Etikk er gullet i karriereveiledning 

Article tema
Etikk er gullet i karriereveiledning 

Den tydeligste indikatoren på kvalitet i karriereveiledning ligger i hvordan vi møter den enkelte. Her er etiske retningslinjer en gullstandard. 

I denne fagartikkelen vil jeg gi et innblikk hvordan vi i Jobbklar har gått fram på for å ta i bruk nasjonalt kvalitetsrammeverk.

Målet med kvalitetsrammeverket er å lage et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet som er gjenkjennelig på tvers av sektorer i Norge.  

Innenfor arbeidsinkludering veileder vi hver dag og over hele landet om utdanning, jobb og karriere. Karriereveiledning tilbys et stort spenn av mennesker. En stor andel av de vi møter kjennetegnes ved at de har sammensatte bistandsbehov og trenger litt ekstra «backing» for å finne sitt karriereløp. Vi tilbyr karriereveiledningstjenester i en rekke tiltak på oppdrag fra Nav.  

Hva er kvalitet for oss?  

Et særlig kjennetegn ved karriereveiledningen i Jobbklar er at arbeidsgivere og arbeidsmarkedet er sentrale i karriereveiledning. Det gjør at vi har et praktisk og utadrettet preg på alle læringsaktivitetene som fremmer karrierekompetanse.   

 I arbeidsinkludering måles vi kontinuerlig. Resultatkvalitet - at karriereveiledningen fører fram til at mennesker enten går i lønnet jobb eller i utdanning - er førende. Vi måles også på noe som er enda viktigere: at man står i jobb, om ikke i samme, et halvt år etter at vi avrunder.   

Eksempelvis er kravet i arbeidsforberedende trening (AFT) at fem av ti av de som avslutter samarbeidet med oss skal i jobb eller skole. De øvrige fem skal gjennom karriereveiledning utvikle en klar plan for bedre helse eller en avklart uføregrad. Men også da med en klar tanke om hvordan hen kan bidra i et arbeidsliv, gitt de riktige forutsetninger.   

Et tydelig kompetansekrav er derfor at de ansatte kan karriereveiledning og har erfaring med relevante verktøy. Nå er det også et kompetansekrav å kunne tilby digital karriereveiledning. Våre medarbeidere håndterer menneskers overganger inn og ut av arbeidsliv og utdanningsliv. Det er en fallgruve at vi blir eksperter, eller rådgivere som kan bestemme hva som er bra for andre.   

Den tydeligste indikatoren på kvalitet er derfor hvordan vi møter den enkelte. Hvordan vi ser og bistår den enkelte til å gjøre det som er riktig for den selv.  

Den enkelte må kunne gå selv, kjenne seg fri og selvstendig, men også støttes av vår veiledning om hvilken vei som er mest hensiktsmessig. 

Ikke ulikt en førerhund, som lar sin fører klare overgangene og håndtere endringene selv, men som gir klare markeringer ut fra det terrenget og landskapet man beveger seg i. Våre holdninger, virksomhetens verdier og etiske forståelse og praksis blir avgjørende for kvaliteten på karriereveiledning.  

Mann med førerhund går tur.
Foto: colourbox.com

Hvordan har vi gått fram?  

Etiske retningslinjer og etisk praksis kan sammenlignes med førerhundenes markeringer. Som de, må også vi lære. Vi i Jobbklar har stilt to spørsmål i arbeidet med kompetanseutvikling: 
Hva gjør at karrierelæring virker, gir kvalitet og resultater?  
Hva skal til for at kvalitetsrammeverket brukes?  

Vi ble inspirert av arbeidsinkluderingsbedriften Spir Oslo som også ville gjøre 2020 til karrierelæringens år. I Jobbklar valgte vi organisering av kompetanseutvikling for jobbveilederne som ramme.  

Plan for kompetanseutvikling 2020  

Det første vi gjorde var å inkludere karrierelæring som hoveddel i kompetanseplanen. Vi satte konkrete læringstiltak som var obligatoriske for alle. Utforsking av de fem kompetanseområdene ble viktig. Vi ville lære oss hva kvalitetsrammeverket er og forstå kompetanseområdene før vi begynner å bruke det. OG det må settes inn i en konkret plan.    

