrige veiledningstime. Nå vil jeg at du skal se nærmere på utdanningsløpet og hva du kan tenke deg på Vg2. Det er viktig at du er helt trygg på hva hele utdanningsløpet innebærer før du bestemmer deg for om du skal gå for dette studiet eller ikke. Jeg vil også at du skal skrive ned noen stikkord til disse spørsmålene og sende meg på SMS: Hvorfor er du godt egnet til å være helsearbeider? Hvilke egenskaper bør en helsearbeider ha? Jeg gleder meg til å lese stikkordene dine.


Slike oppgaver på video eller lydopptak kan passe for alle veisøkere, og det er særlig godt egnet for de som har utfordringer med å forstå skriftlige oppgaver fra veileder.

Karriereveiledere kan bruke video- og lydvurdering av søknad og CV for å gi tilpassede tilbakemeldinger. Mange veisøkere trenger veiledning i å skrive jobbsøknad og CV.
En søknad eller CV med understrekninger og kommentarer kan virke demotiverende, særlig for veisøkere som ikke har lykkes i skolesystemet eller som har språklige utfordringer.

Veiledere kan bruke mye tid på å gi gode tilbakemeldinger, og ofte må noe repeteres gjentatte ganger for å sikre at søkeren har fått med seg viktig informasjon. I en video eller lyd-vurdering kan veilederen i større grad enn på papir forklare sine tilbakemeldinger utdypende. Dette kan gjøres ved å ta i bruk et skjermopptaksprogram, som finnes gratis på Internett.

Veilederen vurderer veisøkerens søknad eller CV i for eksempel Word og tar opptak av sin egen stemme mens det eventuelt skrives kommentarer og setninger markeres. Videoen sendes til veisøkeren som kan se opptaket flere ganger og har mulighet til å hente opp klippet ved senere anledninger det er aktuelt å søke jobb. Ved bruk av video på denne måten, må veileder være varsom med sensitive personopplysninger og vurdere sladding eller passordbeskyttede filer.


Veisøker kan øve på jobbintervju

Veisøkere kan også få i oppgave å lage video som forberedelse til jobbintervju.
Når man filmer seg selv er man ofte mer konsentrert og skjerpet enn i en naturlig, kommunikativ situasjon, og man gjør en innsats for å forberede seg. Veisøkere kan gjennom å lage video øve på å presentere seg selv i et intervju. Veileder kan gi tilbakemelding på videoen, og veisøkeren kan få i oppgave å se videoen av seg selv på nytt og vurdere om han eller hun er enig i veilederens tilbakemeldinger og observasjoner.

Videre kan veilederen stille typiske jobbintervju-spørsmål som veisøker kan svare på via video- og/eller lydopptak. Disse oppgavene kan gis som små drypp i et veiledningsløp ved at veisøker for eksempel skal svare på ett eller to spørsmål i uka, eller det kan gis som en større engangsoppgave hvor det svares på flere spørsmål.

Videoformatet kan også benyttes av veisøkere som ønsker å presentere seg for potensielle arbeidsgivere. Veisøker kan sende en video av seg selv med informasjon som tradisjonelt hører til en jobbsøknad til interessante arbeidsplasser.

Man kan også lage videoer i sosiale medier for å signalisere ønske om jobb for omgivelsene. Mange arbeidstakere i Norge har i løpet av sin karriere fått jobb via nettverk, og ved å legge ut video på sosiale medier kan en aktivere et nettverk med potensielle arbeidsmuligheter. 

Mulighet til å nå alle veisøkere

Fordelene med en fleksibel veiledning er mange. Ved å benytte både tradisjonelle og digitale virkemidler øker en sjansene for å nå fram til alle veisøkere med en tilnærming tilpasset den enkelte. Bruk av video- og lydopptak styrker relasjonen mellom veileder og veisøker, da kommunikasjonsformen er mer personlig enn ved rene tekstbaserte uttrykksformer.

Å ta i bruk mulighetene i lyd og bilde fremmer tilpasset veiledning. Minoritetsspråklige veisøkere og voksne med svake grunnleggende ferdigheter vil kunne ha stor nytte av å få presentert tilbakemeldinger og oppgaver i video- og lydformat. Det er enkelt for veisøkere å åpne en video eller lydfil, og formen kan redusere eventuelle barrierer mot å delta i veiledning – kanskje spesielt før det første fysiske møtet finner sted.

Veisøkere kan ubegrenset se videoene og lytte til opptakene, og det gis tid til å prosessere viktig informasjon. Veisøkere som lager videoer selv får trening i å formulere seg til for eksempel intervjuer. Veiledere som tar i bruk digitale muligheter vil kunne gi en effektiv, fleksibel og individtilpasset veiledning.

Bilde
Helene Aarem, Katrine Utgård, Kompetanse Norge
Bildetekst
Helene Aarem og Katrine Utgård i Kompetanse Norge forteller om bruk av lyd og video i veiledningen. Foto: Johny Vågenes

Tilpasset opplæring er lovfestet i opplæringsloven og skal sikre at alle elever får en undervisning som tar hensyn til og er tilpasset deres forutsetninger og behov. 

Tilpasset veiledning er et nytt begrep og kan forstås som det å gi veiledning spesielt tilpasset den enkelte veisøkers bakgrunn, forutsetninger og behov. Video og lyd kan tilpasse veiledningen ved at formatet appellerer til flere sanser og veisøker kan se og/eller lytte stedsuavhengig og utallige ganger.

Blended learning eller blandet læring er et mye brukt begrep i opplæringssammenheng. Det handler om å kombinere klasseromsundervisning med digitale læringsaktiviteter på en måte som gjør at en utnytter styrkene ved både digitale og ikke-digitale læringsmetoder.

Elever kan for eksempel få tilsendt videoer som de skal se hjemme eller på vei til skolen hvor læreren presenterer eller forklarer et tema, og så kan klassen bruke tid på læringseffektive aktiviteter og problemløsning i klasserommet.

Integrert veiledning er en kombinasjon av tradisjonell, stedbasert veiledning og veiledning ved bruk av digitale verktøy. Veisøkere kan for eksempel få tilsendt video og lyd med informasjon, tilbakemeldinger og oppgaver slik at de fysiske møtene med veileder effektivt brukes til å komme i dybden av karrierespørsmål.