Stort behov for karriereveiledning

Article tema
Stort behov for karriereveiledning

Behovet for karriereveiledning er større enn noen gang, i et stadig mer omskiftelig og komplekst arbeids- og samfunnsliv. Det viser publikasjonen «Investing in Career Guidance».

Investing in Career Guidance er en ny publikasjon som omhandler betydningen av karriereveiledning. Publikasjonen gir et raskt og oppdatert innblikk i ståstedet for karriereveiledning i Europa de senere årene.

Man kan godt argumentere for at det er lite nytt for de av oss som har arbeidet med karriereveiledning en stund. Samtidig kan en slik sammenfattet gjennomgang gi oss innsikt i hvilken retning disse aktørene mener karriereveiledning bør ta fremover, og hjelpe oss til å vurdere om deres anbefalinger gir mening i en norsk kontekst.   

Hva er karriereveiledning? 

Investing in Career Guidance sammenfatter hva aktørene i den internasjonale arbeidsgruppa Inter-Agency Working Group on Work-based Learning (WBL) til sammen mener kan være svar på spørsmål som hvordan karriereveiledning kan defineres og hvilke samfunnsmessige og individuelle utfordringer en slik tjeneste kan ha positiv effekt på.

De som er kjent med definisjonen som Kompetanse Norge henviser til på sine nettsider, vil kjenne igjen definisjonen som foreslås her. Det kanskje mest interessante i publikasjonen er gjennomgangen de gir av utfordringene og den potensielle rollen karriereveiledning kan ha i møtet med disse utfordringene. 

Effektivt virkemiddel 

Publikasjonens hovedbudskap er at karriereveiledning vil være et effektivt virkemiddel knyttet til arbeidet med store samfunnsmessige utfordringer som utenforskap, unge uføre og integrering, men også som en støtte for befolkningen generelt.   

Det siste relateres til et bilde vi også kjenner igjen i Norge om at dagens arbeidsmarked er mer komplekst og omskiftelig, og at skifter i ens karriere gjennom livsløpet vil være regelen mer enn unntaket.

For målgruppen ungdom og unge voksne trekker de særlig fram hvor viktig det er at tiltak utvikles og gjennomføres i samarbeid med bedrifter og virksomheter. Dette fordi det vil gi ungdommene mer «hands on» erfaring med ulike jobber og utdanningsmuligheter enn det mer tradisjonelle veiledningsformer eller nettressurser kan gi.

De verdsetter samtidig sistnevnte og konkluderer, som også NOU 2016:7 gjør, med et behov for helhetlige og integrerte tjenester. Disse består av både nettbaserte, gruppebaserte og individuelle former for veiledning.     

De har også inkludert en oversikt over sentrale nettverk og rapporter for den som vil lese mer.   

Organisasjonene bak 

Organisasjonene som står bak publikasjonen har tradisjonelt hatt stor betydning for politikkutviklingen i mange europeiske land, også Norge. WBL samler representanter fra seks store overnasjonale instanser: EU-kommisjonenCEDEFOPETFUNESCOOECD og ILO.

Disse seks har, enten som initiativtakere eller bidragsytere, vært med å påvirke utviklingen og sette karriereveiledning på dagsorden de siste tjue årene i Europa.

De har særlig vektlagt informasjon om og undersøkelser av ulike lands systemer for karriereveiledning, for så å gjøre eksempler på god praksis tilgjengelig for land som er i utviklingsfasen av sine tjenester. Dette er også grunnlaget de baserer denne publikasjonen på.   

Les hele publikasjonen.

Bilde
Illustrasjon, Investing in career guidance