Ledelse er avgjørende for å fremme kvalitet  

Lederne må legge til rette for at tiltakene følges opp for å fremme kvalitet. Vi tenkte tidlig at lederne må gå foran. Det betyr at vi som ledet avdelingen med jobbveilederne gikk sammen om å lage planen og om gjennomføringen. Det ble også forankret hos tillitsvalgte.    

Vi ville at vi i Jobbklar alltid skulle tenke karrierekompetanse: å ha fokus på kompetanseområdene og de tilhørende «ordparene», på etikk, og sette dette på agendaen i utviklingssamtaler, møter, veiledning, fagsamlinger og i kollegaveiledning.   

Verdigrunnlag og faglig grunnlag må henge sammen   

Vi så på det etiske grunnlaget som et fundament som vi i Jobbklar skal stå på. Vi har støttet oss på verdigrunnlaget i rammeverket. Det oppsummeres slik:   

«Karriereveiledning legger et humanistisk menneskesyn til grunn. Veisøker møtes med respekt for sitt egenverd og sin autonomi. Profesjonelle aktører innehar etisk bevissthet og dømmekraft, og handler i tråd med etiske retningslinjer for karriereveiledning. Karriereveiledning skal fremme likeverd og sosial rettferdighet. Karriereveiledning kjennetegnes av en åpen, nysgjerrig og undrende holdning til veisøker og veisøkers livssituasjon, slik veisøker oppfatter den».

I Jobbklars kompetanseplan skrev vi følgende: 

«Vi vil vurdere hvilke metoder og verktøy som virker, gir kvalitetsresultater. Vi vil bruke rammeverkets fokus på etikk og bygge på et positivt menneskesyn, åpen innlevelse og «the spirit of Motiverende intervju»  

Motiverende intervju (MI) er vårt faglige fundament for å sikre at vi ivaretar veisøkers egenverd og autonomi. Det er fordi MI minner oss om å møte jobbsøkere med en åpen, nysgjerrig og undrende holdning til veisøker og veisøkers livssituasjon, slik veisøker selv oppfatter den.​ Det er ikke vi som er ekspertene på folks liv.   

Vi bruker en rekke andre ulike metoder for å møte den enkelte. Supported Employment (SE) er et faglig rammeverk. SE gir både et verdisett og en forutsigbar prosess i form av fem trinn mot jobb og utdanning. Metodikken er kunnskapsbasert og øker sannsynligheten for å komme i mål med den enkelte. I tillegg har vi en verktøykasse og trening i bruk av for eksempel Jobpics, Karriereverktøy, SCI-A og vip24.   

Etiske retningslinjer for karriereveiledning    

Metodikk og verktøy er viktig. Men kvalitetsrammeverket har tilført oss en etisk dimensjon som en gullstandard. Jobbveilederne uttrykte et tydelig behov for etisk refleksjon i hverdagen. Det gir trygghet i potensielt vanskelige situasjoner. Vi fikk derfor innspill fra jobbveiledere om å ta i bruk etiske retningslinjer.  

I møtet med mennesker har vi alle et etisk ansvar. Det er spesielt viktig for karriereveiledere. Vi tok tak i Kompetanse Norges sett med tolv etiske retningslinjer. De er fordelt i tre kategorier: kompetanse, relasjon og samarbeid og refleksjon.   

Det første vi bestemte var at vi ville arbeide i tråd med de nasjonale etiske retningslinjene for karriereveiledning.   

Steiner som ligger oppå hverandre.
Foto: colourbox.com

Etisk workshop  

11. mars arrangerte vi en etisk workshop. Retningslinjene var kjent, delt og presentert i forkant . Vi startet  med å kikke på det etiske grunnlaget fra rammeverket. Jobbveilederne arbeidet i grupper på de tre kategoriene: kompetanse, relasjon og samarbeid og refleksjon. Vi holdt et praktisk fokus, og ønsket å reflektere i dybden over hva det betyr for den enkelte. Basert på dette ville vi se hva som var felles og hva vi kan styre etter i vår praksis. Vi formulerte tre spørsmål som hver gruppe arbeidet med:      

 • Hva tenker vi om de punktene i lys av karriereveiledning hos oss?  
 • Hva betyr retningslinjene hos oss?   
 • Hvordan kan vi ta dette i bruk hos oss?     

Det resulterte i at vi tok status på hver av de tolv retningslinjene. Dette viste oss hvor gapene er og hvor vi kan ta fatt videre i arbeidet med etikk.    

Og så kom korona   

Dagen etter, 12. mars, stengte som kjent Norge ned. Vi ønsket likevel å bruke momentum og fortsatte kompetanseutviklingen digitalt.  

Fra hjemmekontor i Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Risør og Vegårshei møttes vi i Teams. Office365 var planlagt å innfases, og vi fikk en ilddåp! Vi måtte først jobbe med egen karrierekompetanse, for plutselig sto vi i en ny, digital arbeidshverdag som jobbveiledere og ledere.    

Vi fortsette med kompetanseområdene. De fem planlagte karrieresamlingene ble digitale. Vi jobbet i team som bygde på gruppene fra etisk workshop. Frustrasjon og «hassle» ble det litt av. Å holde presentasjoner eller å dra i gang feedback fra gruppene digitalt, utfordret oss ledere. Men det ga læring. Vi kunne anvende kompetansen direkte i digitale møter med jobbsøkere.     

Hva ønsker vi å oppnå?   

Som resultat av arbeidet med etiske retningslinjer har vi i Jobbklar økt vår felles forståelse. Vi har derfor anbefalt og prioritert karriereveiledningsstudier for jobbveiledere. Profesjonalisering av karriereveiledningen er en positiv effekt av arbeidet.   

Alle som jobber med karriereveiledning i Jobbklar følger de tolv etiske retningslinjene fra kvalitetsrammeverket. På nettsidene våre gir vi det samme etiske løftet som presenteres i det nasjonale kvalitetsrammeverket. Løftet ovenfor de som mottar tjenestene skal sikre kvalitet og åpenhet. 

Slik gjør vi det:         

 1. Du skal som jobbsøker være trygg på at du får karriereveiledning på et felles etisk verdigrunnlag.     
 2. Jobbveilederne reflekterer over sine møter i karriereveiledning, reflekterer og lærer av de sammen.    
 3. Økt bevissthet og åpenhet om etiske utfordringer i karriereveiledning er et viktig utgangspunkt for å få både økt fokus, bedre refleksjon og mer diskusjon om hva som er god etisk praksis.   
 4. Vi gir deg et etisk løfte som skal sikre at du er trygg og at vi gir karriereveiledning av beste kvalitet.    

Vi ser også at kvalitetsstandarder er avgjørende for å skape nye tilbud og vinne anbud. I Jobbklar har vi tro på at kvalitetsrammeverket vil fungere som en gullstandard vi kan vurderes etter, og etiske retningslinjer er et konkret bidrag.  For oss er likevel den etiske praksisen i hvert møte og hver situasjon viktigst. Derfor er det i hver utviklingssamtale, kollegaveiledning, i avdelingsmøter, kurs, digital veiledning og i den enkeltes hode at etikken må ligge. De etiske retningslinjene er et sentralt tema i arbeidet med trivsel, ledelse og bruk av kompetanse i vårt utviklingsverktøy for medarbeidere.  

 Vi har et godt stykke å gå, men vi er definitivt i gang. Som nytt selskap har Jobbklar et nytt verdisett som bygger på etikken: vi er åpne, modige og reale. Arbeidet med etiske retningslinjer for karriereveiledning har bidratt til at selskapet vil oppdatere etiske retningslinjer for alle medarbeidere. 

Vi har jobbet for å få med praktikere og ledere, og starte med hverdagen. Vårt funn viser at «karriereknappene» er gjenkjennelige og at selve gullet ligger i etisk bevissthet og god etisk praksis i karriereveiledning.  

Bilde
Kvinne sitter i digitalt møte på pc.
Bildetekst
Foto: colourbox.com

Jobbklar

Jobbklar er største arbeids- og inkluderingsbedrift på Agder. Vår visjon er å skape et arbeidsmarked med rom for alle. Gjennom karriereveiledning, arbeidsopplæring og jobbmatch hjelper vi mennesker videre i liv og karriere.  

Vi finner løsninger for arbeidstakere og bedrifter som varer over tid og som gir bedriftene reell verdiskaping. Vi mener alle mennesker har et talent og at ulikheter er en ressurs. 

Jobbklar har 260 ansatte og leverer disse tjenestene på oppdrag fra NAV: 

 • Arbeidsforberedende trening 
 • Varig tilrettelagt arbeid 
 • Ressurssenter 
 • Ekspertbistand 

Les mer om Jobbklar på jobbklar.no